04879-2014-0001

BG-село Мирково:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 05.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Народно читалище "Христо Ботев - 1884", ул. “Александър Стамболийски” № 50, За: Добринка Ченкова Илиева, България 2086, село Мирково, Тел.: 07182 2274

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: народно читалище /юридическо лица с нестопанска цел/

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. Мирково, Община Мирково“

II.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. Мирково, Община Мирково“. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на обект на територията на село Мирково, съгласно изготвени роботен проект, техническа спецификация и количествена сметка към документацията за участие.Проектът засяга извършването на ремонтни дейности в екстериора и интериора на сградата. Изпълнението на СМР се разделя условно на следните етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки на материали, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия. 1.етап: Подготовка и организация на строителната площадка; 2.етап: Покривни работи; 3.етап: Монтаж на дограми; 4.етап: Довършителни и интериорни работи. Технически показатели: ЗП=594,37 м2; РЗП=1144,77 м2 и Сутерен=266,90 м2. Подробно описание на изискванията на Възложителя във връзка с изпълнението и на дейностите – предмет на поръчката, се съдържа в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45212300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 1 от 26.05.2014 г. 
Година и номер на документа:
2014-605335
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 4879-2014-1
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.05.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

II.2) Количество или обем на поръчката ІІ.2.1) Общо количество или обем Прогнозна стойност без ДДС

Вместо:

Прогнозна стойност без ДДС 787579.54 BGN

Да се чете:

Прогнозна стойност без ДДС 630063.64 BGN

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Добринка Ченкова Илиева
Длъжност: Председател на читалищно настоятелство - Народно читалище "Христо Ботев - 1884" - село Мирково