Версия за печат

00731-2014-0004

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000812197

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=570.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на "КОЦ- Стара Загора" ЕООД по осем обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Стара Загора, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15
Код NUTS: BG344
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на "КОЦ-Стара Загора" ЕООД по осем обособени позиции

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество е до 5 420 500 мерителни единици.

Стойност, без да се включва ДДС
1115657.23 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

9

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% от прогнозната стойност без ДДС на всяка обособена позиция, а гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% от стойността му без ДДС. Същите се представят под формата на банкова гаранция, съгласно образеца от документацията или под формата на парична сума внесена по сметката на възложителя - Първа инвестиционна банка - Стара Загора, IBAN BG65 FINV 9150 1014 9206 26, BIC FINVBGSF.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Отложено плащане 30 дни от представяне на фактурата за доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участника от процедурата по чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП - ако участника е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Документи за идентификация /документ за самоличност- относно участник-физическо лице; удостоверение за актуално състояние или копие от документа за регистрация или ЕИК-относно участници- юридически лица или еднолични търговци; документ, подписан от лицата в участник - обединение, което не е юридическо лице, придружен с карта за вписването му в регистър "Булстат". 2. Декларация по образец по чл.47 ал.1, ал. 2 и ал. 5 ЗОП подписана от лицата по чл.47 ал. 4 ЗОП и от всички лица които представляват участника, подизпълнителя, физическото лице – търговец, прокуриста и подписана – оригинал. 3. Действащи разрешение и /или удостоверение за търговия на едро с продукти и изделия, които участникът оферира и/или разрешение за производство в случаите по чл.196 ал.1 от ЗЛПХМ и/или разрешение за внос в случаите по чл.196 ал.2 от ЗЛПХМ 4. Действаща лицензия по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати – в случай, че участникът оферира такива. 5. Действащо разрешение и/или лицензия за дейности с източници на йонизиращи лъчения по Закона за безопасно използване на ядрената енергия – в случай, че участника оферира продукти, представляващи такива източници. 6. Декларация по образец по чл.55 ал.5 от ЗОП – подписва се от подизпълнителя в случай, че такъв е посочен - оригинал. 7. Декларация по образец по чл.56 ал.1 т.8 ЗОП за неизползването /използването на подизпълнители в обществената поръчка /ОП/. Ако участникът ще използва подизпълнители следва да посочи наименованието, седалището и адреса им на управление по търговска регистрация, както и дела с който ще участват. Декларацията се подписва и подпечатва от представляващия участника, а относно всеки от подизпълнителите се представят записаните по-горе в тази точка доказателства и документи, оформени по определения начин - оригинал. 8. Декларация по образец за осигуряване на лекарствени продукти и спазване на цените им – подписва се от лицето което представлява участника съгласно търговската му регистрация - оригинал. 9. Декларация по образец за приемане условията в проекта на договор - оригинал. 10. Доказателства по чл.51 “А” ЗОП при използване на ресурсите на други физически или юридически лица в изпълнението на ОП – договори, декларации и др. удостоверяващи възможността да се използват тези ресурси през времетраенето на договора за ОП. 11.Документ за осигурена гаранция за участие. 12.Други документи, посочени в документацията за ОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

По чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП - отчета за приходи и разходи от год. фин. отчет за 2013г., а в случай , че липсва нормативно задължение за публикуването му - този чл.50 , ал.1 , т.3 от ЗОП, т.е. информация за общия оборот и за оборота на стоките , предмет на поръчката за последните три години ( 01.06.2011 - 01.06.2014г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. По чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП - списък на основните договори за доставки с посочване на стойности , дати и получатели, изпълнени през последните три години (01.06.2011 - 01.06.2014г.), придружен с препоръки за добро изпълнение.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.07.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
01.08.2014 г.  Час: 08:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.08.2014 г.  Час: 09:00
Място

Заседателната зала на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД, гр. Стара Загора,ул."Д-р Тодор Стоянович" №15

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техните писмено упълномощени представители, представители на средствата за масова информация, представители на юридическите лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

февруари - март 2015г.

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

От датата на публикуване на това обявление в електронен вид, възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до цялата документация за участие в процедурата на следния интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, а именно- http://oncosz.com/?page_id=551 /профил на купувача/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Trastuzumab 600 mg /5 ml
1) Кратко описание

ATC КОД - L01XC03, лек. форма - парентерална форма, мярка - mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Количеството е до 108 000 мерителни единици, подробно описани в спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
537382.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Methotrexate 50 mg
1) Кратко описание

ATC КОД - L04AX03, лек. форма - парентерална форма, мярка - mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Количеството е до 5 000 мерителни единици, подробно описани в спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
425 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Gemcitabine 200mg
1) Кратко описание

ATC КОД - L01BC05, лек. форма - парентерална форма, мярка - mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Количеството е до 2 000 000 мерителни единици, подробно описани в спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
39950 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Abiraterone acetate
1) Кратко описание

ATC КОД - L02BX03, лек. форма - перорална форма, мярка - mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Количеството е до 2 400 000 мерителни единици, подробно описани в спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
490140 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Buprenorphine 35 mcg/h
1) Кратко описание

ATC КОД - N02AE01, лек. форма - transdermal patch, мярка - mcg/h.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Количеството е до 35 000 мерителни единици, подробно описани в спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6979.87 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Buprenorphine 52,5 mcg/h
1) Кратко описание

ATC КОД - N02AE01, лек. форма - transdermal patch, мярка - mcg/h.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Количеството е до 52 500 мерителни единици, подробно описани в спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10469.81 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Buprenorphine 70 mcg/h
1) Кратко описание

ATC КОД - N02AE01, лек. форма - transdermal patch, мярка - mcg/h.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Количеството е до 70 000 мерителни единици, подробно описани в спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13959.75 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Mitotane
1) Кратко описание

ATC КОД - L01XX23, лекарствена форма - перорална форма, мярка - mg.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Количеството е до 750 000 мерителни единици, подробно описани в спецификация от документацията за ОП.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
16350 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване