Версия за печат

00384-2014-0007

BG-Бяла Слатина: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“. Дейностите по настоящата обществена поръчка се възлагат във връзка с изпълнение на договор за финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Строителен надзор ще се осъществява при извършването на строително-монтажни работи по обекти, както следва: - Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Търнак – Община Бяла Слатина. Не се предвижда разширяването на съществуващата водоснабдителна система; - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Габаре – Община Бяла Слатина. Не се предвижда разширяването на съществуващата водоснабдителна система; - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Галиче – Община Бяла Слатина. Не се предвижда разширяването на съществуващата водоснабдителна система; - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Попица – Община Бяла Слатина. Не се предвижда разширяването на съществуващата водоснабдителна система.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“. Дейностите по настоящата обществена поръчка се възлагат във връзка с изпълнение на договор за финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Дейността по проекта предвижда извършването на строително-монтажни работи по обекти, както следва: - Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Търнак – Община Бяла Слатина. Не се предвижда разширяването на съществуващата водоснабдителна система; - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Габаре – Община Бяла Слатина. Не се предвижда разширяването на съществуващата водоснабдителна система; - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Галиче – Община Бяла Слатина. Не се предвижда разширяването на съществуващата водоснабдителна система; - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Попица – Община Бяла Слатина. Не се предвижда разширяването на съществуващата водоснабдителна система. Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: 1) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ; 2) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 3) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ; 4) Заверка на Заповедната книга на строежа; 5) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г.; 6) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи; 7) Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; 8) Внасяне на окончателните доклади в Общинската администрация; 9) Подготовка и внасяне на документите в ДНКС, за издаване на Разрешение за ползване; 10) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.

Прогнозна стойност без ДДС
108548.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1) Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 1 000лв. /хиляда лева/. Превежда се от участника по банкова сметка на Община Бяла Слатина:"Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина IBAN BG 96 IABG 7494 3302 0254 00, BIC IABGBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2) Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Бяла Слатина: "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина IBAN BG 96 IABG 7494 3302 0254 00, BIC IABGBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – срока на валидност на офертата и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение (Приложение №20). Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Към момента на откриване на настоящата процедура Община Бяла Слатина има сключен с Държавен фонд „Земеделие“ Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Финансирането на проекта ще се осигури под условието, че към дата 30.10.2014 г. е осигурен бюджет за финансиране на проекта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по настоящата обществена поръчка без предизвестие, в случай че Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на БФП по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. бъде прекратен при настъпване на следните обстоятелства: - Държавен фонд „Земеделие“ определи, че към дата 31.10.2014г. не е наличен бюджет за финансиране на проекта; - Държавен фонд „Земеделие“ определи, че към дата 31.10.2014г. е наличен бюджет за частично финансиране на проекта и намали размера на финансовата помощ до размера на осигурените средства и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от неговото изпълнение. Плащането се извършва съгласно следната схема: 1) Авансово плащане по банкова сметка на Изпълнителя в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора, в 5-дневен срок след подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка и получаване на уведомително писмо за съгласуване на процедурата от ДФЗ – Разплащателна агенция. Сумата на аванса ще се приспадне от окончателното разплащане; 2) Окончателно плащане в размер на останалата част от договореното възнаграждение, платимо след приемането на обекта съгласно ЗУТ и извършените от Изпълнителя дейности в изпълнение на договора и издаване на фактура от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. По отношение на участника трябва да не е налице някое от условията на чл. 47 ал. 1,т. 1, б. "а"- "д", т. 2 и т. 3, ал. 2 т. 1, т. 2а предл.първо, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 т. 1 и т. 2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Участниците трябва да притежават Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. Участниците представят: 1. Оферта по образец – Приложение № 1; 2. Списък на документите, които съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от представляващия участника; 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника; 4. Документ за закупуване на документация за участие (заверено копие); 5. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция); 6. Административни сведения за участника - Приложение № 2; 7. Регистрационни документи на участника - Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 8. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 9. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението, с проекта и условията на откритата процедура - Приложение № 3; 10. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение № 4; 11. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Приложение № 5; 12.Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - Приложение № 6; 13. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - Приложение № 7 с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП; 14. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Приложение № 8; 15. Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум); 16. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите, когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 9; 17. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите, когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 10; 18 .Доказателства за изп. на изискванията за иконом. и фин. състояние на участника съгласно т.ІIІ.2.2.; 19.Доказателства затехн. възможности и/или квалификация на участника съгласно т.ІIІ.2.3.; 20. Декларация за приемане условията на проектодоговора съгласно чл. 56 ал.1 т.12 от ЗОП - Приложение № 18; 21. Плик№2 - Техн. предл.; 22. Плик№3 - Ценово предл.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Информацията за общия оборот и за оборота от строителен надзор - Приложение 13 и заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, или с представяне от участника на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. В случай че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени съставни части на годишните финансови отчети за 2013 г., то същият представя справка за общите приходи и приходите от строителен надзор, подписана от представляващия участника и главния счетоводител. 2. Заверено от Участника копие на застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, валидна към крайния срок, определен за подаване на офертите. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран участника. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.
Минимални изисквания: 1. Да имат реализиран общ оборот за последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер минимум на 250 000,00лв (двеста петдесет хиляди лева), без ДДС и оборот от строителен надзор за последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер минимум на 200 000,00лв (двеста хиляди лева), без ДДС; 2. Да имат сключена валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. Същата трябва да е валидна към датата, определена като крайна за получаване на офертите, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категориите строежи на обектите на поръчката, а именно втора категория. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък - декларация на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години - Приложение 14, заверени копия на референции за включените в спика договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания, следва да присъства в представения/-ите документ/-и; 2. Заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., или Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ, придружен от поименния списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. За чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон; 3. Справка - декларация за екипа, който ще изпълнява предмета на поръчката - Приложение 15, придружена от професионални биографии - Приложение 16 на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи опита на посочените лица. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които Република България има визов режим. 4. Заверено копие на валиден сертификат за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката ISO 9001:2008 или еквивалентен.
Минимални изисквания: 1. Уч. следва да е изпълнил през последните 3 г., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите, поне 2 /два/ дог. за услуги сходни с предмета на поръчка. Под „сходни услуги“ да се разбират услуги по осъществяване на стр. надзор при стр. и/или рехабилитация и/или реконструкция на вод. и/или кан. мрежи; 2. Уч. трябва да притежават Лиценз съгласно Нар. за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упр.е на стр. надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удост. за извършване на дейностите, предмет на общ. поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл. 166 ал. 2 от ЗУТ. Когато участникът е чужд. лице, се представя копие от документ, удост. рег. му в някой от проф. или търг. регистри на държавата, в която е установен, или да представи декл. или удост. за наличието на такава рег. от компетентните органи съгласно националния му закон; 3. Участниците да имат на разпол. екип от техн. лица, които уч. ще използва за извършване на стр. надзор, вкл.и мин. следните експерти: Ръководител екип - стр. инж., степен “Магистър” с направление “ВиК”, “ХТС”, “ХМС” или екв., мин. 5 г. общ проф. опит и спец. опит - участие като експерт в мин. 1 зав. обект за упр. на стр.надзор на инв. проект в областта на вод. и кан. системи; Експерт по стр. надзор ВиК/ПСОВ - стр. инж., степен “Магистър” с напр. “ВиК”, “ХТС”, “ХТС”, “ХМС” или екв., мин. 5 г. общ проф. опит; спец. опит- участие като експерт в мин. 1 зав. обект за упр. на стр. надзор на инв. проект в областта на вод. и кан. системи. Експерт “Геология” - висше обр., степен “Магистър” в обл. на “Инженерната - геология”, “Хидрогеология” или екв., мин. 5 г. общ проф. опит; спец. опит - участие като експерт в мин. 1 завършен обект за упр. на стр. надзор на инв. проект в областта на вод. и кан. системи. Експерт “Координатор по безопасност и здраве” - мин. 5 г. общ проф. опит, да притежава удост. “Координатор по безопасност и здраве” или “Специалист по БЗР” или екв. документ. Експерт “Пътно строителство” - стр. инж., степен “Магистър” с напр. “Пътно строителство” или екв., мин. 5 г. общ проф. опит и уч. като експерт в мин. 1 зав. обект за упр. на стр. надзор на инв. проект в областта на вод. и кан. системи. Експерт “Геодезия” - инженер-геодезист, степен “Магистър”, спец. “Геодезия” или екв., мин. 5 г. общ проф. опит и уч. като експерт в мин. 1 завършен обект за упр. на стр. надзор на инв. проект в областта на вод. и кан. системи; 4. Всеки участник следва да притежава серт. за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката ISO 9001:2008, или екв. Серт. трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия евр. стандарти от Изп. агенция "Бълг. служба за акредитация" или от друг нац. орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Евр. орг. за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за нац. акредитация на органи за оценяване на съответствието. При уч. на обединения, които не са ЮЛ, крит. за подбор се прилагат към об. уч., а не към всяко от лицата, вкл. в него, с изкл. на съотв. рег., представяне на серт. или друго усл.е, необходимо за изпълнение на пор., съгласно изискванията на норм. или адм. акт и съобразно разпр. на уч. на лицата при изп. на дейностите, предвидено в дог. за създаване на об. Когато уч. в процедурата предвижда уч. на подизпълнители, изиск. по наст. раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС №247 от 31.102003 г., съгласно чл.166 от ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена от участника цена в лева без ДДС ; тежест: 50
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката (П1+П2); тежест: 50
Показател: 2.1. Обосновка на участника - П1; тежест: 50
Показател: 2.2. Стратегия на участника П2; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до17.00 часа в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.07.2014 г.  Час: 11:00
Място

Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с пълномощно с нотариална заверка на подписа представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Към момента на откриване на настоящата процедура Община Бяла Слатина има сключен с Държавен фонд „Земеделие“ Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Финансирането на проекта ще се осигури под условието, че към дата 30.10.2014 г. е осигурен бюджет за финансиране на проекта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по настоящата обществена поръчка без предизвестие, в случай че Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на БФП по мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г. бъде прекратен при настъпване на следните обстоятелства: 1. Държавен фонд „Земеделие“ определи, че към дата 31.10.2014 г. не е наличен бюджет за финансиране на проекта; 2. Държавен фонд „Земеделие“ определи, че към дата 31.10.2014 г. е наличен бюджет за частично финансиране на проекта и намали размера на финансовата помощ до размера на осигурените средства и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от неговото изпълнение. Крайният срок за изпълнение на дейностите по ДБФП е 15.07.2015 г. ВАЖНО!!! Срока, предлаган за реализация на поръчката следва да не превишава максималния предвиден от Възложителя - 7 (седем) месеца. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят срока за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения с над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече три дни след получаване на уведомително писмо от Възложителя за стратиране. Органите, от които участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в страната са: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ; МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ; АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА; ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ