Версия за печат

00384-2014-0009

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 от 25.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com..

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Заданието за обществената поръчка обхваща закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Бяла Слатина. Депото за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина е изградено е в две съществуващи клетки заемащи обща площ 53.455 дка. Клетките са изградени по проект на „Инфраком” ООД, София, за торохранилище на телеугоителен комплекс в края на 70-те години на миналия век. По- голямата част от площта им, 33.143 дка, попада върху частни имоти, ниви, извън границите на общинския имот отреден за сметище - № 194002 с площ 32.004 дка. Реално заета от нея за сметище е 20.312 дка. Депото е в експлоатация от 1996 год. съгласно разрешение за ползване № 52 от 26.09.1996 год., но не е изградено и не е функционирало съгласно изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.). В изпълнение на изискванията на §5, ал. 1 от Наредба № 8 и Заповед № 55 от 16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Враца, Община Бяла Слатина е преустановила експлоатацията му. Решението на Комисията за определяне местонахождението, размера и границите на терена за рекултивация е депото да бъде рекултивирано, като отпадъците, намиращи се в границите на частните имоти, бъдат предепонирани в границите на общинския имот. Площта сметищното тяло след закриване и рекултивация на депото е 22.97 дка, от които: - 12.85 дка за залесяване; - 7.64 дка за затревяване; - 1.87 дка за и около отводнителни канавки; - 0.61 дка за временен път за необходимисти на мониторинга. Общо рекултивираната площ възлиза на 23.860 дка (3D) или 23.004 дка (2D). На юг от сметищното тяло, в границите на общинския имот № 194002, остават 9.00 дка естествен терен. Работният проект е разработен в седем части: „Анализ и оценка на екологичните условия на района на депото”, “Техническа рекултивация”, “Биологична рекултивация с ландшафтно проектиране”, „Мониторинг на площадката на депото”, „Сметна документация”, “План за безопасност и здраве” и „Пожарна безопасност”. Част „Анализ и оценка на екологичните условия на района на депото” съдържа увод и анализ и оценка на екологичните условия в района на депото. Във втората част, „Техническата рекултивация” са разгледани дълговременната геоложка устойчивост и повърхностен водоотлив на рекултивираните терени, пътния достъп до тях и вертикалнаната планировка и подравнителни работи на депото, изграждането на горен изолационен слой, както и създаването на подходящ субстрат за биологична рекултивация. Третата част, “Биологична рекултивация с ландшафтно проектиране” включва анализ на естествените почви, чрез изследване на взети от тях проби, във връзка с изпълнение на биологичната рекултивация за залесяване и затревяване, в т. ч. почвоподготовка, торене и отгледни грижи, както и идейно-пространствено изграждане с растителност. В четвъртата част „Мониторинг на площадката на депото”, са определени пунктовете и програмите за следене на нивото и съставът на подземните води, на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло и на сляганията на повърхността на тялото на депото. В петата част “Сметна документация” са изготвени стойностни сметки по части и са определени необходимите средства за изпълнение на дейностите по рекултивация на депото. В шестата част е разработен „План за безопасност и здраве”, а в седмата – „Пожарна безопасност”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на чл.14, ал.1, т.1, чл.16, ал.4, ал.8 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина