Версия за печат

00397-2014-0015

BG-Стара Загора: Покупка на изплащане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на нови колесни багер - товарачи за нуждите на "В и К" ЕООД град Стара Загора”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: „ПСД” на "ВиК" ЕООД град Стара Загора.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на 2 /два/ броя нови колесни багер – товарачи, които да са неупотребявани, произведени не по-рано от 2013г. с минимални технически характеристики и изисквания, посочени в документацията за участие. Доставките ще се осъществяват франко „Помощна и спомагателна дейност” (ПСД) на "ВиК" ЕООД град Стара Загора в срок до два месеца от сключване на договора за доставка. Доставката на колесни багер - товарачи ще се извърши при условията на 24 /двадесет и четири/ месеца разсрочено плащане. Гаранционното обслужване и сервиз да се извършват по местобазирането на машините. Предлагания гаранционен срок да е минимум 18 месеца независимо от отработените моточасове.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43200000

Описание:

Машини за извършване на изкопно-насипни работи и части за тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 2 /два/ броя нови колесни багер – товарачи

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1).Гаранцията за участие не се изисква. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 3% от стойността на договора, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: „Централна кооперативна банка” АД, банков клон Стара Загора: гр.Стара Загора п.к.6000, ул. „Кольо Ганчев” № 54, BIC код е CECBBGSF, IBAN с/ка BG45 CECB 9790 1037 2874 00 или банкова гаранция, като срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извърши при условията на 24 /двадесет и четири/ месеца разсрочено плащане. Първоначалната вноска ще бъде в размер на 25 % от общата стойност на доставените стоки, заедно с ДДС за цялата сума, а останалата част от сумата ще е разпределена на равни месечни вноски, без оскъпяване. Първата вноска от разсрочената данъчна основа се заплаща в месеца, следващ доставката на багерите. Месечните вноски се изплащат до 10-то число на месеца. Фактурите задължително съдържат номера и датата на договора, както и неговия предмет.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Минимална техническа спецификация: Двигател: дизелов, стандарт TIER 4i Мощност на двигателя: по ISO 14396 или еквивалент – минимум 80 kW Скоростна кутия: механична Задвижване: 4х4, висока проходимост Управление: хидравлично Хидравлична система: - тип на помпата – аксиално-бутална с променлив поток - дебит – минимум 160 л/мин; - налягане – минимум 200 bar; - функции „Следене на товара” и „Компенсиране на потока” Ел.система: - 12 V с двойна акумулаторна батерия; - устройство за запалване в студено време Спирачки: многодискови в маслена баня Уредба на челния товарач: Товарна кофа вид „4 в 1” със сменяеми зъби; Обем на коша – минимум 1 куб.м.; Височина на изсипване при товарна кофа вид „4 в 1” – минимум 3400 мм; Товароподемност при максимална височина – минимум 3000 кг.; Сила на копаене – минимум 6500 daN; Автоматична функция за обиране на вибрациите при движение (Auto-glide ride); Багерна уредба с телескопично удължение на стрелата: Тип на кофата – сменяема багерна кофа; Ширина на кофата – 600 мм (±10%); Дълбочина на изкопа – минимум 5700 мм при телескопично удължение; Височина на изсипване – минимум 4500 мм; Сила на копаене на багерната кофа – минимум 6400 daN; Ъгъл на ротиране на кофата – минимум 200° при телескопична стрела; Монтирана хидравлична линия за монтаж и работа на хидравличен чук Гуми: грайферни, радиални, размер предни - 18" и задни 28" Кабина: Защитаваща багериста в случай на обръщане; Отопление и вентилация; Седалка с предпазен колан; Ергономичен пулт за управление; Чистачки на задно и предно стъкло; Шумоизолация, съгласно стандартите на ЕС и сертификация СЕ; Предни и задни калници; Два броя огледала за обратно виждане – ляво и дясно; Светлини: минимум 2 работни предни и 2 работни задни светлини, както и 2 броя сигнални въртящи се лампи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. Възложителят ще отстрани от участие лицата които: - не отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП; - чиито предложения нe съответстват на техническите спецификации и стандарти зададени от Възложителя
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Минималният годишен оборот на участника за предходните три години /2011г., 2012г. и 2013г./ трябва да е в размер минимум 600 000 лева от доставки, отговарящ на предмета на поръчката. Доказват се със заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите за съответната година, както и подробно извлечение от сметка приходи от продажби по видове стоки или продукция за същата. (заверени копия с подпис и печат на участника).

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Декларация, съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.), по образец приложен в документацията и придружена от препоръка/ки за добро изпълнение – минимум по една за всяка една от изброените години. 2.Сертификати за осигуряване на защита на оператора при преобръщане на машината и от падащи предмети - сертификати ROPS и FOPS, или техни еквиваленти. 3.Каталог на български език описващ подробно техническите характеристики на доставените изделия, основни параметри и размери. 4.До участие в процедурата се допускат производители, преки вносители, оторизирани дистрибутори на производителя, както и фирми, притежаващи договор за дистрибуция и продажба на стоките, обект на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документация за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15. Преди да я получат лицата имат право да я разгледат на място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ