Версия за печат

00016-2014-0001

BG-Априлци: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-104-dostavka_i_montazh_na_o.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: На територията на Община Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предвижда изработка, доставка и монтиране на 4 бр. информационни табла, 10 бр. опознавателни табели, 2 бр. указателна табела, 1бр. информационна табела и 6 бр. експозиционни табла. В Информационно - туристическия център ще бъде обособено едно работно място с необходимите бюро, шкафове, работен стол, телефон, факс и компютърна система, включваща персонален компютър и мултифункционално устройство. За туристите са предвидени посетителска маса, столове и мека мебел. Информационно-туристическия център ще се климатизира от 1 брой климатична система. За поддържане на постоянна връзка между екопатрули са предвидени 3 комплекта радиостанции. Предвижда доставка и инсталация на система за видео-наблюдение с 2 бр. външни и 2 бр. вътрешни камери с необходимото оборудване и аксесоари; система за СОТ с GSM комуникационен модул, с общо 11 бр. обемни датчици, с необходимото допълнително оборудване и аксесоари.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000, 39000000, 32323500

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Система за видеонаблюдение


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
7136.58 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 580873 от 20.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00016–2014–0001–4 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка и монтаж на информационни табла и табели за туристическа пътека „Кръста”
V.1) Дата на сключване договора
23.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Карис Груп ЕООД, ЕИК 110554305, пл.„Тодор Кирков“ № 36, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 600555, E-mail: office@st-karadja5.lv.office1.bg, Факс: 068 604460

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4998 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2980 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 00016 – 2014 – 0001 – 5 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Доставка и монтаж на оборудване за Информационно – туристически център
V.1) Дата на сключване договора
23.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Карис Груп ЕООД, ЕИК 110554305, пл. „Тодор Кирков“ № 36, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 600555, E-mail: office@st-karadja5.lv.office1.bg, Факс: 068 604460

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 8086 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4156.58 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъщесвява по сключен с ДФ "Земеделие" договор с № 11/313/00092 от 06.07.2012 г. за безвъзмедна финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г., подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор