Версия за печат

02824-2014-0001

BG-с.Тополи,община Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Обединено Детско Заведение №36 "Ран Босилек", ул.Александър Димитров №58, За: д-р Олга Томова-Куцарова,д.п., Република България 9000, с.Тополи,община Варна, Тел.: 0884 029752, E-mail: detskigradinivarna_zop@abv.bg

Място/места за контакт: д-р Олга Томова-Куцарова,д.п.

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna-topoli.com/cms/content/view/24/45.

Адрес на профила на купувача: http://www.varna-topoli.com/cms/content/view/24/45.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Ежедневна доставка на готова храна за нуждите на ОДЗ №36 "Ран Босилек"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: с.Тополи,община Варна,ул.Александър Димитров №58
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Да се приготвя и доставя готова храна, съгласно предварително изготвено от Изпълнителя с участието на технолог и одобрено от медицинското лице или директора на детската градина седмично меню, ежедневно в работни дни, с капацитет около 135 деца. За децата от 3 г. до 7 г. да се извършва доставка на: закуска, подкрепителна закуска , обяд (супа, основно ястие и десерт) и следобедна закуска по график. За децата на 5г. и 6г. в подготвителните групи да се извършва допълнителна доставка на покрепителна закуска за 16.00 ч. Доставките да се извършва два пъти дневно, а именно: - 7.30 часа - закуска за децата от 3 г. до 7 г. и подкрепителна закуска за 10.00 ч.за децата от 3г. до 7г. - 11.30 часа - обяд (супа, основно ястие и десерт) и следобедна закуска за 16.00 ч. за децата от 3г. до 7г. и подкрепителна закуска за децата на 5 и 6 год.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15894200

Описание:

Приготвени ястия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

(1) Детска градина №36 "Ран Босилек" е с капацитет около 135 деца. (2) Стойността на един храноден за децата на възраст от 3-7 г. не трябва да надвишава 2.66 лв. без ДДС. Стойността на подкрепителната закуска за деца на 5г. и 6г. в подготвителните групи за един ден не трябва да надвишава 0.31 лв. без вкл. ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
78944.68 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

(1) Гаранциите за участие и изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми: 1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя или 2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. (2) Участниците/изпълнителят избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. (3) Гаранцията за участие, определена при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и представена като парична сума или банкова гаранция е в размер на 1% от стойността на поръчката. (4) Внасянето на гаранцията за участие под формата на депозит на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG83CECB979033D2051700 BIC: CECBBGSF в банка Централна Кооперативна Банка (5) При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие, същата следва да съдържа всички права на Възложителя по чл.61, ал. 2 от ЗОП и изрично разписани в чл.18, ал. 2 от настоящите условия. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. (6) На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора. (7) Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG83CECB979033D2051700 BIC: CECBBGSF в банка Централна Кооперативна Банка (8) Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на изпълнение на договора. (9) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. *Забележка: Банковите гаранции за участие и изпълнение следва да са адресирани до детската градина.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

(1) Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета на ОДЗ №36 "Ран Босилек" за 2014 година и 2015 година. (2) Начин на възлагане: Отделните заявки за броя на требваните деца се подават от длъжностнoтo лицe от детското заведение до 14 часа на предходния ден. Заявката се подава по телефон, факс, мобилен или email по преценка на длъжностното лице от детското заведение. (3) Отчитане/приемане на дейностите, предмет на поръчката: Действително доставената храна ще се доказва с представяне на приемо-предавателен протокол изготвен от Изпълнителя и съгласуван от Директора на ОДЗ №36 "Ран Босилек" или упълномощен от него служител, съгласно предварително изготвено седмично меню. (4) Условия и начин на плащане. Заплащането ще се извърши от ОДЗ №36 "Ран Босилек" - второстепенен разпоредител с бюджет, по банков път по сметка на Изпълнителя след подписване на приемо-предавателен протокол за доставената храна и оригинална фактура, съгласно предварително изготвени менюта, твърдо договорена цена за храноден за деца на възраст от 3-7 г. и твърдо договорена цена за подкрепителна закуска за деца на 5г. и 6г. в подготвителните групи и бройките, подадени в заявката от Възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: А. Плик №1: „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2. Административни сведения за участника - попълнен и подписан образец;3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език.4. Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие от платежен документ или оригинал на банковата гаранция за участие.5. Декларация №1 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец6. Декларация №2 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец: 7. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:7.1. Справка-декларация за реализирания специализиран оборот, от приготвяне и доставки на готова храна за деца на възраст от 3 до 7 години, свързана с предмета на поръчката общо за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Справката следва да съдържа описание на изпълнените дейности, предмета, стойността, дата на започване/завършване и възложител на договора.8. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:8.1. Списък на основните договори, свързани с предмета на поръчката, а именно приготвяне и доставка на готова храна за деца на възраст от 3 до 7 години, изпълнени през последните три години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от минимум една препоръка за добро изпълнение, кореспондираща с договор от списъка. 8.2. Списък на лицата, заети пряко с изпълнение на поръчката, придружен с документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация (копия от дипломи, документи за специализация или други еквивалентни документи) - копия заверени от участника;8.3. Списък на транспортните средства, които ще бъдат използвани от Участника, за срока на договора, придружени с документи (фактури и/или договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи собствеността или ползването им, както и Удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадено от ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ/РЗИ) – копия, заверени от участника. 8.4. Декларация №6 по образец, с която се гарантира пълна подмяна на готовата храна, която е с отклонение от качеството в срок определен от Участника в Техническото предложение на офертата, като поеме разходите за това.8.5. Декларация – свободен текст за внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, за обекта тип «кухня-майка» - оригинал;8.6. Сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват приготвяне и доставка на готова храна - копие, заверено от Участника;8.7. Списък на материалната база (посочва се точното й местонахождение), включително и на обект тип „кухня - майка“, с която разполага участникът, придружен от удостоверение за регистрация на обект за приготвяне на готова храна на територията на община Варна (обект тип - кухня - майка), издадено от Областна дирекция по безопасност на храните - копие, заверено от Участника.9. Декларация №3 - относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – попълнен образец. 10. Декларация №4 – във връзка с чл.58 от ЗОП – попълнен образец.11. Декларация №5 за приемане клаузите на проекто-договора – попълнен образец.Б.ПЛИК №2: с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. В. ПЛИК №3:"Цена"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка-декларация за реализирания специализиран оборот, от приготвяне и доставки на готова храна за деца на възраст от 3 до 7 години, свързана с предмета на поръчката общо за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Справката следва да съдържа описание на изпълнените дейности, предмета, стойността, дата на започване/завършване и възложител на договора.
Минимални изисквания: 1. Участникът да притежава оборот от приготвяне и доставки на готова храна за деца на възраст от 3 до 7 години, свързан с предмета на поръчката общо за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер не по-малък от стойността на поръчката лв. без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори, свързани с предмета на поръчката, а именно приготвяне и доставка на готова храна за деца на възраст от 3 до 7 години, изпълнени през последните три години, към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от минимум една препоръка за добро изпълнение, кореспондираща с договор от списъка. 2. Списък на лицата, заети пряко с изпълнение на поръчката, придружен с документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация (копия от дипломи, документи за специализация или други еквивалентни документи) - копия заверени от участника; 3. Списък на транспортните средства, които ще бъдат използвани от Участника, за срока на договора, придружени с документи (фактури и/или договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи собствеността или ползването им, както и Удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадено от ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ/РЗИ) – копия, заверени от участника. 4. Декларация №6 по образец, с която се гарантира пълна подмяна на готовата храна, която е с отклонение от качеството в срок определен от Участника в Техническото предложение на офертата, като поеме разходите за това. 5. Декларация – свободен текст за внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, за обекта тип «кухня-майка» - оригинал; 6. Сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват приготвяне и доставка на готова храна - копие, заверено от Участника; Областна дирекция по безопасност на храните - копие, заверено от Участника. 7. Списък на материалната база (посочва се точното й местонахождение), включително и на обект тип „кухня - майка“, с която разполага участникът, придружен от удостоверение за регистрация на обект за приготвяне на готова храна на територията на община Варна (обект тип - кухня - майка), издадено от Областна дирекция по безопасност на храните - копие, заверено от Участника.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнен успешно минимум 1/един/ брой договор за приготвяне и доставки на готова храна за деца на възраст от 3 до 7 години, свързан с предмета на поръчката, през последните три години към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, придружен от минимум 1/една/ референция (препоръка) от възложител. Забележка: За изпълнен договор се приема договор, чието изпълнение е приключило към датата, определена като краен срок за подаване на оферти. 2. Участникът да разполага с персонал, а именно: - минимум 1 /едно/ лице (технолог) с образование и професионална квалификация в областта на хранителните технологии; - минимум 2 бр. готвачи; - минимум 1 бр. пом. готвачи; - минимум 2 бр. работник кухня. 3. Участникът да разполага с минимум 1 брой специализиран транспорт, който да отговаря на санитарно-хигиенните изисквания и да притежават удостоверения за регистрация, издадено от ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ/РЗИ). 4. Участникът да гарантира пълна подмяна на готовата храна с отклонение от качеството. 5. Участникът да има внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните за обекта тип «кухня- майка». 6. Участникът да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват приготвяне и доставка на готова храна. Забележка: Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. 7. Участникът следва да притежава обект с удостоверение за регистрация на обект за приготвяне на готова храна на територията на община Варна (обект тип - кухня - майка), издадено от Областна дирекция по безопасност на храните.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за подмяна на готовата храна, която е с отклонение от качеството за сметка на Изпълнителя /в минути, но не по-малко от 20 минути и не повече от 60 минути/. ; тежест: 10
Показател: Твърдо договорена средна цена за храноден от примерно седмично меню за дете на възраст от 3 до 7г.; тежест: 85
Показател: Твърдо договорена средна цена за подкрепителната закуска от примерно седмично меню за дете на 5г./6г. в подготвителна група.; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.07.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.07.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

ОДЗ №36 "Ран Босилек" ,адрес: с.Тополи, община Варна,ул.Александър Димитров №58

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие • За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

(1) Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгл. чл. 69, ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (с изключение на т.2, т. 2а, т.4 и т. 6) от ЗОП. (2) За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка за което ЗОП, позволява на участниците да присъстват, последните ще могат да получат информация в сайта на Възложителя, обозначена с уникалния номер на поръчката. (3) В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени в сайта на Възложителя в "Профил на купувача” в съобщение, обозначено с уникалния номер на съответната обществена поръчка в Регистъра на АОП, най-късно в деня, предхождащ деня на отваряне на ценовите оферти. (4) Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. (5) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ОДЗ №36 "Ран Босилек", на адрес: с.Тополи,община Варна, ул.Александър Димитров №58 Забележка:При подаване на офертите, кандидат участниците да предвидят необходимото технологично време за обработване и регистриране на офертите, което е в рамките на 10 минути.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.05.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ