Версия за печат

00016-2014-0001

BG-Априлци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 189 от 16.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-104-dostavka_i_montazh_na_o.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център

II.3) Кратко описание на поръчката

Включва доставка и монтаж на 45 соларни лампи, с мощност 10 - 16 W, с необходимите аксесоари и стълбове от неръждаема стомана с височина мин 3 м. Включва доставка и монтаж на следното оборудване:WC кабини, с покрив с УВ защита, заключващ механизъм, единичен блок, под с нехлъзгава повърхност, държач за тоалетна хартия, иноксова лента, уред за дезинфекция на ръце – диспенсер – 4 бр., от които една за инвалиди; офис контейнер за охрана с носеща метална конструкция, с приблизителни размери 400/300 см, с включено вътрешно оборудване – 1 бр.Предвижда доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста”, което включва: Пейки за отмора с метални крака и подлакътници, с дървена седалка и облегалка – 24 бр.; Беседки от дърво, с вградени маси и пейки – 6 бр.; Табло за морски шах – 2 бр.; Кошче двойно, материал дърво, метален крак, пепелник – 6 бр.; Кошче единично, материал дърво – 15 бр. ;Детско влакче, за деца от 3 до 12 г., изработено от дървен материал. – 1 бр.;Детска къщичка, за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал, с вградени маса и пейки. – 1 бр.; Люлка-клатушка, за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал – 2 бр.; Комбинирано детско съоръжение, за деца от 3 до 12 г. изработено от дърво и метал – 1бр. Предвижда изработка, доставка и монтиране на 4 бр. информационни табла, 10 бр. опознавателни табели, 2 бр. указателна табела, 1бр. информационна табела и 6 бр. експозиционни табла. В Информационно - туристическия центъра ще бъде обособено едно работно място с необходимите бюро, шкафове, работен стол, телефон, факс и компютърна система, включваща персонален компютър и мултифункционално устройство. За туристите са предвидени посетителска маса, столове и мека мебел. Информационно-туристическия център ще се климатизира от 1 брой климатична система. За поддържане на постоянна връзка между екопатрули са предвидени 3 комплекта радиостанции. Предвижда доставка и инсталация на система за видеонаблюдение с 2 бр. външни и 2 бр. вътрешни камери с необходимото оборудване и аксесоари; система за СОТ с GSM комуникационен модул, с общо 11 бр. обемни датчици, с необходимото допълнително оборудване и аксесоари.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30200000, 39000000, 31500000, 32323500, 43325000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Осветителни уреди и електрически лампи
Система за видеонаблюдение
Оборудване за паркове и площадки за игри

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 12 от 16.01.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-580873
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 16-2014-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

580873

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

20.01.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

С Решение № 12 от 16.01.2014 г. на Кмета на Община Априлци е открита процедура по възлагане обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център. Обявлението за откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е публикувано в регистъра за обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки под уникален номер 580873 на 20.01.2014 г. Обществената поръчка е обособена в шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка и монтаж на соларни лампи за туристическа пътека „Кръста” Обособена позиция № 2 Доставка и монтаж на санитарно – хигиенно оборудване и оборудване за охрана за туристическа пътека „Кръста” Обособена позиция № 3 Доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста” Обособена позиция № 4 Доставка и монтаж на информационни табла и табели за туристическа пътека „Кръста” Обособена позиция № 5 Доставка и монтаж на оборудване за Информационно – туристически център Обособена позиция № 6 Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и охрана за Информационно – туристически център В определеният в обявлението срок за получаване на оферти 17:00 часа на 06.03.2014 г., по Обособена позиция № 1 Доставка и монтаж на соларни лампи за туристическа пътека „Кръста”и Обособена позиция № 2 Доставка и монтаж на санитарно – хигиенно оборудване и оборудване за охрана за туристическа пътека „Кръста” няма постъпили оферти в организираната от Възложителя Община Априлци обществена поръчка.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на соларни лампи за туристическа пътека „Кръста”; Обособена позиция № 2 "Доставка и монтаж на санитарно – хигиенно оборудване и оборудване за охрана за туристическа пътека „Кръста”

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Бенко Симеонов Вълев
Длъжност: Кмет на Община Априлци