Версия за печат

00602-2014-0002

BG-Мирково: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включващ обекти: 1. Обект: Рехабилитация на тротоарите ул. "Поп Неделю" от ос т. 4 до ос. т. 91; ул. "Никола Петков” от ос. т. 59 до ос. т. 81; ул. "Средна гора” от ос. т. 61 до ос. т. 85 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 2. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Христо Ботев” от оc. т. 23 до ос. т. 22; ул. "Никола Пантов” от ос. т. 25 до ос. т. 19; ул. "Захари Груев” от ос. т. 12 до ос. т. 15; ул. "Георги Раковски от ос. т. 10 до ос. т. 18; ул. "Хр. Нончев" от ос. т. 8 до ос. т. 17 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 3. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Васил Левски” от оc. т. 21 до ос. т. 87; ул. "Панайот Хитов” от ос. т. 93 до ос. т. 86; ул. "Г.Бенковски” от ос. т. 64 до ос. т. 76; ул. "Любен Каравелов"от ос. т. 65 до ос. т. 76; ул. "Под детската градина" от ос. т. 14до ос. т. 92 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 4. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул.”Бреза” от ос т.9 до ос т.48; ул.”Димитър Томев” от ос т.11 до ос т.46; ул.”Крайречна” от ос т.46 до ос т.48; ул.”Петър Мечкаров” от ос т.42 до ос т.30; ул.”Бърдо” от ос т.36 до ос т.40ул.”Ручей” от ос т.35 до ос т.39; ул.”Цвятко Караджов” от ос т.35 до ос т.324 и от ос т.68 до ос т.104; ул.”Симеон Попов” от ос т.55 до ос т.57 ул.”Петър Берон” от ос т.54 до ос т.62; ул.”Панайот Волов” от ос т.69 до ос т.66; ул.”Тодор Влайков” от ос т.324 до ос т.72; ул.”Отец Паисий” от ос т.73 до ос т.100а; ул.”Кирил и Методий” от ос т.70а до ос т.226; ул.”Акация ” от ос т.105 до ос т.102; ул.”Устрем” от ос т.51 до ос т.112; ул.”Тодор Йончев” от ос т.68 до ос т.110 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 5. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул.”Александър Стамболийски” от ос т.96 до ос т.187 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 6. Обект: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково - Етап VI участъци от улиците ул. "Ал. Стамболийски" с дължина 687 метра, ул "Радин Кладенец " с дължина 291 метра, ул. "Орела" с дължина 171 метра, ул. "Райна Княгиня" с дължина 173 метра, ул. "Иванчо Зографа" с дължина 142 метра, ул. "Д. Дебелянов" с дължина 167 метра и ул. "Ильо Войвода" с дължина 190 метра.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, включващ 1. Етап 1: участък от ул.”Поп Неделю” с дължина от 831 метра; 2. Етап 2: участъци от ул.”Никола Петков” с дължина от 356 метра и ул.”Средна гора” с дължина от 373 метра; 3. Етап 3: участъци от ул.”Христо Ботев” с дължина от 76 метра, ул.”Н. Пантов” с дължина от 252 метра, ул.”З. Груев” с дължина от 207 метра, ул.”Г. Раковски” с дължина от 334 метра и ул.”Х. Нончев” с дължина от 305 метра; 4. Етап 4: участъци от ул.”Васил Левски” с дължина от 438 метра, ул.”П. Хитов” с дължина от 150 метра, ул.”Г. Бенковски” с дължина от 188 метра, ул.”Л. Каравелов” с дължина от 178 метра и ул.”Под Детската градина” с дължина от 98 метра; 5. Етап 5: участъци от ул.”Бреза” с дължина от 106 метра, ул.”Д. Томев” с дължина от 70 метра, ул.”Крайречна” с дължина от 144 метра, ул.”П. Мечкаров” с дължина от 165 метра, ул.”Бърдо” с дължина от 116 метра, ул.”Ручей” с дължина от 149 метра, ул.”Цвятко Караджов” с дължина от 416 метра, ул.”С. Попов” с дължина от 114 метра, ул.”П. Берон” с дължина от 127 метра, ул.”П. Волов” с дължина от 136 метра, ул.”Т. Влайков” с дължина от 181 метра, ул.”Отец Паисий” с дължина от 123 метра, ул.”Кирил и Методий” с дължина от 130 метра, ул.”Т. Йончев” с дължина от 240 метра, ул.”Устрем” с дължина от 130 метра и ул.”Акация” с дължина от 142 метра; Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на село Мирково, община Мирково, съгласно наименованията на улиците от съответния етап и съгласно изготвените и одобрени технически проекти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233252, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на строителството: 1 764 323,60 (един милион седемстотин шестдесет и четири хиляди, триста двадесет и три лв. и 60 ст.) лева без включен ДДС, от които за: Обект 1: 222 784,50 лв. Обект 2: 187 089,00 лв. Обект 3: 128 424,50 лв. Обект 4: 298 773,50 лв. Обект 5: 399 172,40 лв. Обект 6: 528 079,70 лв.. Дейността по проекта предвижда извършването на строително-монтажни работи и подобряване качеството на настилката чрез извършване на следните видове работи: - Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри, огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо); - Технологично фрезоване и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо; - Изкопи за съоръжения; - Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества; - Полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието; - Полагане на асфалтова смес за износващи пластове; - Изграждане на устройства за събиране и ревизиране на вода; - Направа, доставка и полагане на бордюри; - Подмяна на тротоарни настилки. Количествата са подробно описани в Пълно описание предмета на поръчката и КС, неразделна част от него, съгласно изготвените и одобрени технически проекти. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на обекти /улици и тротоари, част от уличната мрежа/ на територията на село Мирково, съгласно изготвените и одобрени технически проекти.

Прогнозна стойност без ДДС
1764323.6 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие, а определеният изпълнител: - гаранция за изпълнение в една от следните форми: 1.Вноска/превод на парична сума по сметка на Възложителя - IBAN: BG11UNCR75273359158836; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; или 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя - със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертите. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на «Банкова гаранция» или по образец на банката издател. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, а определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на: 15 000,00 /петнадесет хиляди/ лева. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него на: отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, която е в размер на 3 % от договорната стойност в лева, без ДДС. При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора за възлагане, изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в пълен размер в срок от 90 дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените СМР, в срокове, уговорени в договора, срещу представени: 1. Протокол/Акт за действително извършените разходи за изпълнени СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от извършващия строителен надзор на обекта; 2. Сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /Сметка обр.22/; 3. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията: 2.1. Авансoво плащане в размер до 20% от договорната цена – в срок до 30 календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, постъпване на финансови средства и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка /Акт образец № 2а/. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане. 2.2. Междинно/междинни плащания в размер до 40% от договорната цена – в срок до 30 календарни дни, след подписване на Протокол/Акт за установяване на извършени натурални видове СМР и сметка обр.22. Междинно плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за междинно плащане по действителни количества СМР, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; Общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 50 % от стойността на Договора. 2.3. Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя СМР и получените суми от аванс и междинни плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 календарни дни, и представяне на: - фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора. Всички документи, свързани с плащанията по договора с Изпълнителя се подписват от Кмета на община Мирково или от друго упълномощено лице и трябва да имат печат на Изпълнителя. Те следва да съдържат следния текст:„Разходът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/322/01088 от 14.12.2012 г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР".

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение /или анекс към съществуващо споразумение /или еквивалентен документ. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато представляващия обединението не е посочен в споразумението/анекса/съответния документ за създаване на обединение, то следва да се представи нотариално заверено пълномощно /декларация /или друг подходящ документ от всички членове на обединението - за упълномощаване на лицето, определено за представител. Споразумението/ анекса/ съответния документ се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението/анекса/ съответния документ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; • че представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • че ще бъдe посочено чие задължение остават гаранционните срокове след изпълнение и приемане на обекта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице (юридическо и/или физическо), което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. Критериите за подбор, определени от Възложителя, ще се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата включено в него с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на дейностите при изпълнение на поръчката между лицата в състава на обединението, предвидено в договора за създаването му. Документи: доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. Когато не е приложено споразумение /анекс /документ за създаването на обединение или в приложеното споразумение /анекс /документ липсват клаузи, или не е подписано от лицата в обединението, или не е посочен представляващия, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, или лицето което участва в обединението е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка я.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства по: - чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки; - чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от горепосочените обстоятелства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от: ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”: 1) Начален документ за участие – Обр.; 2) Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника – Обр.; 3) Административни сведения – Обр.; 4) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация; 5) Декл-я,че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка - Обр.; 6) Декл-я, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – Обр.; 7) Регистрационни документи на участника - Когато участникът е ЮЛ или ЕТ посочва /или представя копие/ ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът не посочи ЕИК – представя документ за актуално състояние; Когато участникът е чуждестранно ЮЛ, което не е регистрирано в България представя заверено копие от документ за регистрация от съдебен или административен орган, съобразно националното му законодателство. Документът се представя в официален превод; Когато участникът е ФЛ представя копие от документ за самоличност; 8) Документ за закупена документация за участие – заверено копие; 9) Документ/и за внесени/уредени гаранции за участие - оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие по Обр.; 10) Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – Обр.; 11) Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП - Обр.; 12)Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. - Обр.; 13) Документ за регистрация по ЗДДС, ако участникът е регистриран (заверено копие) - Когато участникът е ЮЛ, установено/регистрирано извън РБ той представя еквивалентен документ и в официален превод; 14) Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците по чл.50 от ЗОП, посочени в поле III.2.2) на обявлението; 15) Доказателства за техн. възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в поле III.2.3) на обявлението; 16) Декл-я за закрила на заетостта, вкл. мин. цена на труда и условията на труд - Обр.; 17) Декл-я за неучастието на подизпълнители – Обр., когато не се предвижда участие на подизпълнител; 18) Декл-я за участието на подизпълнител/и - Обр., когато се предвижда участие на подизпълнител/и; 19) Декл-я от подизпълнителя/ите, че са съгласни да участват в процедурата като такива – Обр. (когато е приложимо); 20) Документи за подизпълнителя/ите (когато е приложимо) – заверени копия; 21) Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ - Споразумение за създаване на обединение /или анекс към съществуващо такова/или друг документ за участие в обществената поръчка, съгл. условията в поле ІІІ.1.3) на обявлението – оригинал или нотариално заверено копие; 22) Нотариално заверено пълномощно/декл-я /или друг документ от всички членове на обединението за упълномощаване на лицето, определено за представител, когато представляващия обединението не е посочен в документа за създаване на обединение; 23) Декл-я за запознаване със строителната площадка и техн. проекти за изпълнение на СМР (обекта) - Обр.; 24) Декл-я за приемане условията в проекта на договор – Обр.; Участниците следва да представят документите, посочени в поле ІІІ.2.2) и поле ІІІ.2.3) на обявлението. ПЛИК 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: Техническо предложение за изпълнение на поръчката с посочени гаранционен срок и срок за изпълнение - Обр.; Обяснителна записка и линеен календарен план-график на СМР - Обр. ПЛИК 3 "Предлагана цена”: Ценова оферта - Обр., КСС - и на магнитен носител (във формат Excel и pdf) - Обр.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Оборот на участника от строително-ремонтни и строително-монтажни работи. Доказва се, като се представят: - Справка - декларация за оборота от строително-ремонтни и строително-монтажни работи от последните 3 /три/ приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /по образец/; - заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за посочените години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация, справка от работодател или други. /Съгласно чл.50, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен./ Забележка: Участниците не представят посочените годишни финансови отчети, ако са представили ЕИК и данните им са достъпни /публикувани в пълен обем/ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 2. Финансова стабилност – собствени средства. Доказва се, като се представят: - извлечение от банкова сметка до пет дена преди подаване на офертата и/или договор за банков кредит или овърдрафт, с извлечение до пет дена преди подаване на офертата за наличния лимит или друг подходящ документ за доказване на посоченото изискване. 3. Застраховане професионална отговорност. Доказва се, като се представят: - копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна такава.
Минимални изисквания: 1. Оборот на участника от строително-ремонтни и строително-монтажни работи. Необходимо е участникът да докаже минимален общ оборот в размер равен или над 5 000 000 лв. и минимален оборот от строителство на обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката равен или над 3 000 000 лв., за предходните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си * Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на тротоари, път/пътища и/или улична мрежа. 2. Финансова стабилност – собствени средства. Необх. е участникът да разполага със собствени средства, или да има достъп до кредитни линии или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер на най-малко 800 000 лв.. 3. Застраховане професионална отговорност. Участниците трябва да имат сключена, валидна към датата определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за проф. отговорност за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си – съгл. чл. 171, ал.1 от ЗУТ – с общ лимит на отговорност покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн. ДВ, бр.17 от 2004 г./ за изпълнение на строежи ІV-та категория, съгл. чл.137 от ЗУТ и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. Проф. дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 4. Изпълнени сходни обекти от участника. Представят се: - Справка-декл-я, съдържаща списък на осн. договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 5 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – обр., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни обекти /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на стр-вото, както и дали то е изпълнено проф. и в съответствие с норм. изисквания, възложителя с тел. и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изх. номер/, - констативни актове за приемане годността на строежа /обр.15/ за посочените сходни обекти. Заб.: В списъка трябва да бъдат посочени само завършени и предадени на Възложителите с Акт обр.15 обекти, а не обекти в процес на изпълнение. 5. Инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката. Представят се: -списък – декл-я на инж.-техн. екип за изпълнение на поръчката (обр.) с приложени необх. доказателства: -декл-я от лицата вкл. в инж.-техн. екип за изпълнение на поръчката за съгласие /обр./; - за доказване на проф. квалиф-я и опит: попълнени и подписани автобиографии (обр.), копие от диплом /За чуждестранни лица - техн. правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/ и документи удостоверяващи проф. опит/стаж/квалификация. 6. Регистрация в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/ и/или ако е чуждестранен участник да има екв. право /Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/. Представят се: - копие от удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалент или декл-я или удостоверение за наличието на такава регистрация, в съотв. с чл.49, ал.1 от ЗОП. 7. С-ма за упр-е на качеството в строит-то. Представя се: сертификат ISO9001-2008. 8. С-ма за упр-е на околната среда в строителството. Представя се: сертификат ISO14001-2005. По т.7 и 8 се представят копия от валидени сертификати или еквивалентни сертификати, издаден от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки. 9. Техническо оборудване за изпълнение на поръчката. Представят се: -списък – декл-я на техн. оборудване за изпълнение на поръчката (обр.) -копия от рег. талони за собственост на оборудването или предварителни договори за ползване от собственика, придружени от копия от рег. талони на името на наемодателя /за техника, която не изисква регистрация в КАТ – се прилага документ за собственост/лизинг или наем/. 10. Акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството. Представят се: - копие от документ за собственост на лабораторията, или предварителни договори за ползване от собственика/за услуга, придружен от копие от валиден сертификат за акредитация на лабораторията. 11. Производство/доставка на асфалтови смеси за изпълнение на поръчката. Представят се: - копие от документ за собственост на асф. база или предварителен договор с такава база, със сертификат за производствен контрол. * По т.9,10 и 11 - Съгл. чл.51а от ЗОП участникът може да използва ресурсите на други ФЛ и ЮЛ при изпълнение на поръчката, при усл-е че докаже, че ще има на свое разположение на свое разположение тези ресурси. ** Сертификатите по т.5, 7 и 8 следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП.
Минимални изисквания: 4. Необх. е участникът да е изпълнил: - сходни обекти за СМР (строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на тротоари) - с общ изпълнен обем не по-малко от 15 000 кв.м., през последните 5 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите; - сходни обекти за СМР/строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на пътна и/или улична мрежа/ - с общ изпълнен обем не по-малко от 1 000 л.м., през последните 5 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. 5. За изпълнението на поръчката участникът трябва да осигури: Ръководител на обекта, който ще осъществява цялостното ръководство при реализирането на строителните работи, трябва да отговаря на следните условия: - завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „ПГС” или „Пътно строителство” или еквивалентна; - мин. 5г. проф. стаж/опит; Технически ръководител - 2 бр., които ще осъществяват ръководство при реализирането на дейностите, трябва да отговарят на следните условия: - техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ /завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалификация „Строителен инженер”/”Строителен техник” или еквивалентна/;- мин. 5г. проф. стаж/опит; Експерт – „Контрол на качеството”, трябва да отговаря на следните условия: - техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ /завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалификация „Строителен инженер”/”Строителен техник” или еквивалентна/, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно; - мин. 5г. проф. стаж/опит; Експерт – „Координатор по безопасност и здраве”, трябва да отговаря на следните условия: - техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, /завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалификация „Строителен инженер”/”Строителен техник” или еквивалентна/, притежаващо Удостоверение/ Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност /„Специалност БЗР”/”Длъжностно лице БЗР”/ при извършване на СМР, съгласно ЗБУТ или еквивалентно; - мин. 5г. проф. стаж. 6. Участниците трябва да са регистрирани в ЦПРС, съгласно Закона за камарата на строителите /ЗКС/ и да могат да извършват строежи и/или отделни видове СМР от съответната категория, съгл. изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС – 2-ра група, ІV-та категория или по-висока, и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право. 7. Участниците трябва да са въвели система за управление на качеството в строителството: ISO9001-2008 или еквивалент, с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката. 8. Участниците трябва да са въвели система за управление на околната среда в строителството: ISO14001-2005 или еквивалент с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката . 9. Участниците трябва да осигурят техническо оборудване за изпълнение на поръчката, както следва: Багер-1бр; Валяк - барабанен с ширина на барабана, не по-малка от 1м и раб. тегло не по-малко от 2500кг – 1бр; Пътни фрези-1бр; Фугорез-1бр; Асфалтополагач-1бр; Челен товарач–1бр. 10. Участникът трябва да осигури акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството, за която има валиден сертификат за акредитация с обхват на дейност – контрол на асф. смес, контрол на положения асф. пласт, вкл. качествата на вложените материали /чакъл, пясък, битум и др./ за срока на изпълнение на поръчката. 11. Участниците трябва да имат възможност за производство/доставка на асфалтови смеси за периода на изпълнение /предложения срок за изпълнение/ на поръчката - собствена асфалтова база за производство или да имат договор с такава база за срока на изпълнение на поръчката, със сертификат за производствен контрол и необх. капацитет за производство на асф. смеси за изпълнение на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение на поръчката - Сп; тежест: 5
Показател: Гаранционен срок - Гп; тежест: 5
Показател: Техническо предложение - Тп; където: Тп = Тп1+Тп2+Тп3; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - Цп; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 13.00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Участниците получават на магнитен носител проекта /техническата документация/, като може да се запознаят и на място с проектната документация за СМР. Документацията за участие е публикувана на профила на купувача.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.: За оценка на предложенията на участниците: По показател - Сп: Срок за изпълнение на поръчката: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с посочените срокове за изпълнение на поръчката - Срокът на изпълнение не трябва да е по-къс от 6 месеца и по-дълъг от 12 месеца. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил Срокът на изпълнение на поръчката извън посочените срокове. По показател - Гп: Гаранционен срок: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с гаранционните срокове, посочени в изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство, а именно: Минимален - съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Реален ще се приема не по-дълъг от 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г.. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил по-кратък или нереален срок. По показател - Тп: Техническо предложение Тп = Тп1+Тп2+Тп3, където - Тп1 - Организация на работата. Описание на методологията и организацията на ресурсите за изпълнение на строителството, генерален план на строителната площадка. Точките по този подпоказател могат да имат стойности от 1 до 40 точки; - Тп2 - Процеси за изпълнение на строителството, методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката. Точките по този подпоказател могат да имат стойности от 1 до 40 точки; - Тп3 - Мерки за намаляване на затрудненията за населението във връзка с осъществяваните на строителните работи и основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката. Точките по този подпоказател могат да имат стойности от 1 до 20 точки; По показател - Цп: Ценово предложение за изпълнение на поръчката: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по дейности/обекти. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната прогнозна стойност: 1 764 323,60 лева без ДДС, и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, разпределени както следва: Обект 1: 222 784,50 лв. Обект 2: 187 089,00 лв. Обект 3: 128 424,50 лв. Обект 4: 298 773,50 лв. Обект 5: 399 172,40 лв. Обект 6: 528 079,70 лв. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП.Когато участникът е чуждестранно ЮЛ или ФЛ или техни обединения при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл.56, ал.4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗОП. Предвид прогнозната стойност на поръчката, процедурата се провежда при прилагане на предвидените в ЗОП опростени правила, съгл. чл.14, ал.3, т.1.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 и ал.6 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП. Обжалването се извършва съгласно чл. 120 от ЗОП, като на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, предмет на настоящото обявление. Решението се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1/ жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2/ документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3/ документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ