00118-2013-0038

BG-Сливен: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Христо Георгиев, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: hgeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: инж. Христо Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по строителни и монтажни работи по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Сливен
Код NUTS: BG342
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществената поръчка обхваща консултантска услуга – строителен надзор по строителни и монтажни работи, по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”. Общата цел на настоящата процедура е осигуряване на ефективен и качествен строителен надзор върху строително-монтажните дейности, необходими за изпълнението на инвестиционен проект в град Сливен.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
74350 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Технически показател: Брой отчети за напредъка на СМР, за основните строителни обекти, предложени от участника; тежест: 35
Показател: Технически показател: Брой отчети за напредъка на СМР, за допълнителния строителен обект, предложени от участника ; тежест: 5
Показател: Технически показател: Срок за съставяне на технически паспорт за строежите /ТП/; тежест: 15
Показател: Технически показател: Срок за изработване на окончателен доклад за строежите /ОД/; тежест: 15
Показател: Финансов показател: Цена за основните строителни обекти; тежест: 25
Показател: Финансов показател:Цена за допълнителния строителен обект; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 570562 от 19.11.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № U-13 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по строителни и монтажни работи по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”
V.1) Дата на сключване договора
05.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

15

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Стройконсулт ГН 99" ЕООД, ж.к. "Борово", ул. "Родопски извор" № 43а, ЕИК 130007553, България 1000, София, Тел.: 02 9584436, E-mail: office@strconsult99.com, Факс: 02 9584462

URL: www.strconsult99.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 74350 BGN без ДДС
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект: "Зелени, достъпни и активни пешеходни зони", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по ДБФП BG161PO001/1.4-09/2012/001

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: hgeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Интернет адрес/и:

URL: www.sliven.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.06.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор