04879-2014-0001

BG-Мирково: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Народно читалище "Христо Ботев - 1884" - село Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” № 50, За: Добринка Ченкова Илиева, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2274, E-mail: chitalishtemirkovo@mail.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: народно читалище /юридическо лица с нестопанска цел/

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. Мирково, Община Мирково“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. Мирково, Община Мирково“. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на обект на територията на село Мирково, съгласно изготвени роботен проект, техническа спецификация и количествена сметка към документацията за участие.Проектът засяга извършването на ремонтни дейности в екстериора и интериора на сградата. Изпълнението на СМР се разделя условно на следните етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки на материали, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия. 1.етап: Подготовка и организация на строителната площадка; 2.етап: Покривни работи; 3.етап: Монтаж на дограми; 4.етап: Довършителни и интериорни работи. Технически показатели: ЗП=594,37 м2; РЗП=1144,77 м2 и Сутерен=266,90 м2. Подробно описание на изискванията на Възложителя във връзка с изпълнението и на дейностите – предмет на поръчката, се съдържа в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45212300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Строително-монтажни работи в екстериора и интериора на сградата, както следва: • Екстериор – Ремонтните дейности включват енергийна ефективност на сградата - топлоизолиране на фасадите, измазване и боядисване, подмяна на съществуващата дървена дограма с PVC дограма, с изключение на вече подменената PVC дограма, монтаж на метални решетки на прозорци. Ремонт на покрив – полагане на топлоизолация, подмяна на дъсчената обшивка под керемидите, полагане на битумна хидроизолация под керемидите, подмяна на керемидите, монтаж на нови челни дъски, подмяна на улуци и водосточни тръби. • Интериор • Кота -2.40 – изграждане на инвалидна тоалетна в съществуващия вестибюл, полагане на настилка от гранитогрес във вестибюла, подмяна на вратите на котелното помещение и на склада, шпакловане и боядисване на стените и тавана с латекс. Котелното, склада и тоалетните не се засягат в проектната разработка. Настилката на стълбището към кота +0,00 се подменя с гранитогрес, а стените и тавана се третират с шпакловка и латекс. Предвидена е и монтаж на нова платформа за инвалидни колички от кота +0,00 до кота -2,40. • Кота -2.63 - Предвидена е подмяна на вратите с изключение на вече подменените с PVC дограма. Предвидено е отваряне на нова врата от залата за репетиции /0.9/ към коридора /0.8/ поради изискване на пожарно-техническите норми. Ремонтните дейности в Залата за репетиции /0.9/ включват демонтиране на съществуващата дъсчената обшивка, подмяна на съществуващия паркет, шпакловане и боядисване на стените и тавана с латекс, монтаж на огледала по стените. Ремонтните дейности в коридора /0.8/ и вестибюла /0.12/ включват полагане на гранитогрес на пода, шпакловане и боядисване с латекс по стени и тавани. Не са предвидени ремонтни дейности в складовете/0.13, 0.6, 0.7/, тоалетната /0.10/ и артисти-мъже /0.11/. Настилката на стълбището към кота +0.32 се подменя с гранитогрес, а стените и тавана се шпакловат и боядисват с латекс. • Кота -0.68, кота +0.00, кота +0.32, кота +0.68 – Предвидена е подмяна на настилките във всички помещения, с изключение на съществуващия паркет в кино-театралната зала. В проекта е заложена подмяна на всички врати, с изключение на вече подменените с PVC дограма, шпакловане и боядисване с латекс на стените и таваните. В лекционната зала се предвижда подмяна на дъсчената обшивка по стените. Поради изискване за минимална широчина на обслужващата пътека според противопожарно-техническите норми в кино-театралната зала се демонтират част от седалките. Обособяват се и места за инвалидни колички съгласно наредба 4 за достъпна среда. Предвидена е подмяна на дървената конструкция на подиума както и дюшамето на сцената и декорите. Предвидено е демонтиране на дограмата на гардероба /1.3/ и монтирането на плот с подижен отвор за преминаване. За достъп до лекционната зала на кота -0.68 и за достъп до кота +3.75 се монтират платформи за инвалидни колички. Във вестибюла е заложено поставянето на изложбени пана по стените. Настилката на стълбището към кота +3.75 се подменя с гранитогрес, а стените и тавана се шпакловат и боядисват с латекс. • Кота +3.75 - Предвидена е подмяна на настилките във всички помещения, с изключение на съществуващия паркет на балкона. В проекта е заложена подмяна на всички врати, шпакловане и боядисване с латекс на стените и таваните. Предвидено е отваряне на втори изход на балкона по изискване на противопожарно-техническите норми, следствие на което се демонтират част от седалките и се обособяването на обслужваща пътека. Стената разделяща библиотеката и компютърната зала се разрушава. Предвиденo е и монтиране на капак за отвора на покрива и сгъваема стълба за достъп до него. Технически показатели: ЗП=594,37 м2; РЗП=1144,77 м2 и Сутерен=266,90 м2. Подробно описание се съдържа в Техническата спецификация и коричествена сметка от документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
787579.54 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.05.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие (без ДДС) в процедурата в размер на 7 800.00 лв. (седем хиляди и осемстотин лева). Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (образец № 18 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране, по сметка на Народно читалище „Христо Ботев – 1884“: IBAN: BG85UNCR70001521481467, BIC: UNCRBGSF, при банка: УниКредит Булбанк. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: „Гаранция за участие в ОП, за СМР по проект с № 23/322/01122 от 18.12.2013г. на ДФЗ”. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Определеният за изпълнител участник трябва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (Образец № 19 или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или банков превод с платежно нареждане, вносна бележка или електронно банкиране по сметка на Народно читалище „Христо Ботев – 1884“: IBAN: BG85UNCR70001521481467, BIC: UNCRBGSF, при банка: УниКредит Булбанк. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: „Гаранция за изпълнение на ОП, за СМР по проект с № 23/322/01122 от 18.12.2013г. на ДФЗ”. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1884“ и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Задържането и освобождаването на гаранциите става по реда на чл.61 - 63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Проект „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. Мирково, Община Мирково” в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 23/322/01122 от 18.12.2013г. сключен между Народно читалище „Христо Ботев – 1884“ и Държавен фонд „Земеделие”. Възложителят заплаща на Изпълнителя цента по договора за изпълнение, както следва: Авансово плащане – до 50 % от общата сума се заплащат в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на влизане в сила на договора и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за изплатения аванс под формата на банкова гаранция или запис на заповед. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане под формата на банкова гаранция по образец /Образец № 20/ или Запис на заповед /Образец 21/ в размер до 50 % от стойността на договора. Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя. Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след като той е извършил работа, равностойна на аванса и срещу подписан двустранен протокол за приемане на работата на изпълнителя и съответно издадена фактура за стойността на извършената работа в срок до 10 работни дни от подписване на протокола. Задържането и освобождаването на гаранциите става по реда на чл.61 - 63 от ЗОП. Междинни плащания - до 20% – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на договора за приемане на работата и представяне на фактура/и. Окончателно плащане – 30% в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/ или юридически лица. Когато участник участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице към офертата се представя и оригинал или заверено копие на документа, с който е създадено обединението, който трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора. Документът за създаване на обединението/консорциум/, задължително трябва да включва клаузи определящи, кои участници в него, коя част от дейностите и в какъв обем ще изпълняват -разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Общи изисквания 1.1 Участник в процедурата може да бъде всяко физическо/ юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на условията, посочени от Възложителя, както и на всички изисквания, произтичащи от Закона за обществените поръчки, свързаните с него подзаконови нормативни актове и релевантното към поръчката законодателство. 1.2.Участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. а-д, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1, 3, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП, се отстранява от участие в процедурата. 1.3.В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. ІІ. Участниците представят следните документи и информация: 2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата –Образец № 1; 2.2 Административни сведения - Образец № 2; 2.3 Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката –Образец № 3; 2.4. Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката –Образец № 4; 2.5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 5; 2.6. Регистрационни документи на участника : Представя се заверено копие на документ за регистрация или се посочва единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от ЗТР, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти освен документа за регистрация, и заверено копие на удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения прилагат еквивалентен документ (заверено копие) на съдебен, административен или друг еквивалентен орган от държавата, в която са установени (чл. 24 от Правилник за прилагане на ЗОП). Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице представя оригинал на учредителен акт (договор)/споразумение за създаване на обединението или заверено копие (от участника) на същия. Физическите лица, включени в състава на обединението - неюридическо лице представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние, копие от документа за регистрация или посочват ЕИК съгласно чл. 23 ЗТР. 2.7. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на платежния документ/вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 2.8. Декларации за липсата на обстоятелства па чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) и чл. 47, ал. 2, т.2 и т. 5 от ЗОП – Образец № 6; по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП – Образец № 7; и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП –Образец № 8; 2.8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника- съгласно ІІІ.2.2) от обявлението; 2.9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника- съгласно ІІІ.2.3) от обявлението; 2.10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако е приложимо); 2.11. Декларация за участието на подизпълнители –Образец № 11;2.12. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв –Образец № 12(ако е приложимо). Когато се предвижда участие на подизпълнители, за тях трябва да представят документите съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 11 от (ЗОП); 2.13.Декларация от членовете на обединението – Образец № 13 (ако е приложимо); 2.14. Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд –Образец 14; 2.15 Декларация за оглед на обекта Образец 15; 2.16. Техническо предложение– Образец № 16; 2.17. „Ценово предложение” Образец № 17; .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка по чл. 50 ал. 1 т. 3 от ЗОП (Образец №9). 2. Заверени копия от Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, за всяка една от последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове или представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Изискването за представяне на ГФО (ОПР) и съставните му части се прилага и за всеки от подизпълнителите (чл.56 ал.2 от ЗОП), както и за онези участници в обединението (консорциума) не юридическо лице, с които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор (чл.56 ал.3 т.2 от ЗОП). 3. Доказателства за достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер на не по-малко от 393 750.00 лева (триста деветдесет и три хиляди седемстотин и петдесет лева). Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. 4. Заверено копие на застраховка за професионална отговорност, валидна към датата, определена като крайна за приемане на оферти, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. В случай, че срокът на валидност на застраховката изтича в периода на валидност на офертата, участника представя Декларация в свободен текст, в която декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще сключи такава застраховка преди подписване на Договора с Възложителя с валидност срока за изпълнение на Договора. 5.Заверено копие на застраховка „Трудова злополука“, валидна към датата, определена като крайна за приемане на оферти, покриваща общия брой работници и служители, които ще бъдат използвани при изпълнението на поръчката или еквивалентна за чуждестранни участници. В случай, че срокът на валидност на застраховката изтича в периода на валидност на офертата, участника представя Декларация в свободен текст, в която декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще сключи такава застраховка преди подписване на Договора с Възложителя с валидност срока за изпълнение на Договора. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за Застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Застраховка „Трудова злополука“ се отнася за онези участници в обединението, които ще участват при изпълнението на строително-монтажните работи по настоящата поръчка. Предметът на оръчката е строеж от 3-та категория.
Минимални изисквания: 1.В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три финансово приключени години (2011, 2012 и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер на не по-малко от 2300000.00 лева без ДДС (два милиона и триста хиляди лева без ДДС) и специализиран оборот от строителство, сходно с предмета на поръчката в размер на не по-малко от 800 000.00 лева без ДДС (осемстотин хиляди лева без ДДС). Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на сгради. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за общия и специализирания оборот от строителство се отнася за обединението като цяло. 2. В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 393 750.00 лева (триста деветдесет и три хиляди седемстотин и петдесет лева). 3. Участникът трябва да притежава застраховка за професионална отговорност, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията, валидна към датата, определена като крайна за приемане на оферти, с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж обект на поръчката, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република 4. Участникът трябва да притежава застраховка „Трудова злополука“, съгласно НЗЗРСРТЗ, валидна към датата, определена като крайна за приемане на оферти, покриваща общия брой работници и служители, които ще бъдат използвани при изпълнението на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.списък по образец (Образец №10), съдържащ описание на основните договори, изпълнени през последните 5 (пет) години или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните строителни обекти. В препоръките задължително се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Към списъка може да се приложат и копия на разрешения за ползване и/или удостоверения за въвеждане в експлоатация и/или други документи, които доказват успешното изпълнение на договорите. Под други документи възложителят ще приеме всякакви документи, които доказват въвеждането в експлоатация на даден обект съгласно ЗУТ и българското законодателство. Ако участникът е установен в друга държава за удостоверяване на горните обстоятелства следва да представи еквивалентни документи, издадени от държавата, в която е установен. 2.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – строежи от трета категория съгласно чл. 5 ал. 6 от ПРВВЦПРС, или съгласно чл. 3 ал. 2 от Закона за камарата на строителите – в съответен регистър на държава, член на ЕС или на държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство и/или в еквивалентен чуждестранен орган на други държави. 3. заверено копие от валиден Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен; Сертификат OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи.
Минимални изисквания: 1. През последните 5 години (пет години) до датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко 2 (два) договора за строително-монтажни работи на обекти, сходни с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на сгради. 2.Участникът трябвя да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, с право на изпълнение на обекти от трета категория-буква „в“, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗУТ (или по-висока) или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. 3. Участникът следва да притежава валидни сертификати за въведени системи, както следва: - ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество или еквивалент; - ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент; - OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, валидни сертификати или еквивалентни, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строителство в поръчката и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение (справка чл.25 ал.8 от ЗОП „При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.“)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение ; тежест: 50
Показател: Техническо предложение ; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.06.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в сградата на Народно читалище "Христо Ботев - 1884" - село Мирково, етаж II, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 50 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 13.00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG85UNCR70001521481467, BIC: UNCRBGSF, при банка: УниКредит Булбанк. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това на електронния адрес, публикуван в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Участниците получават на магнитен носител работен проект и технически спецификации /техническата документация/, като може да се запознаят и на място с проектната документация за СМР.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.06.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Зала - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 50, сградата на Народно читалище "Христо Ботев - 1884" - село Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, с. Мирково, Община Мирково” в това число и настоящата обществена поръчка се финансира по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”, Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 23/322/01122 от 18.12.2013г. сключен между Народно читалище „Христо Ботев – 1884“ и Държавен фонд „Земеделие”

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за обжалване са посочени в чл.120 от ЗОП, като жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10-дневен и започва да тече след изтичане на 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.05.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ