Версия за печат

00384-2014-0009

BG-Бяла Слатина: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com..

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр.Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Заданието за обществената поръчка обхваща закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Бяла Слатина. Депото за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина е изградено е в две съществуващи клетки заемащи обща площ 53.455 dka. Клетките са изградени по проект на „Инфраком” ООД, София, за торохранилище на телеугоителен комплекс в края на 70-те години на миналия век. По- голямата част от площта им, 33.143 dka, попада върху частни имоти, ниви, извън границите на общинския имот отреден за сметище - № 194002 с площ 32.004 dka. Реално заета от нея за сметище е 20.312 dka. Депото е в експлоатация от 1996 год. съгласно разрешение за ползване № 52 от 26.09.1996 год., но не е изградено и не е функционирало съгласно изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.). В изпълнение на изискванията на §5, ал. 1 от Наредба № 8 и Заповед № 55 от 16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Враца, Община Бяла Слатина е преустановила експлоатацията му. Решението на Комисията за определяне местонахождението, размера и границите на терена за рекултивация е депото да бъде рекултивирано, като отпадъците, намиращи се в границите на частните имоти, бъдат предепонирани в границите на общинския имот. Площта сметищното тяло след закриване и рекултивация на депото е 22.97 dka, от които: - 12.85 dka за залесяване; - 7.64 dka за затревяване; - 1.87 dka за и около отводнителни канавки; - 0.61 dka за временен път за необходимисти на мониторинга. Общо рекултивираната площ възлиза на 23.860 dka (3D) или 23.004 dka (2D). На юг от сметищното тяло, в границите на общинския имот № 194002, остават 9.00 dka естествен терен. Работният проект е разработен в седем части: „Анализ и оценка на екологичните условия на района на депото”, “Техническа рекултивация”, “Биологична рекултивация с ландшафтно проектиране”, „Мониторинг на площадката на депото”, „Сметна документация”, “План за безопасност и здраве” и „Пожарна безопасност”. Част „Анализ и оценка на екологичните условия на района на депото” съдържа увод и анализ и оценка на екологичните условия в района на депото. Във втората част, „Техническата рекултивация” са разгледани дълговременната геоложка устойчивост и повърхностен водоотлив на рекултивираните терени, пътния достъп до тях и вертикалнаната планировка и подравнителни работи на депото, изграждането на горен изолационен слой, както и създаването на подходящ субстрат за биологична рекултивация. Третата част, “Биологична рекултивация с ландшафтно проектиране” включва анализ на естествените почви, чрез изследване на взети от тях проби, във връзка с изпълнение на биологичната рекултивация за залесяване и затревяване, в т. ч. почвоподготовка, торене и отгледни грижи, както и идейно-пространствено изграждане с растителност. В четвъртата част „Мониторинг на площадката на депото”, са определени пунктовете и програмите за следене на нивото и съставът на подземните води, на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло и на сляганията на повърхността на тялото на депото. В петата част “Сметна документация” са изготвени стойностни сметки по части и са определени необходимите средства за изпълнение на дейностите по рекултивация на депото. В шестата част е разработен „План за безопасност и здраве”, а в седмата – „Пожарна безопасност”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112350, 45112360, 77231600

Описание:

Работи по рекултивация на замърсени земи
Работи по възстановяване състоянието на терени
Услуги по залесяване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Депото за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина е изградено е в две съществуващи клетки заемащи обща площ 53.455 дка. По- голямата част от площта им, 33.143 дка, попада върху частни имоти, ниви, извън границите на общинския имот отреден за сметище - № 194002 с площ 32.004 дка. Реално заета от нея за сметище е 20.312 дка. Депото е в експлоатация от 1996 год. съгласно разрешение за ползване № 52 от 26.09.1996 год., но не е изградено и не е функционирало съгласно изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.). В изпълнение на изискванията на §5, ал. 1 от Наредба № 8 и Заповед № 55 от 16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Враца, Община Бяла Слатина е преустановила експлоатацията му. Решението на Комисията за определяне местонахождението, размера и границите на терена за рекултивация е депото да бъде рекултивирано, като отпадъците, намиращи се в границите на частните имоти, бъдат предепонирани в границите на общинския имот. Площта сметищното тяло след закриване и рекултивация на депото е 22.97 дка, от които: - 12.85 дка за залесяване; - 7.64 дка за затревяване; - 1.87 дка за и около отводнителни канавки; - 0.61 дка за временен път за необходимисти на мониторинга. Общо рекултивираната площ възлиза на 23.860 дка (3D) или 23.004 дка (2D). На юг от сметищното тяло, в границите на общинския имот № 194002, остават 9.00 дка естествен терен.

Прогнозна стойност без ДДС
1554761.28 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

42


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Съгласно чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП - не се изисква гаранция за участие. 2. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Цената на договора ще се заплаща под формата на текущи плащания и окончателно плащане с платежно нареждане по банкова сметка, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в лева. 2. Текущи плащания се предвиждат в обем на ………… лева или 80 % (осемдесет процента) от предложената цена за техническата рекултивация и в обем на ………… лева или 65 % (шестдесет и пет процента) от предложената цена за биологичната рекултивация и се изплащат след извършване на определено количество и видове СМР, удостоверени в протокол за извършени СМР. Плащанията се извършват по единичните предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени, съгласно ценовата му оферта и приложенията към нея, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, осъществяващо инвеститорски контрол, одобрен от комисията за приемане на изпълнението, документите, съгласно Правилник за изпълнение и предаване на СМР, в съответствие с Наредба №2/2003г. и Наредба №3/2003г., сметка 22 и оригинална фактура за текущото плащане. 3.Окончателното разплащане на техническата рекултивация се извършва след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в оригинал: - заповед на основание на чл. 23, ал. 1,т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.); - одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V на Наредба №26 от 02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996г., изм. и доп. бр. 30 от 22.03.2002г.); - акт Обр. 15; - попълнена фактура за размера на окончателното плащане. 4.Окончателното разплащане на биологичната рекултивация се извършва след представяне от Изпълнителя на следните документи в оригинал: - заповед на основание на чл. 23, ал. 1,т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. ДВ, бр. 35 от 08.05.2012г.); - одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол на комисия за приемане на биологичната рекултивация съгласно Раздел V от Наредба №26/02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродукнивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр.89 от 22.10.1996г., изм. и доп. Бр.30 от 22.03.2002г.); - протокол Образец 16; - попълнена фактура за размера на окончателното плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица

ІІІ.1.4) Други особени условия

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и документацията за участие в процедурата. 2.При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност: а) Решението за откриване на процедурата; б) Обявление за обществена поръчка; в) Техническо задание и описание на обществената поръчка; г) Указания за подготовката на оферта; д) Критерии за определяне на оценка на оферта; е) Проект на договор за изпълнение на поръчката; ж) Указания по провеждането и участието в процедура; з) Образците за участие в процедурата. Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 3.Оферта, получена от Възложителя след срока, посочен в обявлението за обществена поръчка, ще бъде върната неразпечатана на Участника. Не се разглеждат оферти, поставени в незапечатан плик или с нарушена цялост.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват бълг. или чужд.ФЛ или ЮЛ, вкл.техни обединения, отг. на усл., посочени в ЗОП и документацията. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.3,т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП. Строителите следва да имат рег. в ЦПРС, съгл. ЗКС за изпълнение на строежи от четвърта група, ІІ-ра категория, буква „г” , а за чуждестр. лице - представя се екв. док., допускащ съгласно законодат. на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си изв. на стр.работи обект на наст.общ.поръчка или да представи декл. или удостов. за наличието на такава рег. от комп.органи съгласно нац.му закон, придружен с превод на бълг.език. Участниците представят: 1. Списък на документите, съд. се в оф., подписан от уч.; 2. Оферта, попълнена по образец - Обр. №1; 3. Копие на док. за рег. или ЕИК, съгласно чл. 23 отЗТР, когато уч. е ЮЛ или ЕТ; копие от док. за самоличност, ког. уч. е ФЛ. Док. за рег. не се изисква, ако уч. е рег. или пререг. след 01.01.2008г. по реда на ЗТР. В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, по Образец №4 към документацията; 4. Нот. зав. пълн. на лицето, упълном. да представлява участника в процедурата (когато уч. не се предст. от лицата, които имат право на това, съгл. док. му за рег.);5. Док. - до. или спора.е за създ. на обед., подп. от лицата, вкл. в обед., ког. уч. в проц. е обед./конс., което не е ЮЛ, в който задължително се посочва лицето, предст. обед./конс; 6. Декл. за отс. на обст. по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП-Образец № 5; 7. Декл. по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП-Образец № 6; 8. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за изп./неизп. на подизп. и списък с имената им, с пос. на вида на раб., които ще извършват и дела на тяхното участие -Образец №7; 9. Декл. за съгл. за уч. като подизп. - Образец № 8; 10. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП;11. Док. за техн. възм.и квалиф. на уч.;12 Декл. за приемане на усл. в проекта на договора - Образец № 15; 13. Док. за закупена док. за участие - копие; 15. Декл., че е извършил оглед и се е запознал с усл. за стр. на място - Образец № 18. Уч. трябва да посети обекта и да се запознае с усл. на място, и да оцени на своя отг., за своя сметка и риск всички необходими ф-ри за подг. на нег. оф. и подп. на договора; 16. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП - Образец № 19; 17. Декл. конфиденциалност и етичност - Образец № 20; 18. Декл. за спазване правилата по охрана на труда, по пожарна безоп. и правилата по безоп. на движението по пътищата - Образец №21; 19.Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - Техн. оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП -Образец №2; 20.Плик №3 „Предлагана цена” - Ценово предложение, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП- Образец №3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени копия на баланси и отчети за приходите и разходите за последните три (2011, 2012 и 2013г.) години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.В случай че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2013 г., то същият представя справка за общите приходи, подписана от представляващия участника и главния счетоводител. 2. Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота от строителството, за последните три (2011, 2012 и 2013г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- Образец № 9 към документацията за участие 3. Заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионалната отговорност на участника, който ще осъществява проектирането и/или строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране и /или строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) и Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора – оригинал. Участникът установен/регистриран извън Република България, доказва съответствието си с поставеното изискване с представянето на заверено копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка професионална отговорност еквивалентна на застраховката професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена в съответствие с държавата, в която е установен/регистриран; 4. Атестация/ удостоверение от обслужваща банка и/или писмо за намерение за кредитиране от банка.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е реализирали общ оборот от дейността за предходните 3 финансови години (2011, 2012 и 2013г.) в размер не по-малко от 4 000 000 (четири милиона) лв. 2. Участникът да е реализирал оборот от строителството, общо за предходните 3 финансови (2011, 2012 и 2013г.) години в размер не по-малко от 1 800 000 (един милион и осемстотин хиляди ) лв. 3.Участникът трябва да е застрахован за професионална отговорност за проектиране и/или строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследсвие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране и/или строителство, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.). За участник, установен /регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен/ регистриран. 4. Участникът да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер равен или по-голям от 500 000,00 лева (петстотин хиляди лева) в една от следните форми – собствени финансови средства, възможност за кредитна линия или др. *** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.1, 2 и 4 се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, а изискването за застраховка професионална отговорност по т.3 – до участниците в обединението, който ще изпълнява строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията по т. 1 - 4 се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документите се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е с предмет сходен с предмета на обществената поръчка (договори за: закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци) през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите -Образец №10. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, обхвата и обема на работа, неговата стойност, дата на започване и приключване на работата по него, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. 2. Заверено от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от акредитирани лица за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен.За съответствие с това изискване Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП. 3. Декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката - Образец №11. Списъкът следва да бъде придружен от: •Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката лица, изготвени по образец - Образец №12; •Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за специалиста, който ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве, сертификати, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи); •Декларации за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката - Образец №13. 4. Декларация, съдържаща списък на механизацията, която участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката - Образец №14. 5.Удостоверение за регистрация в професионален или търговски регистър с предмет строителство ІІ-ра категория, буква „г” съгласно чл. 137, ал. 1, т 2 от ЗУТ и IV-та група, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя. За чуждестранни участници- декларация или удостоверение за наличието на регистрация в регистър на държава, в която участникът е установен, от компетентните органи, съгласно националния му закон
Минимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на представяне на офертите, най-малко един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката, завършен към датата на подаване на офертата от участника. ***Под сходен с предмета на поръчката се разбира договор за закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци. 2. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на /1/ качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентна и /2/ околната среда по ISO 14001:2004 или еквивалентна. 3. Участникът трябва да осигури минимум следния квалифициран технически персонал за изпълнение на строително монтажни дейности както следва: 1.Ръководител на проекта - строителен инженер със специалност „ПГС” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и 10 (десет) години опит по специалността. 2.Технически ръководител на обекта - строителен инженер (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в друга държава, в която няма съответната специалност) и 7 (седем) години опит по специалността или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията и стаж не по-малко от 10 години. 3.1 бр. инженер със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и минимум 5 годишен опит по специалността. 4. Експерт с висше образование, степен магистър или бакалавър, със специалност „Екология” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и минимум 3 годишен опит по специалността 5. Специалист - координатор по безопасност и здраве, с минимум 3 години опит в тази област; 4. Участникът трябва да осигури минимум следното строително оборудване и механизация за извършване на необходимите дейности - предмет на възлаганата обществена поръчка: Багери - 2 бр.;Челен товарач (фадрома) - 1 бр.; Автомобили самосвали - 3 бр.; Булдозер - 1 бр.; Шиповиден валяк - 1 бр.; Скрепери -1 бр.; Водоноска - 1 бр.; Грейдер - 1 бр.; Колесен трактор с плуг, фреза, редосеялка, валяци, тороразпръсквач - 1 бр. 5. Регистрация в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентно за изпълнение на строежи от четвърта група, ІІ-ра категория, буква „г” – заверено копие. За чуждестранни участници - регистрация в регистър на държава, в която участникът е установен, съгласно националния му закон Забележка: При участие на обединение, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Обяснителна записка – П1; тежест: 30
Показател: Време за реакция - П2; тежест: 5
Показател: Предлагана цена; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

1.На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Бяла Слатина (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.byala-slatina.com./. 2. Място и срок за получаване на документацията за участие. Документацията за участие може да бъде получена в Община Бяла Слатина - адрес: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Община Бяла Слатина - адрес: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68 , всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. Документацията за участие се получава срещу представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена в касата на общината или по бюджетна сметка на Община Бяла Слатина: IBAN: BG43IABG74948402026200 BIC: IABGBGSF БАНКА: "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Враца, офис Бяла Слатина Вид плащане: 447000 При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител, в случай че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателна зала на Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Средствата, предвидени за финансиране изпълнението на предмета на обществената поръчка са по проект: № DIR-51222031-1-173 между ПУДООС и Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ