Версия за печат

02711-2014-0020

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП гр.Шумен, ТП "ДГС Преслав", ул."Симеон Велики" № 10, За: Янита Спасева, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП "ДГС Преслав"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Горско стопанствоДруго (моля пояснете): Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка чрез покупка на резервни части, аксесоари и други консумативи, необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП "ДГС Преслав" за 2014г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП "ДГС Преслав" гр.Велики Преслав, ул."Симеон Велики" № 10
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Съгласно спецификация към документацията

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2738 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Опростено обявление за динамична система за доставки(ДСД)
Номер на обявлението в ДВ 581675 от 23.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 45 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка чрез покупка на резервни части, аксесоари и други консумативи за Лада Нива и УАЗ; Доставка чрез покупка на резервни части, аксесоари и други консумативи за ГАЗ 66
V.1) Дата на сключване договора
15.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
29.04.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"М и К Монт-Авто" ЕООД, ЕИК 111589451, ул."Баба Тонка" № 31, ап.2, Република България 3400, Монтана, Тел.: 0898 740024, Факс: 02 4161403

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 747 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 46 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка чрез покупка на резервни части, аксесоари и други консумативи за ГАЗ 66
V.1) Дата на сключване договора
15.05.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.01.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"М и К Монт-Авто" ЕООД, ЕИК111589451, ул.Баба Тонка" № 31, ап.2, Република България 3400, Монтана, Тел.: 0898 740024, Факс: 02 4161403

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1991 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.05.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор