Версия за печат

00207-2014-0048

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД 15-6 от 19.05.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

РЗОК - Благоевград, гр. Благевград, пл. "Георги Измирлиев" № 9, За: Светослав Александров Петкашев, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 88300420, Факс: 073 88300413

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Следгаранционно сервизно обслужване на 2 броя автомобили на РЗОК-Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях

II.3) Кратко описание на поръчката

Следгаранционно сервизно обслужване на 2 броя служебни автомобили на РЗОК – Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях. Следгаранционното сервизно обслужване на автомобилите трябва да включва периодична проверка на: - ходова част, спирачна система и кормилна уредба; - съединител, диференциал и скоростна кутия; - електроинсталация без радиоапарати; - двигателя; - климатична уредба. При необходимост от извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, консумативи и принадлежности. Проверката (диагностиката) на двигателя се извършва веднъж на всеки 12 месеца. Проверката (диагностиката) на ходовата част, спирачната система и кормилната уредба, съединител и скоростна кутия и електроинсталацията без радиоапарати се извършва веднъж на всеки 6 месеца. При възникнала необходимост да се извършва ремонт на повредените системи, като осигури доставката и монтажа на нови, неупотребявани и оригинални резервни части. Изпълнителят извършва еднократен първоначален преглед на състоянието на автомобилите. Изпълнителят документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол. Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, Изпълнителят изготвя писмена сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя. Изпълнителят извършва безплатна смяна на автомобилни гуми, смяна на масла, филтри, антифриз и др. консумативи при закупуването им от Изпълнителя. Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя, се доказват с фактури и подробни количествено-стойностни сметки. В случай на некачествен ремонт, извършен от Изпълнителя, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

50112000, 50112200

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
Услуги по техническо обслужване на автомобили

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-15-2 от 01.04.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 207-2014-48
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

597102

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

02.04.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Неподаване на нито една оферта по възложената обществена поръчка

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия зя защита на конкуренцията, гр. София, бул. "Витоша" № 18, Р. България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg...

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.05.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Румен Борисов Кондев
Длъжност: Директор на РЗОК - Благоевград