Версия за печат

00609-2014-0008

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 104518621

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, гр.Варна 9009, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс - E, бул. Владислав Варненчик №258, За: Златка Георгиева, Република България 9009, Варна, Тел.: 052 660521, E-mail: Zlatka.Georgieva@energo-pro.bg, Факс: 052 660855

Място/места за контакт: гр.Варна 9009, бул. Владислав Варненчик №258, Варна Тауърс - Г, ет.12

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Доставка на горива за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Като място на изпълнение на поръчката се счита назованите от Възложителя местоназначения – бензиностанции във всички центрове на Възложителя.
Код NUTS: BG331
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на процедурата е да се изберат ИЗПЪЛНИТЕЛИ за сключване на договори за доставка на горива на територията на Регионалните Центрове на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД обхващаща: Варненска, Добричка, Шуменска, Търговишка, Велико Търновска, Габровска, Русенска, Разградска и Силистренска област. Основните автотранспортни бази се намират в областните градове на гореизброените региони, но МПС домуват и в други по-големи населени места от Регионалните центрове на Дружеството, където има технически участъци. Зареждането на МПС с горива (бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан) ще става ежедневно от бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на поръчката.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно тръжната документация

Стойност, без да се включва ДДС
10014000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в размер на: - За І-ва обособена позиция – 30 000,00 (тридесет хиляди) лева; - За ІІ-ра обособена позиция – 500,00 (петстотин) лева; - За ІІІ-та обособена позиция – 100,00 (сто) лева; - За ІV-та обособена позиция – 400,00 (четиристотин) лева; - За V-та обособена позиция – 200,00 (двеста) лева; 2.Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 2% от ориентировъчната стойност на договора Гаранциите се представят катo парична сума внесена по банкова сметка в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Варна, IBAN BG56UNCR763010EONGRID1, BIC UNCRBGSF или банкова гаранция в български лева.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по ред и начин, указан в документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Заявленията за участие в процедурата на договаряне трябва да отговарят на изискванията по чл.77,ал.3-5 от ЗОП и се представят по реда на чл.57, ал.1 и 4. След подбор одобрените от възложителя кандидати ще бъдат уведомени за представяне на първоначална оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Заявление за участие; 2. Всички документи, доказващи критериите за допускане, 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 4. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2013 година (заверено от кандидата копие). 2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките със същия предмет на поръчката за последните три години (2011 г. , 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. Минимално изискване: Кандидатите трябва да са реализирали оборот общо за последните 3 (три години) - минимум прогнозната стойност на договора в лева без ДДС на Обособената позиция, за която кандидатства.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация удостоверяваща, че към датата на подаване на заявлението кандидатът има право да продава на територията на Република България като краен разпространител - автомобилен бензин А-95 Н и дизелово гориво и газ пропан бутан. 2. Декларации за съответствие за предлаганите от него горива като краен разпространител . Изисквания приложими за Обособена позиция № 1: Основни бази на цялата територия: 3. Списък на договори за доставки на горива чрез карти за безналично плащане, изпълнени или текущи, в период на последните 3 години /2011, 2012, 2013г./, с посочени възложители, предмет, срок, стойност, дати на договорите, телефонен номер и лице за контакт на възложителя, придружен от препоръки за добро изпълнение, от които да е видно, че същите са за договорите от декларацията. Минимално изискване: наличието на минимум 3(три) такива договора общо за трите години; 4. Кандидатът трябва да разполага с търговски обекти (бензиностанции), на които да може да се зарежда и закупува автомобилен бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ пробан-бутан, във всички Регионални центрове на Възложителя, посочени в Приложение 1 от Техническите изисквания, а именно: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Горна Оряховица и/или Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, които са негова собственост или ползва с договор за наем или друг договор, позволяващ му да ги ползва, със срок по-дълъг от две години, считано от датата на откриване на процедурата ; 5. Кандидатът трябва да разполага с търговски обекти (бензиностанции), на които да може да се зарежда и закупува автомобилен бензин А-95 Н и дизелово гориво , в не по-малко от 40% от населените места (или отдалечени до 30 км. от населените места), посочени в Приложение 2 от Техническите изисквания, които са негова собственост или ползва с договор за наем или друг договор, позволяващ му да ги ползва, със срок по-дълъг от две години, считано от датата на откриване на процедурата ; 6. Списък с бензиностанциите на кандидата, разположени на територията на Република България; 7. Задължително да предлага ползване на лимитни кредитни карти. За доказване на изискването, кандидатът да представи доказателства за наличието на Картова система, както и да декларира готовност за предоставяне на Възложителя на правото на ползване на картовата система. Изисквания приложими за Обособена позиция № 2, 3, 4 и 5: -Кандидатите за изпълнение на обществената поръчка трябва да имат обекти в населените места; - Не е задължетулно да имат внедрена картова система за отчитане на зареденото гориво. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставянето на пълна информоция. Същата се съдържа в документацията за участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

87/2014г.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
11.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Място

гр. Варна, Варна тауърс, кула-Г, ет.4

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да се получи на електронната страница на ЕНЕРГО-ПРО - http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP След предварителен подбор допуснатите до II–ри етап Кандидати се поканват да подадат първоначална оферта, в определен срок.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 980735

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Основни бази на цялата територия
1) Кратко описание

1.Кандидатът трябва да разполага с търговски обекти (бензиностанции), на които да може да се зарежда и закупува автомобилен бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ пробан-бутан, във всички Регионални центрове на Възложителя, посочени в Приложение 1 от Техническите изисквания, а именно: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Горна Оряховица и/или Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра; 2.Кандидатът трябва да разполага с търговски обекти (бензиностанции), на които да може да се зарежда и закупува автомобилен бензин А-95 Н и дизелово гориво , в не по-малко от 40% от населените места (или отдалечени до 30 км. от населените места), посочени в Приложение 2 от Техническите изисквания; 3.Задължително да предлага ползване на лимитни кредитни карти.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан

3) Количество или обем

прогнозна стойност за 1 год. - 3200000лв.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
9600000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Отдалечени бази РЦ Добрич
1) Кратко описание

Кандидатът трябва да разполага с търговски обект (бензиностанция), на която да може да се зарежда и закупува автомобилен бензин А-95 Н и дизелово гориво в с. Крушари (в населеното място или в отдалечени до 10 км. от него).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан

3) Количество или обем

Прогнозни годишни стойности за доставка на горива по обособени позиции - 58000лв.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
174000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Отдалечени бази Южна част на РЦ Шумен;
1) Кратко описание

Кандидатът трябва да разполага с търговски обект (бензиностанция), на която да може да се зарежда и закупува автомобилен бензин А-95 Н и дизелово гориво в с. Върбица (в населеното място или в отдалечени до 10 км. от него).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан

3) Количество или обем

Прогнозни годишни стойности за доставка - 11 000лв.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
33000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Отдалечени бази Северна част на РЦ Шумен;
1) Кратко описание

Кандидатът трябва да разполага с търговски обект (бензиностанция), на която да може да се зарежда и закупува автомобилен бензин А-95 Н и дизелово гориво в с. Каолиново (в населеното място или в отдалечени до 10 км. от него).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан

3) Количество или обем

Прогнозна годишна стойност - 46000лв.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
138000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Отдалечени бази РЦ Горна Оряховица
1) Кратко описание

Кандидатът трябва да разполага с търговски обект (бензиностанция), на която да може да се зарежда и закупува автомобилен бензин А-95 Н и дизелово гориво в с. Стражица (в населеното място или в отдалечени до 10 км. от него).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан

3) Количество или обем

Прогнозна годишна стойност - 23000лв.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
69000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12