Версия за печат

02744-2012-0001

BG-Смолян:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично-консултативен център - Сомлян" ЕООД, бул.България №2, За: Виктория Санкова, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 35 от 08.11.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02744-2012-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатория


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 5 от 06.03.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Хелмед" ЕООД ЕИК130477290, ул.Цар Симеон бл.20 вх.1 ет.1, ап.3, Република България 1309, София, Тел.: 02 9200456, Факс: 02 9291411

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
4324.6 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

09.06.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5045.69 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

13.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Доц.Д-р Тодор Михайлов Кумчев
Длъжност: Управител