00118-2013-0044

BG-Сливен: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Христо Георгиев, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: hgeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: инж. Христо Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Сливен
Код NUTS: BG342
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществената поръчка обхваща дейности по изпълнение на СМР по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”. Предвидените за изпълнение СМР са съгласно подробни КС, одобрен инвестиционен проект, пълно описание на обхвата на поръчката и техническо задание. Настоящата поръчка включва изпълнение на СМР на следните основни подобекти: •ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА ОКОЛО СГРАДАТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН - вкл. изп. в две зони: южна зона - пред сградата на Общината и източната зона, включва площта пред източното крило на сградата на Общината; осн. СМР, предвидени за изп. са: оформление на зелени площи, декоративна настилка от цветни гранити и пълнеж от цветен ситен паваж от вибропресовани бетонови блокчета,предвидени са 3 бр. водни площи под стъклено покритие и два по 5 бр. „сухи фонтани”,озеленяването е с дървесна и друга растителност съгласно дендрологичен проект, изп.на паргинг с нова асфалтова настилка, нова тротоарна настилка с вибропресовани бетонови блокчета; монтират и нови улични бордюри. Подменят се съществуващите капаци на ревизионни шахти с нови алуминиеви интегрирани в настилката съответно с пълнеж от гранит и с пълнеж от унипавета. Предвижда се поставянето на кошчета за отпадъци, седалки върху гранитни масиви, решетки за същ. отводнителни шахти /канали/ от полимербетон и афиш колони с вградено осветление /по детайл/; • ПЕШЕХОДНА ЗОНА ОТ „СТАРИЯ БРЯСТ” ДО НТС - нови зелени площи в комбинация със съществуващи и новозасадени дървета. Ще се поставят нови пейки за сядане около дървета и зелени площи /по детайл/ и нови седалки върху съществуващите гранитни масиви; нова настилка от вибропресовани бетонови блокчета;изграждането на две нови детски площадки - за деца до 5 г. и за деца до 12 г.; ремонтиране на съществуващия фонтан; нови седалки; • ПЕШЕХОДНА ЗОНА ОТ ПЛОЩАД „Д. ЖЕЛЯЗКОВ – ФАБРИКАДЖИЯТА /НТС/ – ДО ГРАДИНСКИ МОСТ - Подпорните стени са от монолитен стоманобетон, монтира се шапка от термолющен гранит; зелени площи- оформени със скрит бордюр от плочи термолющен гранит; Оформлението на свободностоящите дървета е предвидено с пътни бордюри, повдигнати над нивото на настилката и запълнени с мулч, положен върху геотекстилна основа; налстилки от термолющен гранит или от вибропресовани бетонови блокчета върху легло от ситен пясък, армирана бетонова настилка с дренажни отвори и трошено-каменна настилка съгласно детайлите и указанията дадени на чертежите. Изп. на 11 стълба от монолитен стоманобетон, облицовани с плочи от полиран гранит с вградени LED осветителни тела.Предвидени са рампи към повдигнати пешеходни пътеки по двата булеварда, настилка оттактилни плочи; изпълнение на два фонтана; предвидени са пейки и алейно осветление; •БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” ОТ КРЪСТОВИЩЕ С БУЛ. „ЦАР СИМЕОН” ДО ВРЪЗКАТА С УЛ. „ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА”-рехабилитация и частична реконструкция на съществуващата улица. Предвиждат се 110 паркоместа във всички паркинги към улицата; асфалтова настилка; Тротоарните настилки се изпълняват от унипавета от пресован бетон;повдигнати с 7 см. пешеходни пътеки, тротоарни рампи за инвалиди и настилки от тактилни плочи; кошчета, ревизионни шахти; ПЛОЩАД „ХАДЖИ ДИМИТЪР” – ИЗТОЧНА ЧАСТ - оформяне на площадно пространство с декоративни цветни настилки;ново дървесно озеленяване; цветарници;изграждане на нова подпорна стена от север на църквата „Св. Димитър”, нова декоративна настилка от вибропресовани бетонови блокчета, озеленяване по проект, монтиране на пейки, афиш колона, кошчета за отпадъци, помяна на капаци на ревизионни шахти с нови алуминиеви интегрирани в настилката /по детайл/; осветление по проект, отводняване по проект;

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233253, 45233260, 45233262, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пешеходни улици
Строителни и монтажни работи на пешеходни пътища
Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3689948.41 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател "ФО" - Предлагана цена ; тежест: 30
Показател: Показател "ТО" - Техническо предложение; тежест: 70
Показател: Подпоказател "ТО1" – Предложение за изпълнение на поръчката, включително техническите преимущества (спрямо Техническото задание и инвестиционните проекти) и функционалните характеристики; тежест: 10
Показател: Подпоказател "ТО2" – Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора; тежест: 10
Показател: Подпоказател "ТО3" - Опазване на околната среда по време на изпълнението на договора; тежест: 10
Показател: Подпоказател "ТО4" - Предложени от участника гаранционни срокове; тежест: 10
Показател: Подпоказател "ТО5" - Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Показател: Подпоказател "ТО6" - Максимален срок за отстраняване на дефекти през гаранционния период, след въвеждане на обекта в експлоатация; тежест: 10
Показател: Подпоказател "ТО7" - Максимален срок за изготвяне на оферта, включително подробни КСС и анализи на единичните цени, при необходимост от възлагане на допълнително строителство на основание чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 574455 от 11.12.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № S-1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”
V.1) Дата на сключване договора
17.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Консорциум „Сливен - Център”, ЕИК 176691379, ул. "Райко Даскалов" № 6, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611680, E-mail: office@monolit-bg.net, Факс: 044 625521

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3689948.41 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката се изпълнява в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: hgeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Интернет адрес/и:

URL: http://www.sliven.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор