Версия за печат

00158-2014-0004

BG-Павел баня: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Павел баня, Ул. Освобождение №15, За: Йордана Енева, Република България 6155, Павел баня, Тел.: 04361 3260, E-mail: mayor_pb@mail.bg, Факс: 04361 2094

Място/места за контакт: Община Павел баня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pavelbanya.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pavelbanya.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа: път SZR 1137/I-6, Калофер-Казанлък/ - с. Александрово и път SZR 1133/II-56/ Павел Баня-Виден, Община Павел Баня, Област Стара Загора

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с. Алесандрово и с. Виден, община Павел баня
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Общински път SZR 1137/I-6, Калофер-Казанлък/с. Александрово е част от общинската пътна мрежа с обща дължина 4,876 км, вид на покритието – асфалтобетон. Предвидени са следните ремонтни дейности: разкъртване и изваждане на съществуваща настилка, полагане и уплътняване на пласт битумизиран трошен камък, полагане на асфалтобетонови пластове, стабилизиране на банкета, почистване и възстановяване на отводнителната система в т.ч. почиствне и профилиране на окопите и възстановяване на тяхната пропускателна способност, възстановяване на отводняването с бетонови бордюри там, където съществуват такива и ремонт на последните, там където е необходимо. Общински път SZR 1133/II-56/ Павел Баня-Виден е част от общинската пътна мрежа с обща дължина 2 100 м. Предвидени са следните ремонтни дейности: разкъртване и изваждане на съществуваща настилка, полагане и уплътняване на пласт битумизиран трошен камък, полагане на асфалтобетонови пластове, стабилизиране на банкета, почистване и възстановяване на отводнителната система в т.ч. почиствне и профилиране на окопите и възстановяване на тяхната пропускателна способност, възстановяване на отводняването с бетонови бордюри там, където съществуват такива и ремонт на последните, там където е необходимо.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количества/обеми са описани в количествените сметки, част от инвестиционните проекти и документацията. Максималната стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава 5 781 866,03 (пет милиона седемстотин осемдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и три стотинки) лева без ДДС като в тази сума са включени 5 667 627,98 (пет милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди шестстотин и двадесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки ) без ДДС одобрена сума за СМР и 114 238,05 (сто и четиринадесет хиляди двеста тридесет и осем хиляди лева и пет стотинки ) без ДДС за непредвидени разходи.

Прогнозна стойност без ДДС
5781866.03 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка трябва да бъде в размер на 45 000 лева (четиридест и пет хиляди ) лева. Гаранцията за участие трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя: - оригинал на банкова гаранция за участие. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС, и се представя в една от следните форми: -парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя -оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя. Гаранциите по формата на паричен превод се превеждат по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: УникредитБулбанк – клон Казанлък IBAN – BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18 BIC код – BIC UNCRBGSF В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие в процедура с предмет: Рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа: път SZR 1137/I-6, Калофер-Казанлък/ - с. Александрово и път SZR 1133/II-56/ Павел Баня-Виден, Община Павел Баня, Област Стара Загора. Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума по банков път следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат от съответната банка. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, в нея трябва изрично да е записано че: - е безусловна и неотменима; - е в полза на Възложителя; - е със срок на валидност – не по-малко от 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти; - е за настоящата обществена поръчка Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея трябва изрично да е записано че: - е безусловна и неотменима; - е в полза на Възложителя; - е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след издаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта. Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума по банков път следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат от съответната банка. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде на български език или в превод, в случай, че е издадена от чуждестранна банка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Плащането на поръчката се финансира по Договор №24/321/01614 от 14.12.2013 г. между ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и Възложителя по Програмата за развитие на селските райони. Начинът и сроковете за плащане ще бъдат както следва: 1.Авансово плащане - 50 % (петдесет на сто) от цената за изпълнение на договора. Авансът се изплаща в срок до 5 (пет) работни дни след откриване на строителната площадка и издаване на фактура и преведена в извънбюджетната сметка на общината сума от ДФ“Земеделие“; 2.Окончателно плащане - 50 % (петдесет на сто) от цената за изпълнение на договора се изплаща в срок до 60/шестдесет/ календарни дни от въвеждане на обекта в експлоатация и след издадена фактура.Плащането се извършва по реда на получаване на безлихвен заем от ДФ „Земеделие”, уреден в ПМС № 59 от 11.03.2011 г., обнародвано в ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г., както и в Наредба № 24 (за м. 322) и Наредба № 25 (за м. 321) от 29.07.2008 г., изменени с ДВ, бр. 49 от 28.06.2011 г. 3.Възложителят ще подпише с избрания Изпълнител договор за обществена поръчка само при условие, че има осигурено финансиране по договор № 24/321/01614 от 14.12.2013 г. с ДФ „Земеделие” .

ІІІ.1.4) Други особени условия

При наличие на обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП, ,частникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Офертно писмо (Образец №1);2.Списък на документите в офертата, подписан от участника ;3.Административни данни на участника (Образец 3) ;4.Копие от документ за регистрация (ако е приложимо) или ЕИК - за българско ЮЛ и ЕТ; документ за регистр-я на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а за ФЛ – копие от документ за самоличност. В случаите, когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците ЮЛ или ЕТ следва да представят и удостоверение за актуално състояние, а чуждестранните ЮЛ прилагат еквив. документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;5.Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението и цялата свързана с него документация , ако лицето не е законен представител на участника;6.Удостов-е за регистр-я по ЗДДС (ако е налична);7.Декл-я за участие на подизпълнител/и (Образец № 4);8.Документ за внесена парична гаранция (представена банкова гаранция) за участие (Образец № 19);9.Декл-я за приемане на условията на проекто-договора (Образец № 5);10.Декл-я/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и ал.5, т.2 от ЗОП - (Образец № 6);11.Декл-я/и за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 (букви а,б,в,г и д), ал.5, т.1 от ЗОП - (Образец № 7);12.Декл-я/и от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката - (Образец № 8);13.Документ съгласно чл.56, ал.1, т.2 от ЗОП;14.Декл-я за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труда (Образец № 9);15.Справка с информация за оборота от строителството, за последните три финансови години 2011, 2012 и 2013, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. - (Образец № 10);16.Баланс и ОПР за предходните три приключили финансови години 2011, 2012 и 2013 г., когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а за ФЛ – данъчна декларация, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Не се представят документите, когато информацията за тях се съдържа в Търговския регистър и участникът е представил ЕИК и Декларация в свободен текст, че същите са публикувани в Търговския регистър към АВ и са публично достъпни;17.Валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството;18.Справка за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката през последните пет години, считано от крайната дата за подаване на оферта в настоящата процедура - (Образец № 11);19.Препоръки за добро изпълнение в оригинал за тези строителни обекти, издадени от техните възложители, като същите да са с предмет, сходен или идентичен на предмета на настоящата обществена поръчка за последните пет години преди крайната дата за подаване на оферта в настоящата процедура;20.Декл-я списък, съдържаща данни за инженерно-техническия състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката (Образец № 12);21.Докум-ти, удостов. образованието и професионалната квалификация на лицата от инженерно техническия състав;22.Докум-ти, удостов. профес. опит на лицата от инженерно технически състав;23.Декл-я за техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката - (Образец № 13). 24.Декл-я за запознаване с условията на поръчката(Образец № 14);25.Сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. 26.Техническо предложение(Образец № 15), в което се поставят документите по чл.56, ал.1, т.7 и т.9 от ЗОП;27.Работна програма за организация и изпълнение на договора;28.Предлагана цена (Образец №16);29.ККС(Образец 17)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка, съдържаща информация за оборота от строителство за предходните три приключили финансови години; 2.Заверено копие на Баланс и ОПР/отчет на приходите и разходите/ за предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен или Декларация / свободен текст / че същите са публикувани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и са публично достъпни; 3.Заверено собственоръчно копие от валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по смисъла на чл.171,ал.1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е реализирал оборот от строителство общо за предходните три финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от 14 000 000 / четиринадесет милиона /; Участникът следва да е застрахован с валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива минимум трета категория строеж (минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на строителство.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с автобиографии, представени в оригинал на предложените специалисти, със заверено собственоръчно от представляващия участника копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и опита на предложения екип. Квалификацията се удостоверява с копия на дипломи, сертификати, удостоверения и др. Опитът се удостоверява с копия на трудови книжки, списък на изпълнени договори, референции и др.Списъкът на изпълнените договори следва да съдържа : възложител по договора, предмет на договора, срок на започване и завършване. 2.Справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Справката по чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗОП трябва да е придружена с препоръки в оригинал за добро изпълнение за тези строителни обекти, издадени от техните възложители. Тези препоръки задължително следва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и процентът, изпълнен от Участника, когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно. 3.Справка по чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП, придружена от доказателства за собственост, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката . Препис-извлечение от балансовата сметка за дълготрайни активи на участника, респ. подизпълнителите за собствено оборудване, от които е видно собственото им оборудване, или заверено от участника копие на договорите за наем на съответното оборудване, строителна техника и механизация, или заверено от участника копие на договор за заем за послужване-в случая на предоставяне от други физически или юридически лица. В случай че са представени договори за наем и/или лизинг и договори за заем за послужване , то към същите следва да има приложени документи за собственост на името на Наемодателя/ Лизингодателя или физическите или юридическите лица, които предоставят на разположение своите ресурси. 4.Заверено собственоръчно от представляващия участника копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен;
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, включващ като минимум: Ръководител обект – строителен инженер със специалност „Пътно/транспортно строителство” или еквивалентна със стаж минимум 5 г. – 1 брой; Технически ръководител - строителен инженер или „строителен техник” със специалност „Пътно/транспортно строителство” или еквивалентна със стаж минимум 5 г. - 2 бр. Наличен координатор по безопасност и здраве, притежаващ валидно удостоверение за завършен курс по Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни работи; Забележки: Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява повече от една позиция в изискуемия ръководен инженерно-техническия състав). При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствието с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. 2.През последните 5 години участникът да има, изпълнени не по-малко от 3 (три) обекта сходни с предмета на поръчката. За целите на настоящата поръчка под „обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката“ ще се приема: изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) на пътища и/или улици. 3.Участникът трябва да докаже, че разполага с необхдимото собствено, наето или използва ресурсите на други физически или юридически лица за минимално минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число минимум: 2 асфалтополагащи машини; 2 багера; 4 самосвала; 2 вибрационни валяка; 2 пневматични валяка; 1 автогудронатор;1 пътна фреза и 2 челни товарача. 4.Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ ; тежест: 25
Показател: ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА; тежест: 25
Показател: ФИНАНСОВА ОЦЕНКА - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.06.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е еквивалентна на разходите за нейното копиране. Закупува се , съгласно условията на ЗОП и е с включен ДДС. Бюджетната сметка за тръжни документи е BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18, BIC UNCRBGSF. Документацията се получава в деловодството на община Павел баня на първи етаж.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.07.2014 г.  Час: 11:00
Място

Община Павел баня, сграда ОА, етаж ІІ

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Плащането на поръчката се финансира по Договор №24/321/01614 от 14.12.2013 г. между ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и Възложителя по Програмата за развитие на селските райони.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Павел баня, гр.Павел баня, ул. "Освобождение" №15, Република България 6155, Павел баня, Тел.: 04361 3260, Факс: 04361 2094

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.05.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ