Версия за печат

00016-2014-0002

BG-Априлци: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://apriltsi.acstre.com/currentNews-107-izbor_na_izpylnitel_z.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути в община Априлци, обособяване на места за отдих и почивка

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Община Априлци, места съгласно техническа спецификация
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути в община Априлци, обособяване на места за отдих и почивка - Поставяне на информационни табла – табели и билбордове на четирите входа на община Априлци, центровете на кварталите на града и селата, до вековно дърво, на пътни разклони. Предвижда се и доставката и монтажа на пейки и кошчета за смет в непосредствена близост до монтираните табла. Предвидените дейности включват изработка, доставка и монтаж на 8 бр. билборда със соларно осветление, 7 бр. информационни табели, на които ще бъдат указани селата и кварталите на града в общината и намиращите се в тях атракции, и забележителности, както и разстоянието до тях от съответното място, като ще се популяризира и финансовата подкрепа на ЕЗФРСР. Към дейностите се включват и печат, доставка и монтаж на винилови платна за билборд и за информационните табели. Предвижда се доставка и монтаж на 19 бр. паркови пейки за вграждане в бетонова основа, устойчиви на вандализъм; 4 бр. подвижни паркови пейки; 22 бр. метални кошчета за смет за вграждане в бетонова основа. Изпълнението на доставката и монтажа трябва да бъде съобразено с цялата, свързана с изпълнението на конкретните видове дейности, законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233290, 35261000, 43325000, 39224340

Описание:

Работи по поставяне на указателни табели
Информационни табла
Оборудване за паркове и площадки за игри
Кошчета за боклук

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
51242 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 587272 от 24.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00016-2014-0002/2014 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути в община Априлци, обособяване на места за отдих и почивка
V.1) Дата на сключване договора
11.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
07.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

КАСТЕЛО ООД, ЕИК 123120216, ул.”Бяло море” № 1, ет.8, ап.22, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 633033, E-mail: kastelo_ltd@abv.bg, Факс: 042 633033

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 75294.56 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 51242 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 51242, Най-висока цена 54321 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по сключен с ДФ "Земеделие" договор с 11/313/00156 от 02.10.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от Закона за обществените поръчки

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор