Версия за печат

00384-2014-0008

BG-Бяла Слатина: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Управление и мониторинг на проекта след одобрение в изпълнение на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”, по Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Управление и мониторинг на проекта след одобрение в изпълнение на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”, по Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Управление и мониторинг на проекта след одобрение в изпълнение на проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”, по Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.” Изпълнителят по настоящата обществена поръчка отговаря за организацията и управлението на екипа за изпълнение на договора. Неговите дейности се свеждат до цялостно оперативно управление на договорите и контрол на изпълнение на дейностите, във връзка с качественото и ефективно управление и отчитане на договорите по Мярка 321 на ПРСР 2007-2013 г. , с което да доведе до успешното им реализиране, а именно: - прозрачно управление и изпълнение на договорите, включително мониторинг и докладване, верификация и разплащания, осчетоводяване на разходите, администриране и докладване за нередности;- осъществяване на сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни в рамките на проектите – Възложител, ДФЗ, изпълнители на договори; -Консултиране и подпомагане при изготвяне на необходимите документи по време на провеждане на обществените поръчки по ЗОП до сключване на договорите с изпълнителите; - управление и изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и изпълнението на проектите; - изготвяне на справки, доклади за напредък и други документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта; - подготовка на своевременна информация за степента на изпълнение и разходите по договорите; - подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФЗ по време на изпълнение на проектите; - участие на място при мониторинг от страна на ДФ „Земеделие” по изпълнение на договорите;-участие при осъществяване на проверки по време на строителството;-Подпомагане Възложителя при изготвяне на междинни финансови справки и отчети, както и окончателен финансов отчет на договорите, осъществяване на текущ контрол върху извършените разходи, съобразно договорения бюджет, извършване на верификацията разходите, извършване разплащания по проекта, съхраняване на първичните счетоводни документи; - Подпомагане Възложителя при изготвяне, размножаване, сканиране и окомплектоване на документи (фактури, анализирани графици и бюджети и др.), заявки за окончателно плащане на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ към ДФ „Земеделие“, в съответствие с изискванията на Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., касаещи отчитането на изпълнението на проектите; - отчитане на дейностите от извършване на цялата инвестиция по съответния проект до получаване на окончателното плащане на стойността му по финансовата помощ от ДФЗ; - оказване на съдействие на общинската администрация при реализацията на договорите: осигуряване на необходимата професионална организация и координация по време на изпълнението на договорите с изпълнителите по време на строителството;

Прогнозна стойност без ДДС
91902.73 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: 1. Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 900 (деветстотин лева).1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Бяла Слатина: "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина IBAN BG 96 IABG 7494 3302 0254 00, BIC IABGBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция (Приложение 8), издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % /един процент/ от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Бяла Слатина: "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина IBAN BG 96 IABG 7494 3302 0254 00, BIC IABGBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция (Приложение 14), издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора. 2.3. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.4. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.5. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка - Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя 14 /четиринадесет/ дни след изпълнение или прекратяване на договора. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените видове работи, в срокове, уговорени в договора, срещу представени: 1. Протокол за действително извършените работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на приетите работи. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя са при следната схема на плащанията: (1) Авансoво плащане в размер от 20% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и подписване на анекс към договора за финансиране от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила и постъпване на финансови средства. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя, съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; Сумата на аванса ще се приспада от междинното плащане. (2) Междинно плащане в размер до 70% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Протокол за извършване на работа. Междинно плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за междинно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; Общият размер на авансовото и междинното плащане не трябва да надвишава 70 % от стойността на Договора. (3) Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя работи и получените суми от авансово и междинно плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на: - фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Сборът от стойностите на авансовото, междинното и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора.Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на СМР – Приложение № 15.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;б/ обявен в несъстоятелност;в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Изискванията по буква „а”, „г“ и буква „й” по-горе се прилагат, както следва:1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (б. „б”, „в”, „д”, „е”, „ж“, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите. Продължава в Раздел Допълнителна информация

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1 Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от участника; 2. Писмо към оферта по образец – Приложение № 1; 3. Регистрационни документи на участника - Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или ЕТ. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние (чл. 24 ППЗОП), като в този случай чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 4. Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение/консорциум (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум); 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура.6. Документ за гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция Приложение 8); 7. Административни сведения за участника - Приложение № 2; 8. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура - Приложение № 3; 9. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение № 4. 10. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Приложение № 5; 11. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители с посочване вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Приложение № 6; 12. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - Приложение № 7; 13. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение/консорциум) - Приложение № 9; 14. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние на участника, съгласно условията на чл. 50 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка; 15. Доказателства за технически възможности; 16. Декларация- Приложение № 16 за приемане условията на проекто-договора. 17. Документ за закупена документация за участие. 18 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 19 Техническо предложение към офертата (съгласно образец Приложение № 11); 20 Ценово предложение - Приложение № 10
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен баланс за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. Отчета за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 3. Информация за общия оборот и специфичния оборот за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Оборотът от изпълнение на услуги по мониторинг, управление и подготовка на проекти на участника общо за последните 3 /три/ години, а именно през 2011 г., 2012 г. и 2013 г., да не е по-малък от 250 000 лв.; При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор по т. 1. се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат за подизпълнителите в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на изпълнени договори с предмет изпълнение на услуги по мониторинг, управление и подготовка на проекти за последните три години считано от датата на подаване на офертата и препоръки за добро изпълнение на договорите. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите се представят за всеки от тях.
Минимални изисквания: 1. През последните 3 (три) години (2011, 2012, 2013 г.), считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 3 (три) договора с предмет изпълнение на услуги по мониторинг, управление и подготовка на проекти, независимо от източникът на финансиране;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 50
Показател: Предлагана цена ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от13.00 часа до17.00 часа в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Участниците, които желаят, могат да разгледат документацията от сайта на възложителя, на адрес: http://www.byala-slatina.com/section-153-profil_na_kupuvacha.html

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.07.2014 г.  Час: 11:00
Място

Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

По време на заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с пълномощно с нотариална заверка на подписа представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Мярка 322 „Обновюване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г."

VI.3) Допълнителна информация

При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1. по-горе с декларация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”„и” и „й“, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „е”, „з”, „и” и „й“ или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта. Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства:Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, и посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2 от ЗОП.Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия. Не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация. По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие.Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ