Версия за печат

03461-2013-0004

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 0884 025544; 02 4243923, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Геоложки проучвания за изграждането на АМ "Струма" Лот 3 "Благоевград-Сандански" в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

АМ „Струма” е трасе от около 150 км, разположено в югозападната част от страната между пътен възел „Даскалово” (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при с. Кулата и e част от паневропейски транспортен коридор ІV, както и част от TEN-T мрежата и е разделен на четири лота: • Лот 1, Долна Диканя до Дупница, • Лот 2, Дупница до Благоевград, • Лот 3, Благоевград до Сандански, • Лот 4, Сандански до пресичането на гръцката граница при Кулата. Лот 1 е пуснат в експлоатация, а Лотове 2 и 4 в момента са в процес на изграждане, като Възложител на тези договори е АПИ. За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна с приблизителна дължина от 64 км, разделена на три подучастъка, както следва (посочени са приблизителните километражи и дължини): • Лот 3.1, Благоевград до Крупник, с дължина от около 21 км, от км 359 до км 381, със съответните кръстовища, земни работи и съоръжения, включително тунел с дължина около 2,6 км, близо до с. Железница. • Лот 3.2, между Крупник и Кресна. Този участък, с приблизителна дължина 20 км, от км 381 до км 401, преминава през планински терен. Основната част от участъка е тунел (или два тунела) в Кресненското дефиле, с обща дължина около 15 км. • Лот 3.3, 23 км от Кресна до Сандански, от км 401 до 423+800. Геоложките проучвания, предмет на настоящата обществена поръчка ще бъдат извършени на територията на Лот 3.1 и 3.2 с цел да се осигурят необходимите геоложки данни и информация за етапа на изготвяне на проектите за тунелите и включват: • преглед на архивни документи и литературни източници; • геоложко картиране; • геофизични проучвания на базата на сеизмичен метод на пречупените или отразените вълни; • геоложки проучвания посредством проучвателно ядково сондиране; • вземане на почвени, скални и водни проби и различни видове полеви изпитвания в сондажи; • оборудване на част от проучвателните сондажи като пиезометри; • лабораторно изпитване на взетите почвени, скални и водни проби • изготвяне на инжерно-геоложки доклади от проучванията.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71351913

Описание:

Услуги в областта на геоложките проучвания

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1496465.24 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 220 - 383448 от 13.11.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 60 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

07.02.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "ГЕОПС-ГЕОТЕХНИКА-КОНСУЛТ" с ЕИК 176648901, гр. Асеновград, кв. Долни Воден, ул. "Кукленски път" № 5, България 4230, Асеновград, Тел.: 089 6838390, E-mail: office@geopsbg.com, Факс: 033 149292

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 2000000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1496465.24 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.05.2014 г.