Версия за печат

00397-2014-0010

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: ПЗ - 56 от 12.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Описание на процеса по събиране: - Процесът стартира с тримесечна обработка на случаите в извънсъдебна фаза. В края на периода се оценят случаите, които ще преминат към пакет за съдебни действия. Предложените случаи се отнасят към отдел „Приходи” и след съгласуване се преминава към съдебни действия. - Оценените случаи за съдебна фаза се преобразуват в дела и се завеждат в съответните районни съдилища. След завеждане на делата се уведомяват длъжниците с цел избягване на образуване на изпълнителни дела в следващата фаза. - Образуване на изпълнителни дела и водене на преговори с длъжниците в изпълнителна фаза с цел поддържане на близък контакт и евентуално разсрочване с цел увеличаване на плащанията в тази фаза. Описание на комуникацията с Възложителя: - Извънсъдебна фаза - Предаване на пакетите на месечна база в определен от възложителя формат. Осигуряване от страна на Възложителя контакт с определени лица за установяване на текущи плащания от длъжниците. Осигуряване от страна на Изпълнителя постоянен достъп на Възложителя до софтуера за упраление на клиентските случаи в реално време. Месечни и седмични справки за събираемостта от Възложителя. Месечни справки за статуса на случаите от Изпълнителя. -Съдебна фаза – Предаването на документите касаещи завеждането на делата става след съгласуване с отдел „Приходи”. Пакетът от документи касаещи завеждането на дела става във формат определен от Възложителя. Превеждане на суми по сметка за разплащане на държавни такси към районни съдилища за образуване и водене. Осигуряване от страна на Възложителя контакт с определени лица за установяване на текущи плащания от длъжниците. Месечни справки за събираемостта от Възложителя. Месечни справки за статуса на случаите от Изпълнителя. -Изпълнителна фаза - Превеждане на суми по сметка за разплащане на такси. Осигуряване от страна на Възложителя контакт с определени лица за установяване на текущи плащания от длъжниците. Месечни справки за събираемостта от Възложителя. Месечни справки за статуса на случаите от Изпълнителя. Цялата документация относно съдебна фаза да се предоставя на Възложителя ежемесечно. Всички документи , които се представят в съдебна фаза трябва да съдържат : трите имена на лицето; № партида, за която се отнася; № ГД; № ИД. Периферни услуги предоставяни към клиенти на дружеството: - Дигитализиране на протоколи, списъци и др. документи касаещи дейността по събиране на просрочени вземания; - Актуализиране на клиентска база данни включващо актуални телефони, адреси, притежатели и ползватели на недвижими собственостти, проверка на имуществено състояние в държавни публични регистри, актуализиране на партиди, чрез предоставяне на съответните документи за това; - Предоставяне на он-лайн достъп в реално време до интегрирани софтуерни решения на Възложителя от Изпълнителя обслужващи портфолиото на клиента, както в извънсъдебна фаза така и в съдебна и изпълнителна.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ПЗ-48 от 29.05.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 397-2014-10
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.05.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
30/06/2014 17:00
Да се чете:
14/07/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документите на документацията за участие

Вместо:
07/07/2014 17:00
Да се чете:
21/07/2014 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
08/07/2014 10:00
Да се чете:
22/07/2014 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Забележката " Ако участник е предложил 0 по даден по-горе показател, то той получава максимален брой точки, а за нуждите на изчислението на точките на другите участници във формулата се използва К min = 0.0001" в документ № 5 от списъка на документацията „Показатели и методика за определяне на комплексната оценка” следва да бъде заличена.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/public/.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Радостин Иванов Миланов
Длъжност: Управител