Версия за печат

00485-2014-0005

BG-Завет: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Завет, ул. "Лудогорие" № 19, За: Ирена Минева - Директор дирекция "Специализирана администрация", Р.България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Ирена Минева - Директор дирекция "Специализирана администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Център за информация и услуги на граждани (фротн офис) в Община Завет, ул."Лудогорие" № 19, За: Ирена Минева - Директор дирекция "Специализирана администрация", Р.България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Център за информация и услуги на граждани (фротн офис) в Община Завет

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПО 9 /ДЕВЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура, обхваща извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 9 /девет/ обособени позиции, както следва: По обособена позиция № 1: ВАРНА – ЗАВЕТ - маршрутно разписание № 17101. Час на тръгване - 16,10 ч. ежедневно. Дължина в една посока – 195 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 1 са необходими 1 бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 2: ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Дянково/ - маршрутни разписания № 01201, 01203, 01202. Час на тръгване - 6,30 ч.; 10,00 ч.; 17,00 ч. ежедневно. Дължина в една посока 45 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 2 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 3: ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Киченица/ - маршрутни разписания № 01101, 01102, 01103. Час на тръгване - 07.00 ч.; 12.00 ч.; 18,10 ч. ежедневно. Дължина в една посока 44 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 3 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 4: ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-Свещари-ИСПЕРИХ – маршрутно разписание № 01103. Час на тръгване 17.15ч. ежедневно. Дължина в една посока 22 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 4 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 5: ОСТРОВО-Брестовене-Завет-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ. Час на тръгване 06,50 ч.-14,15 ч. ежедневно. Дължина в една посока 43 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 5 са необходими 1бр. основен и един брой резервен автобус. По обособена позиция № 6: ЗАВЕТ-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ. Час на тръгване 09.50 ч. ежедневно. Дължина в една посока 29 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 6 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 7: ЗАВЕТ-Острово-Брестовене-ЗАВЕТ. Час на тръгване 06,22 ч. ежедневно. Дължина в една посока 27 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 7 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 8: ЗАВЕТ-Прелез-Сушево-ЗАВЕТ. Час на тръгване 13,30 ч.- 17,30 ч.ежедневно. Дължина в една посока 12 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 8 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 9: ЗАВЕТ-Сушево-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ. Час на тръгване 06.00 ч.- 7,25 ч. ежедневно. Дължина в една посока 21 км. Изпълнява се с един автобус. ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ. Час на тръгване 13,30 ч. ежедневно. Дължина в една посока 10 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 9 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 2
Място на изпълнение: На територията на община Завет от квотата на община Завет.
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПО 9 /ДЕВЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура, обхваща извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по 9 /девет/ обособени позиции, както следва: По обособена позиция № 1: ВАРНА – ЗАВЕТ - маршрутно разписание № 17101. Час на тръгване - 16,10 ч. ежедневно. Дължина в една посока – 195 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 1 са необходими 1 бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 2: ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Дянково/ - маршрутни разписания № 01201, 01203, 01202. Час на тръгване - 6,30 ч.; 10,00 ч.; 17,00 ч. ежедневно. Дължина в една посока 45 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 2 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 3: ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Киченица/ - маршрутни разписания № 01101, 01102, 01103. Час на тръгване - 07.00 ч.; 12.00 ч.; 18,10 ч. ежедневно. Дължина в една посока 44 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 3 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 4: ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-Свещари-ИСПЕРИХ – маршрутно разписание № 01103. Час на тръгване 17.15ч. ежедневно. Дължина в една посока 22 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 4 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 5: ОСТРОВО-Брестовене-Завет-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ. Час на тръгване 06,50 ч.-14,15 ч. ежедневно. Дължина в една посока 43 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 5 са необходими 1бр. основен и един брой резервен автобус. По обособена позиция № 6: ЗАВЕТ-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ. Час на тръгване 09.50 ч. ежедневно. Дължина в една посока 29 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 6 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 7: ЗАВЕТ-Острово-Брестовене-ЗАВЕТ. Час на тръгване 06,22 ч. ежедневно. Дължина в една посока 27 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 7 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 8: ЗАВЕТ-Прелез-Сушево-ЗАВЕТ. Час на тръгване 13,30 ч.- 17,30 ч.ежедневно. Дължина в една посока 12 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 8 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус. По обособена позиция № 9: ЗАВЕТ-Сушево-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ. Час на тръгване 06.00 ч.- 7,25 ч. ежедневно. Дължина в една посока 21 км. Изпълнява се с един автобус. ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ. Час на тръгване 13,30 ч. ежедневно. Дължина в една посока 10 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 9 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура, обхваща: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПО 9 /ДЕВЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.

Прогнозна стойност без ДДС
118434.96 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на поръчката за всяка обособена позиция без вкл. ДДС, съгласно стойностите посочени в обявлението. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: - Банкова гаранция за изпълнение – Приложение № 14 към офертата; - Документ (оригинал или копие), удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за изпълнение на договора, в който изрично е посочена обособената позиция внесена по сметка на Възложителя: IBAN: BG50IORT81163300600000, BIC: IORTBGSF Име на банка: „Инвестбанкт” АД, клон Разград, офис Завет Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е представлява предвидено компенсиране на превозвачите за извършени от тях разходи по реда на Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и по реда на Наредба № 3 от 4.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и се осигурява със средства от републикаонския бюджет. Плащането ще се осъществява в срок от 7(седем) работни дни, след превеждане на средствата от републиканския бюджет по бюджета на Възложителя /общината/ в сроковете по горепосочените нормативни актове и след представени справки/списъци и фактури от Изпълнителя в Община Завет.

ІІІ.1.4) Други особени условия

При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, Възложителят отстранява участника.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, вкл. и обособената/ните позиция/ии за които участва.Офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик№1 с надпис „Документи за подбор” съдържа:1.Оферта, изготвена в съответствие с Приложение№1 към документацията, в оригинал, подписана и подпечатана от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно.2.Списък на документите съдържащи се в офертата, изготвен по образец съгласно Приложение №2 към офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.3.Административни сведения за участника, изготвени по образец съгласно Приложение №3 към офертата в оригинал, подписани и подпечатани от участника.4.Копие от документа за регистрация или ЕИК, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, или копие от документ за самоличност, когато участникът е ФЛ. Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, този документ се представя от всеки подизпълнител. При участници обединения, копие на Договор за постигане на обща цел, сключен от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 5.Декларация/ии за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,ал.2, ал.5 от ЗОП (Приложение №4,5,6 към офертата).6. Декларация за участие на подизпълнителите в поръчката, делът на тяхното участие и вида на работите, които ще извършат, ако участникът предвижда участието на подизпълнители – Приложение №7 към офертата и Декларация от всеки подизпълнител за съгласие за участие в поръчката – Приложение №8 към офертата.7.Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника: 8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника.9.Декларация за приемане условията на проекто-договора от участника – Приложение №13 към офертата.10. Изрично нотариално заверено Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) относно лицето/цата, в случай че същата не е подписана от законния представител на участника.11. Плик№2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа:1.„Техническо предложение за изпълнение на поръчката” Приложение №16/А-И/ в зависимост от съответната обособена позиция, за която участникът участва.2.Копие на Свидетелство за регистрация на МПС част І (за собствените) или копие от договор за наем или за лизинг, ведно със свидетелство за регистрация на МПС част ІІ (за наетите и тези на лизинг), относно сътношението на основните и на резервните автобуси необходими за изпълнението на поръчката.3. Документи за доказване на екологичен стандарт на двигателя-удостоверение от вносителя и/или декларация за съответствие и/или други документи за доказване на стандарта, в приложимите случаи.4.Документи за доказване наличието(в изискуемите случаи) на устройство за трудно подвижни лица-инвалидни колички и обособени за тях места в автобусите- изпитателен протокол, в случаи, когато устройството е монтирано допълнително или със свидетелство за регистрация част І, ако е монтирано от завода производител.5.Удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобуса (този документ не се изисква за автобусите обслужващи вътрешно градските линии).Плик№3 с надпис „Предлагана цена” съдържа:„Ценово предложение” Приложение №17/А-И/ в зависимост от съответната обособена позиция, за която участникът участва.Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция Плик №2 и Плик №3 се представят за всяка от позициите с посоченото по-горе приложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Справка по образец - Приложение № 9 към офертата за общия оборот и за оборота, реализиран от услуги, които са предмет на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Отчет за приходите и разходите за предходната финансова година. При участие на подизпълнители горепосочените документи се представят за всеки от тях, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по смисъла на чл.56, ал.3, т.2, във връзка с чл.25, ал.8 от ЗОП.
Минимални изисквания: Изисквано/и минимално/и ниво/а: Информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката за последните финансови три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Отчета за приходите и разходите за предходната финансова година да е с положителен финансов резултат.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Копие на Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и Удостоверение за обществен превоз на пътници или копие на Лиценз на Общността и заверено копие на лиценза за международен превоз на пътници – за всички ППС; Декларация по образец – Приложение №12 към офертата, за техническа изправност на автобусите с които разполага участника(собствени, наети и/или на лизинг), с приложени към нея копия на Удостоверение за техническа изправност, част І, буква А и част ІІ. Списък на основните договори за услуги за обществен превоз на пътници, изпълнени през последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти, по образец – Приложение №10 към офертата, включително стойностите(ако има такива посочени в договора), датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Справка-декларация за лицата- образец – Приложение № 11 към офертата с приложени към нея копия на свиделство за управление на МПС и карта за квалификация на водача(в приложимите случаи, съгласно §1 и §2 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация). При участие на подизпълнители горепосочените документи се представят за всеки от тях, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по смисъла на чл.56, ал.3, т.2, във връзка с чл.25, ал.8 от ЗОП.
Минимални изисквания: Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът да притежава Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или Лиценз за извършване на международен превоз на пътници и товари. Участникът да разполага с автобуси технически изправни (собствени, наети и/или на лизинг) за изпълнение на маршрутни разписания от обособена позиция, за която участникът участва.. Участникът да има съответстващ предмет на дейност и професионален опит в изпълнението на поръчки в областта на услугите за обществен превоз на пътници през последните три години. Участникът да разполага с лица за извършването на услугата, отговарящи на изискванията на чл. 18 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, чл.33 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл.7б от Закона за автомобилнитие превози.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, и постигнатите договорености с Възложителя.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение (Тср); тежест: 60
Показател: Базова цена на билет (Цср.); тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

В сградата на Община Завет, 7330, гр. Разград, ул. „Лудогорие” № 19, зала № 201

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите може да присъстват лицето, представляващо участника или лице, изрично упълномощено от участника, с нотариално заверено пълномощно, по смисъла на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, както и представители на средствата за масово осведемяване и на юридическите лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в приложното поле на чл.14, ал. 3 , т.2 от ЗОП, поради което Възложителят прилага предвидените в ЗОП опростени правила при провеждане на процедурата. На основание чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП Възложителят няма да изисква от участниците гаранция за участие в процедурата. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в обществената поръчка, която може да бъде намерена и получена от Интернет адреса на Възложителя: http://www.zavet-bg.com/, „Профил на купувача”/Обществени поръчки/. Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Настоящото обявление ще бъде подписано с електронен подпис по реда и при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис и ще бъде изпратено за публикуване в регистъра на Агенцията по обществени поръчки по електронен път. На основание чл. 64, ал.3 от ЗОП Възложителят ще се възползва от възможността да спазва съкратените срокове при възлагането на тази процедура.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Завет, ул. "Лудогорие" № 19, Р.България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ВАРНА – ЗАВЕТ - маршрутно разписание № 17101.
1) Кратко описание

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА ПРОЦЕДУРА СХЕМА.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Час на тръгване - 16,10 ч. ежедневно. Дължина в една посока – 195 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 1 са необходими 1 бр. основен и 1 бр. резервен автобус.

Прогнозна стойност, без ДДС
10159.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Дянково/ - маршрутни разписания № 01201, 01203, 01202
1) Кратко описание

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА ПРОЦЕДУРА СХЕМА.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Час на тръгване - 6,30 ч.; 10,00 ч.; 17,00 ч. ежедневно. Дължина в една посока 45 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 2 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус

Прогнозна стойност, без ДДС
13159.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Киченица/ - маршрутни разписания № 01101, 01102, 01103
1) Кратко описание

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА ПРОЦЕДУРА СХЕМА.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Час на тръгване - 07.00 ч.; 12.00 ч.; 18,10 ч. ежедневно. Дължина в една посока 44 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 3 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус

Прогнозна стойност, без ДДС
13159.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-Свещари-ИСПЕРИХ – маршрутно разписание № 01103
1) Кратко описание

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА ПРОЦЕДУРА СХЕМА.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Час на тръгване 17.15ч. ежедневно. Дължина в една посока 22 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 4 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус.

Прогнозна стойност, без ДДС
13159.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ОСТРОВО-Брестовене-Завет-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ.
1) Кратко описание

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА ПРОЦЕДУРА СХЕМА.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Час на тръгване 06,50 ч.-14,15 ч. ежедневно. Дължина в една посока 43 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 5 са необходими 1бр. основен и един брой резервен автобус.

Прогнозна стойност, без ДДС
13159.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция ЗАВЕТ-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ
1) Кратко описание

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА ПРОЦЕДУРА СХЕМА.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Час на тръгване 09.50 ч. ежедневно. Дължина в една посока 29 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 6 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус.

Прогнозна стойност, без ДДС
16159.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ЗАВЕТ-Острово-Брестовене-ЗАВЕТ
1) Кратко описание

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА ПРОЦЕДУРА СХЕМА.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Час на тръгване 06,22 ч. ежедневно. Дължина в една посока 27 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 7 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус.

Прогнозна стойност, без ДДС
13159.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция ЗАВЕТ-Прелез-Сушево-ЗАВЕТ
1) Кратко описание

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА ПРОЦЕДУРА СХЕМА.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Час на тръгване 13,30 ч.- 17,30 ч.ежедневно. Дължина в една посока 12 км. Изпълнява се с един автобус. За позиция № 8 са необходими 1бр. основен и 1 бр. резервен автобус.

Прогнозна стойност, без ДДС
13159.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция ЗАВЕТ-Сушево-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ; ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ.
1) Кратко описание

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА ПРОЦЕДУРА СХЕМА.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Час на тръгване 06.00 ч.- 7,25 ч. ежедневно. Дължина в една посока 21 км. Изпълнява се с един автобус.

Прогнозна стойност, без ДДС
13159.44 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60