Версия за печат

00165-2014-0008

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Услуги


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Павлинка Ламбова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: МОН, дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..


ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00165-2014-0008

ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.3) Обект на поръчката

Услуги

ІI.4) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина и страната и предоставяне на съпътващи услуги"


IІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване
Решение за промяна

номер на решението

Р01-28

от

12.05.2014 г. 

III.4) Договор/рамково споразумение обявен/о за недействителен/о

НЕ


IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

05.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова
Длъжност: Министър на образованието и науката