Версия за печат

00619-2014-0004

BG-Елена:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД.02.12-101 от 11.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, За: инж. ДИмитринка Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: директор на дирекция "УТОС"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://elena.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача: http://elena.acstre.com/section-155-profil_na_kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Провежданата обществена поръчка предвижда „Закупуване на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, вкл. доставка на информационна табела за осигуряване на информираност, при реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”. За Защитеното жилище се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за отделните помещения, подробно описано в техническата спецификация: - Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните вещи да се съхраняват в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите - в бюфети, скринове, шкафове за книги и др.); - Баните и санитарните помещения се предвижда са осигурени с подвижни душове, терморегулатори, които регулират топлината на водата, парапети, които позволяват самостоятелност и сигурност за ползвателите; - Кухнята ще включва работна маса, мивка, печка, миялна машина, хладилник и др. Предвижда се и килер за продукти. Необходимо е цялостно обзавеждане, тъй като това е социална услуга от резидентен тип и потребителите и ще живеят в Защитеното жилище. То трябва да е снабдено както с обзавеждане, удовлетворяващо битовите нужди на потребителите, така и с специализирано оборудване, тъй като потребителите могат да бъдат с увреждания.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки, като ще прилага предвидените в закона опростени правила, съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Съобразно одобрен бюджет по проект № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение предмета на настоящата поръчка е 37 462,00 лева без вкл. ДДС. В рамките на настоящата календарна година възложителят планира да проведе две процедури за избор на изпълнител на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в изпълнение на проекти финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Съобразно нормата на чл. 15, ал. 4-7 от ЗОП, общата стойност на планираните процедури по възлагане е по-висока от 66 000 лв., но не надвишава 254 254 лв. Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне - с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура, като възложителят ще приложи разписаните в ЗОП опростени правила. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъдат съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и ефективност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Дилян Стефанов Млъзев
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА