Версия за печат

00731-2014-0003

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 67 от 21.05.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=551.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на радиоактивни лекарствени продукти през 2014г. по три обособени позиции

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №173А/03.12.2013г. на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД е прекратена ОП с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2014г.” в частта й, включваща и радиоактивните лекарствени продукти от настоящата ОП. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила. Наред с това Министерство на здравеопазването не изпълнява задълженията си по договор №РД-10-323/13.07.2013г. с възложителя за доставката на радиоактивните лекарствени продукти от настоящата ОП. Към този момент е в ход открита процедура по ЗОП за доставка на тези продукти, за която МЗ е направило обявление с № 602497 от 08.05.2014г. в РОП. Тъй като това е поредната процедура по ЗОП с подобен предмет не е възможно да се прогнозира успешното й приключване. Същевременно неотложното лекарствено лечение и диагностика на пациентите изискват наличието на тези радиоактивни лекарствени продукти. Предвид на това и въпреки задълженията на МЗ по споменатия договор и по Наредба 34/25.11.2005 г. възложителят е принуден да проведе настоящата ОП. Продуктите ще се доставят за времето от сключване на договора за възлагане на ОП до 31.12.2014г. Записаните в него количества са ориентировъчни и не задължават възложителят да ги заяви, получи и заплати. Това е така, тъй като употребата им зависи от броя на пациентите и доставяните количества продукти от МЗ по споменатия по-горе договор №РД-10-323/13.07.2013г. с възложителя.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ЕЛЕКТРОНКОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1138, район „Младост”, ул. „Самоковско шосе” №1, тел.: тел.: 02/9753360, факс: 02/ 9753360, 02/ 9736277 , вписано в ТР на АВ с ЕИК: 831635532, ИД.№ по ЗДДС: BG 831635532, представлявано от Димитър Николов Йорданов – Управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 02 9884070, София, Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.05.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Петьо Вълчев Чилингиров
Длъжност: Управител