Версия за печат

00191-2014-0001

BG-Хаджидимово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 160 от 03.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов" № 46, За: Лазар Папазов, Република България 2933, Хаджидимово, Тел.: 07528 8922, E-mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg, Факс: 07528 8920

Място/места за контакт: Община Хаджидимово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hadzhidimovo.com..

Адрес на профила на купувача: www.hadzhidimovo.com..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура – вътрешна водопроводна мрежа, общински път и улици на територията на община Хаджидимово“, по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска, община Хаджидимово“; Обособена позиция №2: „Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-19057/Хаджидимово-Петрелик-Беслен) км. 8+000 до км. 20+536,63“ и Обособена позиция №3: „Рехабилитация и реконструкция на улици по плана на гр. Хаджидимово, с. Копривлен и с. Абланица, община Хаджидимово“

II.3) Кратко описание на поръчката

1. В частта на обособена позиция №1 се предвижда: (1) реконструкция на уличната водопроводна мрежа на с. Блатска, общ. Хаджидимово; (2) подмяна на всички водопроводни отклонения с нови водовземни скоби и нови ТСК; (3) подмяна на пожарните хидранти, както и спирателните кранове; (4) опорни защитни блокове на хоризонтални и вертикални чупки. Водопроводната мрежа е проектирана от полиетиленови тръби. Тръбите са предвидени да издържат на оразмерителното налягане, максималното оразмерително налягане и налягането на изпитване на водоснабдителната система. За арматурите са определени налягания при отворено и затворено положение за осигуряване на плътността и функционирането им при нормална работа. Водопроводът е предвидено да се изпълни с полиетиленови тръби PE100 PN10 с диаметър 90мм. и 75мм. 2. По обособена позиция №2, подлежащият на рехабилитация път ІV-19057 в момента е с ширина на настилката 3,50 м. и банкети по 1,25 м. Габаритът на проектното решение съгласно изготвените и съгласувани технически проекти, е 3,5 м. асфалтова настилка и банкети 2х1,25 м. Поради наличието на голям брой хоризонтални криви, преоформянето на наклона е съобразено със скоростта и радиуса на кривите. Габарита в кривите се запазва съществуващия. Предвидени са уширения на местата, където позволява съществуващият терен. Нивелетата е проектирана с кубичен сплайн, със проектна скорост – 40 км/ч, като нивелетата максимално е съобразена със съществуващото положение. Пътната настилка е проектирана като:- асфалтова настилка – плътен асфалтобетон тип „А“ – 4 см., - неплътен асфалтобетон – 4 см., - изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон – съгласно таблични нивелетни коти и нивелетни разлики. Отводняването ще се извършва с помощта на земни канавки, които отвеждат водата в съществуващи водостоци. На съществуващите водостоци са предвидени почистване и укрепителни мероприятия на втока и оттока. 3.Подлежащите на изпълнение дейности по благоустрояване на улици в три от населените места от Община Хаджидимово, включват общо: разваляне на наличната улична настилка, изкопни работи, земни работи по възстановяване и подобряване на настилката, пътни работи по възстановяване и подобряване на настилката полагане на два пласта асфалтобетонова настилка, както следва: неплътен асфалтобетон – 6 см. (144 кг/м2) и плътен асфалтобетон тип „А“ – 4 см. (96 кг/м2). Конструкцията на настилката е предвидена съгласно „Типови конструкции за настилки за улици, паркинги, пешеходни зони, тротоари и алеи и указания за приложението им”, издание на МРРБ за категория на движението „леко”. Изкопите се предвижда да се извозват на депо, определено от Община Хаджидимово. Предвиден е ремонт на съществуваща тротоарна настилка и и направата на дъждоотводнителни оттоци. Видове работи за всеки от обектите: - в изкоп – земните работи в изкоп ще се извършват в земни почви чрез механизирано и ръчно изкопаване. - в насип – насипните работи ще се извършват по терен след отнемане земния слой и отстраняването на отпадъците, както и кореновите системи. - изпълнение на леглото на настилката – при изпълнението на леглото на настилката е необходимо да се постигнат параметрите, посочени в съответните спецификации – вид материал и уплътнение. При изпълнението на основата от баластра е необходимо да се спазят следните условия – материалът се разстила и профилира равномерно по цялата ширина, уплътнява се при оптимално водно съдържание до постигане на оптимална плътност. - асфалтови работи – при изпълнението на асфалтовите работи е необходимо да се постигнат параметрите, одобрени в проекта и Техническата спецификация. - бордюри и тротоари – при изпълнението на бордюрите и тротоарите да се спазват изискванията, дадени в техническата спецификация за всички видове работи – изкоп, кофраж, бетонови работи, монтажни работи. Готовите елементи, доставени на обекта, улични и градински бордюри, тротоарни плочи и др. да бъдат придружени със сертификат от производителя, отговарящ на БДС.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45232150, 45233252, 45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни и монтажни работи на пътища

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 94 от 08.04.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 191-2014-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

598270

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.04.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
19/05/2014 16:30
Да се чете:
09/06/2014 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
20/05/2014 11:00
Да се чете:
10/06/2014 13:30
V.9) Друга допълнителна информация:

С публикуването на решението за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени (чл.27а, ал.10 от ЗОП).


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Людмил Аспарухов Терзиев
Длъжност: Кмет на oбщина Хаджидимово