Версия за печат

00384-2014-0006

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 11 от 18.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“: -Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Габаре – Община Бяла Слатина, като тръбите за подмяна са със следните диаметри и дължини: DN90 - 3216,45 м.; DN110 - 455,50 м.; DN160 - 477,50 м. Обща дължина на мрежата за подмяна: 4149,45 м. -Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Галиче – Община Бяла Слатина, с обща дължина - 5780 м. и диаметър DN90; -Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Попица – Община Бяла Слатина, с обща дължина - 8252 м. и диаметър DN90; -Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Търнак – Община Бяла Слатина, с обща дължина - 7477 м. и диаметър DN90.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 8 от 09.06.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 384-2014-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

607659

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

09.06.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

РАЗДЕЛ IV Процедура IV.3) Административна информация IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог) Платими документнти

Вместо:

15 EUR

Да се чете:

15 BGN

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

Срокът за закупуване на документацията и подаване на офертите, посочен Обявлението за обществената поръчка, остава непроменен.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

С публикуването на решението за промяна в РОП се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина