Версия за печат

00165-2012-0016

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217684

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р01-27 от 03.05.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00165-2012-0016
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”, по шест обособени позиции: 1. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров”, град Плевен; 2. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев”, град Ботевград; 3. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, град Сопот; 4. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по механоелектро-техника, град Пазарджик; 5. Ремонт на сграден фонд на Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади”, град Габрово; 6. Ремонт на сграден фонд на Професионални гимназии в град София – СПГЕ „Джон Атанасов”, ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГМЕ „Никола Й. Вапцаров”.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д01-468 от 13.11.2012 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ПЛОВДИВИНВЕСТ-ГРАДИАКТ" ДЗЗД ЕИК 176402390, бул. "Руски" № 15, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 634666, Факс: 032 626215

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ГРАДСКИ АРЕАЛИ”, по шест обособени позиции: 3. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, град Сопот;

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

13.11.2012 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
7200 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

27.01.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
7200 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.05.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова
Длъжност: Министър на образованието и науката