Версия за печат

00165-2014-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-37 от 26.05.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованиетои науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собствености и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mon.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина и страната и предоставяне на съпътващи услуги".

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва предоставянето на услуга - осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина и страната, при необходимост осигуряване на хотелски резервации, съобразени с размера на дневните и квартирните пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната и медицинска застраховка при служебни пътувания в чужбина на служители на Министерството на образованието и науката.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

60000000, 60400000, 63000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги на въздушния транспорт
Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р01-28 от 12.05.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-602971
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 93 - 163360 от 15.05.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2014-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

602971

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

12.05.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2) Икономически и финансови възможности т. 3 ляво поле

Вместо:

3.Копие от застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка към ИАТА за 2014 г. със застрахователен лимит не по-малък от 1 000 000 /един милион лева/ лв.

Да се чете:

3.Копие от застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка към ИАТА за 2014 г. със застрахователен лимит не по-малък от 500 000 /петстотин хиляди/ лв.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.2) Икономически и финансови възможности т. 3 дясно поле

Вместо:

3. Участникът трябва да притежава застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка към ИАТА за 2014 г. със застрахователен лимит не по-малък от 1 000 000 /един милион лева/ лв. След изтичане на валидността на застраховката, да бъде представена нова, покриваща стойността на договора.

Да се чете:

3. Участникът трябва да притежава застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка към ИАТА за 2014 г. със застрахователен лимит не по-малък от 500 000 /петстотин хиляди/ лв. След изтичане на валидността на застраховката, да бъде представена нова, покриваща стойността на договора.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
05/06/2014 17:30
Да се чете:
19/06/2014 17:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертата

Вместо:
06/06/2014 14:00
Да се чете:
20/06/2014 14:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3) Технически възможности т. 9-ляво поле и т. 10 -дясно поле

Да се чете:

както и ISO 27001:2005 или еквивалент, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие се правят следните промени в текста: 1. В част II от документацията, раздел III "Квалификационни изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците", т. 11.1.3. Участникът трябва да притежава застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка към ИАТА за 2014 г. със застрахователен лимит не по-малък от 500 000 /петстотин хиляди/ лв., и т. 11.2.3. Копие от застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка към ИАТА за 2014 г. със застрахователен лимит не по-малък от 500 000 /петстотин хиляди/ лв. 2. В проекта на договор - приложение № 16 - чл. 19, т. 5 става - "представя на Възложителя фактура за заплащането на цената за хотелското настаняване"; - чл. 21, ал. 6, т. 2 става - „за хотелско настаняване – фактура / проформа или оригинал/ . Ако изплащането се извършва по фактура проформа, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинал в срок до 5 дни”; - чл. 22, ал. 4 става - „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер и в случаите при неспазване на условията на договора или неизпълнение на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при виновно неизпълнение”. - чл. 22, ал. 4 става - "Възложителят може да усвои гаранцията до максималният й размер и в случаите при неспазване на условията на договора или неизпълнение на дейностите от страна на Изпълнителя или при виновно неизпълнение"; - чл. 29, ал. 1, т. 2 става - "при непълно и/или неточно на изпълнение на задължение по чл. З – чл. 6 и/или по чл. 15 – чл. 19 от договора - 0.5% от стойността на заявката"; - чл. 29, ал. 1, т. 3 става - "при пълно неизпълнение или забавено изпълнение, при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е загубил интерес от изпълнението на задължение по чл. З – чл. 6 и/или по чл. 15 – чл. 19 от договора - 10% от стойността на заявката". 3. В част IV Техническа спецификация т. 10.2 става - "за хотелско настаняване-фактура".


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.05.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова
Длъжност: Министър на образованието и науката