Версия за печат

02711-2014-0069

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП гр.Шумен, ТП "ДГС Преслав", ул."Симеон Велики" № 10, За: Янита Спасева, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП "ДГС Преслав"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Горско стопанствоДруго (моля пояснете): Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП "ДГС Преслав" гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" № 10
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка чрез покупка на ГСМ - Масло М 10 D - 400л.; Масло М 16 D - 400л.; Масло турбодизел 15W - 40л.; Трансмисионно масло ЕР-90 - 150л.; Хидравлично масло MHL-46 - 100л.; Грес КЗ - 100кг.; Антифриз готов за употреба - -30С - 300л.; Спирачна течност DOT-3 - 70л.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09211000

Описание:

Смазочни масла и препарати


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4038 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Опростено обявление за динамична система за доставки(ДСД)
Номер на обявлението в ДВ 592821 от 19.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 50 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка чрез покупка на ГСМ (гориво-смазочни материали) за нуждите на ТП "ДГС Преслав" за 2014г."
V.1) Дата на сключване договора
09.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Рубикон" ООД, ЕИК 127589200, ул."Оборище" № 23, Република България 9700, Шумен, Тел.: 0887 313039, E-mail: rubicon@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4038 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4038 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор