03559-2014-0001

BG-Дряново: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СОУ „Максим Райкович“ град Дряново, ул."Васил Левски" №16, За: Тотка Цвяткова, РБългария 5370, Дряново, Тел.: 0676 72156, E-mail: roska30@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sou-dryanovo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на закуски и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2014-2015 година”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: град Дряново
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции: Обособена позиция І – “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас” Обособена позиция ІІ – “Доставка на обяди на ученици от І до VІІ клас целодневно обучение” Изпълнителят на обособена позиция I следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 260 броя закуски дневно, включващи сандвич/тестено изделие и напитка, като бройката за деня се уточнява в заявка. Изпълнителят на обособена позиция II следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 303 броя обяда съобразно заявка на училището за съответния ден, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене на ученици от І до VІІ клас съобразно изискванията на Рецептурник за ученическо столово хранене одобрен от МЗ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

До 260 броя закуски дневно до 303 броя обяда дневно, съобразно заявка на училището за съответния ден.

Прогнозна стойност без ДДС
137104 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

16.09.2014 г. 

Завършване

15.06.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение е 2% от прогнозната стойност на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на СОУ „Максим Райкович”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на Община Дряново. Заплащането на доставените закуски и обяди ще се извършва по банков път, съобразно уговорения в договора срок за плащане и след издаване на фактура от изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; Документ, удостоверяващ внасянето или наличието на издадена гранция за участие в откритата процедура в размер на: 236,00 лева – за Обособена позиция 1 и 1135,00 лв. за Обособена позиция 2;Копие на удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта, от който ще се доставя храната, даващо право да се извършват дейности за производство и/или търговия с групите с храни, които са съвместими с изискванията за здравословно хранене на учениците; Копие на удостоверението, даващо право на участника да извършва дейността кетъринг; Участникът трябва да има минимум 3 години опит в дейността, придружен с минимум 5 препоръки за добро изпълнение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверено от участника копие от годишния му финансов отчет за 2013г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Копие на удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта, от който ще се доставя храната, даващо право да се извършват дейности за производство и/или търговия с групите с храни, които са съвместими с изискванията за здравословно хранене на учениците; Копие на удостоверението, даващо право на участника да извършва дейността кетъринг.
Минимални изисквания: Копие на удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта, от който ще се доставя храната, даващо право да се извършват дейности за производство и/или търговия с групите с храни, които са съвместими с изискванията за здравословно хранене на учениците; Копие на удостоверението, даващо право на участника да извършва дейността кетъринг.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: най-ниска предложена цена; тежест: 50
Показател: най-много на брой седмични менюта ; тежест: 20
Показател: най-голямо разнообразие в рамките на седмични менюта ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.07.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

В брой в счетоводството на училището. Документацията за участие в процедурата е доптъпна и по електронен път на адрес http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.07.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 09:00
Място

град Дряново, ул."Васил левски" №16, СОУ "М.Райкович"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

законните представители на участниците в откритата процедура или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

юни 2015г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

юни 2015г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

От датата на публикуването на настоящото обявление е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на адрес http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас”
1) Кратко описание

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 260 броя закуски дневно, включващи сандвич/тестено изделие и напитка, като бройката за деня се уточнява в заявка. При необходимост и след предварителна заявка от възложителя изпълнителят следва да доставя и закуски за диабетно болни.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55523100

Описание:

Услуги, свързани с храната за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

до 260 броя закуски дневно

Прогнозна стойност, без ДДС
23595 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 16.09.2014 г. , Крайна дата 30.05.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на обяди на ученици от І до VІІ клас целодневно обучение”
1) Кратко описание

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 303 броя обяда съобразно заявка на училището за съответния ден, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене на ученици от І до VІІ клас съобразно изискванията на Рецептурник за ученическо столово хранене одобрен от МЗ.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55523100

Описание:

Услуги, свързани с храната за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

до 303 броя обяда съобразно заявка на училището за съответния ден

Прогнозна стойност, без ДДС
113509 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 16.09.2014 г. , Крайна дата 15.06.2015 г.