Версия за печат

00016-2014-0005

BG-Априлци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" №109, За: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост" и Стела Драганова - Специалист “Програми и проекти”, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://apriltsi.acstre.com/currentNews-137-izbor_na_izpylnitel_n.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на СМР за ремонт на общински пътища с номера LOV1001 и LOV2003, ремонт на ул.Старо Скандало, ул.Лъката и изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град Априлци, квартал Видима общински път LOV1001, квартал Острец общински път LOV2003, кв.Център ПИ 52218.530.656, ул.Старо Скандало и ул.Лъката в с.Скандалото
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обособена позиция № 1: „СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/” Общинският път е без значителни деформации на настилката. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и износване на настилката от ерозия и експлоатация. Поддържан е с изкърпвания и тънкослойно покритие. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването е сравнително добро, като отводнителния окоп е затревен и захрастен. Сигнализацията е непълна – само частична и вертикална. След обхождане и замерване е констатирано следното: Общата дължина на участъка подлежащ на ремонт е 2 000 м. Средната ширина на настилката е 5,00 м. Ремонт на настилката със студена смес – Участък от км 4+000 до км 6+000 С тази технология на изпълнение се прави тънкослойно покритие върху износващия пласт. Участъкът се почиства със сгъстен въздух и се измива с водоноска. След изсъхване се преминава два пъти с машина за полагане на тънки настилки със студена смес до получаването на настилка до 1.5 см. с грапава повърхност. По време на работата трябва да се ограничава движението за определено времетраене, необходимо по технология, а именно до пълното добиване на якост. Изисквания към изпълнението: Битомната емулсия да бъде полимермодифицирана, а фракцията с висок с висок коефициент на полируемост. Тези материали позволяват и бързо втвърдяване. Всяка партида от емулсията трябва да се придружава от сертификат за качество. С така обработен износващият пласт трябва да осигурява водонепропускливост и постигане на високо сцепление. Пътните работи да се изпълняват в летен сезон и при температура на въздуха не по – малка от 20. Обособена позиция № 2: „СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/” - Състояние на участъка от км 0+000 до км 1+350 на общински път LOV2003 Общинският път е със значителни деформации на настилката – образувани коловози от движение на автомобили и вода. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и износване на настилката от ерозия и експлоатация. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването там където го има е с отводнителния окоп затревен и захрастен и изял настилката. След обхождане и замерване е констатирано следното: Общата дължина на участъка (ул.”Ковашка”) подлежащ на ремонт е 1 350 м. Средната ширина на настилката е 4,00 м. Ремонт на настилка с топла смес, плътен асфалтобетон - Участък от км. 0+000 до км 1+350 Участъците с деформации – коловози показват, че основата е слаба и това налага да се извърши локален ремонт. Обособена позиция № 3: „СМР за ремонт на ул.”Старо Скандало” и ул.”Лъката” - Полагане машинно на плътен асфалтобетон - 4 см с битумен разлив - 93.50 т Обособена позиция № 4: „СМР за изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656” I. Земни работи: Изкоп на единични фундаменти машинно – 40 куб.м.; Изкоп на подложни греди ръчно – 6 куб.м.; Обратен насип – 19 куб.м.; Превоз на почви – 27 куб.м.; Трамбован насип с баластра – 26 куб.м.; Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка – 26 куб.м.:II. Кофражни работи: Кофраж за единични фундаменти – 48 кв.м. и Кофраж за подложни греди – 46 кв.м.; III.Армировъчни работи: Изработка и монтаж на армировка Ф 6,5 - Ст.А I - 775 кг.; Изработка и монтаж на армировка N 8-12 Ст.А III – 615 кг. и Изработка и монтаж на армировка N 14-30 Ст.А III – 132 кг.; IV. Бетонови работи: Подложен бетон клас В10 – 11 куб.м.; Бетон клас В15 за единични фундаменти – 13,5 куб.м.; Бетон клас В15 за подложни единични греди – 9 куб.м. и Бетон клас В15 за настилка кота 0,00 – 23 куб.м. V. Монтаж на стоманена конструкция: Доставка и монтаж на стоманени колони до 1 тон – 3330 кг.; Доставка и монтаж на стоманени греди до 5 тона – 2320 кг.; Доставка и монтаж на стоманени столици – 2440 кг. и Доставка и монтаж на хоризонтални и вертикални противоветрови връзки – 880 кг.; VI. Покривни работи: Покриване с ЛТ ламарина 40х0.5 – 268 кв.м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142, 45223110, 45261100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Монтажни работи на метални конструкции
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция № 1: „СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/” Ремонт на настилка със студена смес – Доставка и полагане на тънкослойно покритие – 1.5 см - 10 000 кв.м. Обособена позиция № 2: „СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/” - Изкоп за ремонт на участъци с масови разрушения - 110кв.м.; Основа от несортиран трошен камък - 110 куб.м.; Фрезоване за връзка - 100 кв.м.; Полагане машинно на плътен асфалтобетон - 4 см с битумен разлив - 451 т. Обособена позиция № 3: „СМР за ремонт на ул.”Старо Скандало” и ул.”Лъката” - Полагане машинно на плътен асфалтобетон - 4 см с битумен разлив - 93.50 т Обособена позиция № 4: „СМР за изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656” I. Земни работи: Изкоп на единични фундаменти машинно – 40 куб.м.; Изкоп на подложни греди ръчно – 6 куб.м.; Обратен насип – 19 куб.м.; Превоз на почви – 27 куб.м.; Трамбован насип с баластра – 26 куб.м.; Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка – 26 куб.м.:II. Кофражни работи: Кофраж за единични фундаменти – 48 кв.м. и Кофраж за подложни греди – 46 кв.м.; III.Армировъчни работи: Изработка и монтаж на армировка Ф 6,5 - Ст.А I - 775 кг.; Изработка и монтаж на армировка N 8-12 Ст.А III – 615 кг. и Изработка и монтаж на армировка N 14-30 Ст.А III – 132 кг.; IV. Бетонови работи: Подложен бетон клас В10 – 11 куб.м.; Бетон клас В15 за единични фундаменти – 13,5 куб.м.; Бетон клас В15 за подложни единични греди – 9 куб.м. и Бетон клас В15 за настилка кота 0,00 – 23 куб.м. V. Монтаж на стоманена конструкция: Доставка и монтаж на стоманени колони до 1 тон – 3330 кг.; Доставка и монтаж на стоманени греди до 5 тона – 2320 кг.; Доставка и монтаж на стоманени столици – 2440 кг. и Доставка и монтаж на хоризонтални и вертикални противоветрови връзки – 880 кг.; VI. Покривни работи: Покриване с ЛТ ламарина 40х0.5 – 268 кв.м.

Прогнозна стойност без ДДС
180215 BGN
ІІ.2.2) Опции

Финансовия остатък от предвидения бюджет по всяка обособена позиция, след избор на изпълнител, може да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, по реда на чл.90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки; Изпълнението на пътностроителните работи по обособена позиция № 3 ще започне при осигуряване на собствени средства за финансиране и подписване на Възлагателно писмо от Възложителя, но не по - късно от 30.09.2014 година

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност 830 лв. /осемстотин и тридесет лева/ - за Обособена позиция № 1; 600 лв. /шестстотин лева/ - за Обособена позиция № 2; 116 лв. /сто и шестнадесет лева/ - за Обособена позиция № 3 и 245 лв. /двеста четиридесет и пет лева/, в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за участие” (Образец № 9). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него, на: • отстранените участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител; • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка; • останалите участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител. В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, Възложителят освобождава гаранциите за участие на всички участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка: • оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; • обжалва решението на Възложителя за определяне на Изпълнител – до решаване на спора; • е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за изпълнение” (Образец № 14). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите по ремонта на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/ и общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/ се финансират от собствени средства и чрез целева субсидия от Републиканския бюджет. Дейностите по ремонта на улица Старо Скандало и улица Лъката се финансират от собствени средства на Възложителя Община Априлци. Изпълнението на пътностроителните работи по обособената позиция ще започне при осигуряване на собствени средства за финансиране и подписване на Възлагателно писмо от Възложителя, но не по - късно от 30.09.2014 година Изграждането на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656 се финасира от собствени средства на Възложителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия

От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, при който е налице някое от обстоятелствата: по чл. 47, ал.1, т.1, букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д”, т.2 и 3 от ЗОП и чл.47, ал.2, т.1 и 3 от ЗОП - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. - е обявен в несъстоятелност; - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; - има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2. Административни сведения (Образец № 2); 3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 5. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д” от ЗОП, чл.47, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП (Образец № 3а и 3б); 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.1 и 3 от ЗОП (Образец № 4); 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП (Образец № 5); 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие (Образец № 6); 10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП – за спазване изискванията за минимална цена на труда (Образец № 7). "Минимална цена на труда" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; Информация за минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии може да бъде получена от Националния осигурителен институт. 11. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 (Образец № 8); 12. Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция, оформена съгласно Образец № 9) в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка № 00016-2014-0005 ОП № … (изписва се номера на обособената позиция)”. Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел “Изисквания и условия към гаранциите” от документацията за участие; 13. Заверено копие от документ за закупена документация за участие в обществената поръчка; 14. Доказателства за икономическото и финансовото състояние - Раздел III.2.2.; 15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация - Раздел III.2.3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За обособени позиции № 1 и 2 1. Справка за общия оборот и за оборота от дейности, сходни на тези, които са обект на поръчката, за последните три (3) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10); 2. Заверено копие на Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2011, 2012 и 2013 г. или еквивалентен документ за чуждестранните лица; За обособени позиции № 3 и 4 - НЯМА
Минимални изисквания: За обособени позиции № 1 и 2 а. Минималният оборот от подобни дейности (изграждане и ремонт на транспортна инфраструктура) общо за последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) трябва да бъде равен на минимум 200 000 (двеста хиляди) лева за обособена позиция № 1 и 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева за обособена позиция № 2 или тяхната равностойност във валута без ДДС; В случай, че участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискванията по букви “а”, “б” . се прилагат за обединението/ консорциума като цяло. За доказване на минималния общ оборот и оборота от подобни дейности участникът представя Справка за общия оборот по образец (Образец № 10), за посочените 3/три/ години: 2011, 2012, 2013 г., съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2011, 2012 и 2013 г. В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП. За обособенаи позиции № 3 и 4 - НЯМА
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За обособени позиции № 1, 2 и 3 1. Списък на изпълнени подобни договори за строителство, изпълнени през последните 5 години до датата на подаване на офертата (Образец № 11), придружен от: - оригинал или заверено копие от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Списък на предложения инженерно-технически състав - (Образец № 12), придружен от Биография, подписана от съответния член на екипа (Образец № 13); Заверено копие от диплома за завършено образование, за всеки член от екипа; Заверени копия от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж (копие от трудова книжка, референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, др.) за всеки член от екипа; Заверени копия от договори между участника (в случай на обединение - с член на обединението) и посочените лица в екипа; В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП. За обособена позиция № 4 - НЯМА
Минимални изисквания: За обособени позиции № 1, 2 и 3 а. Участникът трябва успешно да е изпълнил минимум 2 /два/ договора с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка: изграждане и ремонт на транспортна инфраструктура, за период от 5 /пет/ години, считано до датата на подаване на документите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за всички участници в обединението. Договори в процес на изпълнение не се приемат. За доказване на горепосоченото, участникът представя Списък по образец (Образец № 11), придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. б. Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, наети по трудов и/или граждански договор, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обособената позиция, включващ минимум следните позиции: • Ръководител на обекта: образователна степен магистър, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или специалност аналогична на изискваната; • Отговорник по контрола на качеството: образование висше с придобита специалност, отговаряща на съответната позиция, притежаващо валиден сертификат или удостоверение за упражняване на длъжността. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно. За доказване на горепосочените изисквания към персонала участникът трябва да представи „Списък на инженерно-техническия състав” (Образец №12), придружен от: Биография, подписана от съответния член на екипа(Образец № 13); Заверено копие от диплома за завършено образование; Заверени копия от трудови или граждански договори между участника (в случай на обединение - с член на обединението) и посочените лица За обособена позиция № 4 - НЯМА
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.07.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие се заплаща в брой на касата на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG84UBBS 80 02 84 41 10 48 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Код за вид плащане: 44 70 00 Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.07.2014 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Априлци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Финансовия остатък от предвидения бюджет по всяка обособена позиция, след избор на изпълнител, може да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, по реда на чл.90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1: „СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/” Ремонт на настилка със студена смес – Доставка и полагане на тънкослойно покритие – 1.5 см - 10 000 кв.м. Състояние на участъка от км 4+000 до км 6+000 на общински път LOV1001 Общинският път е без значителни деформации на настилката. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и изюносване на настилката от ерозия и експлоатация. Поддържан е с изкърпвания и тънкослойно покритие. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването е сравнително добро, като отводнителния окоп е затревен и захрастен. Сигнализацията е непълна – само частична и вертикална. След обхождане и замерване е констатирано следното: Общата дължина на участъка подлежащ на ремонт е 2 000 м. Средната ширина на настилката е 5,00 м. Ремонт на настилката със студена смес – Участък от км 4+000 до км 6+000 С тази технология на изпълнение се прави тънкослойно покритие върху износващия пласт. Участъкът се почиства със сгъстен въздух и се измива с водоноска. След изсъхване се преминава два пъти с машина за полагане на тънки настилки със студена смес до получаването на настилка до 1.5 см. с грапава повърхност. По време на работата трябва да се ограничава движението за определено времетраене, необходимо по технология, а именно до пълното добиване на якост. Изисквания към изпълнението: Битомната емулсия да бъде полимермодифицирана, а фракцията с висок с висок коефициент на полируемост. Тези материали позволяват и бързо втвърдяване. Всяка партида от емулсията трябва да се придружава от сертификат за качество. С така обработен износващият пласт трябва да осигурява водонепропускливост и постигане на високо сцепление. Пътните работи да се изпълняват в летен сезон и при температура на въздуха не по – малка от 20.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Обособена позиция № 1: „СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/” Ремонт на настилка със студена смес – Доставка и полагане на тънкослойно покритие – 1.5 см - 10 000 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
83000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
5) Допълнителна информация

Финансовия остатък от предвидения бюджет по обособената позиция, след избор на изпълнител, може да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, по реда на чл.90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/
1) Кратко описание

Обособена позиция № 2: „СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/” - Изкоп за ремонт на участъци с масови разрушения - 110кв.м.; Основа от несортиран трошен камък - 110 куб.м.; Фрезоване за връзка - 100 кв.м.; Полагане машинно на плътен асфалтобетон - 4 см с битумен разлив - 451 т. Състояние на участъка от км 0+000 до км 1+350 на общински път LOV2003 Общинският път е със значителни деформации на настилката – образувани коловози от движение на автомобили и вода. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и износване на настилката от ерозия и експлоатация. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването там където го има е с отводнителния окоп затревен и захрастен и изял настилката. След обхождане и замерване е констатирано следното: Общата дължина на участъка (ул.”Ковашка”) подлежащ на ремонт е 1 350 м. Средната ширина на настилката е 4,00 м. Ремонт на настилка с топла смес, плътен асфалтобетон - Участък от км. 0+000 до км 1+350 Участъците с деформации – коловози показват, че основата е слаба и това налага да се извърши локален ремонт. Локалният ремонт включва – изкоп с багер за отстраняване на деформираната основа и настилка с извозване, уплътняване с валяк на леглото, полагане на основа от несортиран трошен камък с уплътняване, полаганена основа от асфалтобетон след битумен разлив – 5 см. Тези участъци са около 850 кв.м. Определен е участък от около 2 600 кв.м., на който ще се извършат следните видове работи – засичане с фрезоване за връзки, почистване, измиване, запълване на единични малки дупки, заливане с битумна емулсия и преасфалтиране с машинно полагане на 4 см плътен асфалтобетон и уплътняване с валяк.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Изкоп за ремонт на участъци с масови разрушения - 110кв.м.; Основа от несортиран трошен камък - 110 куб.м.; Фрезоване за връзка - 100 кв.м.; Полагане машинно на плътен асфалтобетон - 4 см с битумен разлив - 451 т.

Прогнозна стойност, без ДДС
61000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
5) Допълнителна информация

Финансовия остатък от предвидения бюджет по обособената позиция, след избор на изпълнител, може да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, по реда на чл.90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция СМР за ремонт на ул.”Старо Скандало” и ул.”Лъката"
1) Кратко описание

Обособена позиция № 3: „СМР за ремонт на ул.”Старо Скандало” и ул.”Лъката” - Полагане машинно на плътен асфалтобетон - 4 см с битумен разлив - 93.50 т Участъкът от второстепенните улици Старо Скандало и Лъката в село Скандалото подлежащ на ремонт започва от кръстовище след мост над река Видима в селото и завършва при км 0+350 кръстовище с ул.”Събевска”. От двете страни на улицата има частни поземлени имоти с къщи, вили, дворни места и др. Габаритът на улиците в този участък е с ширина от 3,00 м и банкети два от 0.50 м до 1,00 м. Настилката е с изграден долен основен пласт от баластра и трошен камък и асфалтобетоново покритие. Банкетите са тревни, отводнителните канавки, където ги има също. Състояние на участъка от км 0+000 до км 0+350 Второстепенните улици са със значителни деформации на настилката. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и износване на настилката от ерозия и експлоатация. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването там където го има е с отводнителния окоп затревен и захрастен и изял настилката.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Полагане машинно на плътен асфалтобетон - 4 см с битумен разлив - 93.50 т

Прогнозна стойност, без ДДС
11667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60
5) Допълнителна информация

Финансовия остатък от предвидения бюджет по обособената позиция, след избор на изпълнител, може да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, по реда на чл.90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки. Дейностите по ремонта на улица Старо Скандало и улица Лъката се финансират от собствени средства на Възложителя Община Априлци. Изпълнението на пътностроителните работи по обособената позиция ще започне при осигуряване на собствени средства за финансиране и подписване на Възлагателно писмо от Възложителя, но не по - късно от 30.09.2014 година


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция СМР за изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656
1) Кратко описание

Обособена позиция № 4: „СМР за изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656” I. Земни работи: Изкоп на единични фундаменти машинно – 40 куб.м.; Изкоп на подложни греди ръчно – 6 куб.м.; Обратен насип – 19 куб.м.; Превоз на почви – 27 куб.м.; Трамбован насип с баластра – 26 куб.м.; Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка – 26 куб.м.:II. Кофражни работи: Кофраж за единични фундаменти – 48 кв.м. и Кофраж за подложни греди – 46 кв.м.; III.Армировъчни работи: Изработка и монтаж на армировка Ф 6,5 - Ст.А I - 775 кг.; Изработка и монтаж на армировка N 8-12 Ст.А III – 615 кг. и Изработка и монтаж на армировка N 14-30 Ст.А III – 132 кг.; IV. Бетонови работи: Подложен бетон клас В10 – 11 куб.м.; Бетон клас В15 за единични фундаменти – 13,5 куб.м.; Бетон клас В15 за подложни единични греди – 9 куб.м. и Бетон клас В15 за настилка кота 0,00 – 23 куб.м. V. Монтаж на стоманена конструкция: Доставка и монтаж на стоманени колони до 1 тон – 3330 кг.; Доставка и монтаж на стоманени греди до 5 тона – 2320 кг.; Доставка и монтаж на стоманени столици – 2440 кг. и Доставка и монтаж на хоризонтални и вертикални противоветрови връзки – 880 кг.; VI. Покривни работи: Покриване с ЛТ ламарина 40х0.5 – 268 кв.м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45223110, 45261100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Монтажни работи на метални конструкции
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции

3) Количество или обем

I. Земни работи: Изкоп на единични фундаменти машинно – 40 куб.м.; Изкоп на подложни греди ръчно – 6 куб.м.; Обратен насип – 19 куб.м.; Превоз на почви – 27 куб.м.; Трамбован насип с баластра – 26 куб.м.; Уплътняване на земни почви ръчно с трамбовка – 26 куб.м.:II. Кофражни работи: Кофраж за единични фундаменти – 48 кв.м. и Кофраж за подложни греди – 46 кв.м.; III.Армировъчни работи: Изработка и монтаж на армировка Ф 6,5 - Ст.А I - 775 кг.; Изработка и монтаж на армировка N 8-12 Ст.А III – 615 кг. и Изработка и монтаж на армировка N 14-30 Ст.А III – 132 кг.; IV. Бетонови работи: Подложен бетон клас В10 – 11 куб.м.; Бетон клас В15 за единични фундаменти – 13,5 куб.м.; Бетон клас В15 за подложни единични греди – 9 куб.м. и Бетон клас В15 за настилка кота 0,00 – 23 куб.м. V. Монтаж на стоманена конструкция: Доставка и монтаж на стоманени колони до 1 тон – 3330 кг.; Доставка и монтаж на стоманени греди до 5 тона – 2320 кг.; Доставка и монтаж на стоманени столици – 2440 кг. и Доставка и монтаж на хоризонтални и вертикални противоветрови връзки – 880 кг.; VI. Покривни работи: Покриване с ЛТ ламарина 40х0.5 – 268 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
24548 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 90
5) Допълнителна информация

Финансовия остатък от предвидения бюджет по обособената позиция, след избор на изпълнител, може да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, по реда на чл.90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки. Изграждането на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656 се финасира от собствени средства на Възложителя.