Версия за печат

01389-2014-0008

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" 48, За: Димитър Атанасов - експерт обществени поръчки, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 801653, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”. Обособените позиции са: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури; 3. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури; 4. Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури; 5. Обособена позиция № 5 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент – 29 номенклатури; 6. Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури; 7. Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури; 8. Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури; 9. Обособена позиция № 9 – Доставка на семеринги – 33 номенклатури; 10. Обособена позиция № 10 – Доставка на метални профили – 76 номенклатури; 11. Обособена позиция № 11 – Доставка на боя и бояджийски материали – 44 номенклатури; 12. Обособена позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси – 77 номенклатури; 13. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Варна, ул. "Тролейна" 48
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”. Предвижда се доставка чрез покупка на резервни части подробно определени в документацията необходими на Възложителя по обособени позиции Обособените позиции са: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури; 3. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури; 4. Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури; 5. Обособена позиция № 5 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент – 29 номенклатури; 6. Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури; 7. Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури; 8. Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури; 9. Обособена позиция № 9 – Доставка на семеринги – 33 номенклатури; 10. Обособена позиция № 10 – Доставка на метални профили – 76 номенклатури; 11. Обособена позиция № 11 – Доставка на боя и бояджийски материали – 44 номенклатури; 12. Обособена позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси – 77 номенклатури; 13. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество не може да бъде определено към настоящия монет. Количеството е в зависимост от необходимостта на Възложителя. Участниците представят оферти за една или повече обособени позиции, по единични цени по номенклатури,

Стойност, без да се включва ДДС
1503440 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата:На основание чл. 59, ал. 2 от ЗОП, Участникът представя Гаранция за участие в откритата процедура, в зависимост от броя на обособените позиции, за които участника участва в размер на 1 %, за всяка една обособена позиция, както следва:За обособена позиция № 1 – абсолютна сума в размер на 5 307 лв.;За обособена позиция № 2 – абсолютна сума в размер на 702 лв.;За обособена позиция № 3 – абсолютна сума в размер на 134 лв.;За обособена позиция № 4 – абсолютна сума в размер на 610 лв.;За обособена позиция № 5 – абсолютна сума в размер на 181 лв.;За обособена позиция № 6 – абсолютна сума в размер на 88 лв.;За обособена позиция № 7 – абсолютна сума в размер на 141 лв.;За обособена позиция № 8 – абсолютна сума в размер на 282 лв.;За обособена позиция № 9 – абсолютна сума в размер на 41 лв.;За обособена позиция № 10 – абсолютна сума в размер на 301 лв.;За обособена позиция № 11 – абсолютна сума в размер на 496 лв.;За обособена позиция № 12 – абсолютна сума в размер на 67 лв.;За обособена позиция № 13 – абсолютна сума в размер на 6 677 лв.;Участниците представят гаранцията за участие, за всяка от обособената/те позиция/и, за които участват отделно под формата на парична сума, внесена в касата на “Градски транспорт” ЕАД или по банков път по сметката на “Градски транспорт” ЕАД гр. Варна или под формата на банкова гаранция, по следната банкова сметка:IBAN: BG91RZBB91551064189217;SWIFT BIC: RZBBBGSF;Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД.Ако участникът избере гаранцията за участие да бъде представяна под формата на банкова гаранция, то тя трябва да съдържа всички реквизити от Приложение № 19, съгласно документацията за обществена поръчка. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, като е посочено, че е за настоящата обществена поръчка.При представяне на гаранцията чрез платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва процедурата за която се представя гаранцията. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка за доставка на резервни части за автомобилната техника на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции."Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, че гаранцията е валидна 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. Гаранция за изпълнение на договора:Гаранцията за добро изпълнение на договора, в зависимост от обособената позиция, за която участника е участвал и е обявен за изпълнитител е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС за всяка една обособена позиция отделно. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG91RZBB91551064189217;SWIFT BIC: RZBBBGSF;Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД.Или се представи под формата на банкова гаранция по избор от страна на определеният за изпълнител на обществената поръчка, съдържаща всички реквизити от образец Приложение № 19а съгласно документацията за обществена поръчка.Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след изтичане срока на договора.Условията, при които гаранцията се задържа и освобождава, се определят в договора за възлагане на обществената поръчка и от разпоредбите на ЗОП. Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно клаузите на проекто договора. Участниците предлагат единични цени обхващащи всички номенклатури за обособената/те позиции за които участва без ДДС и най-отдолу обща сума без ДДС.На оценка подлежи крайната получена обща цена, формирана на база единични цени по отделните артикули за всяка обособена позиция. Предлагана цена се предоставя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Ценова оферта” /без ДДС/. Предлаганата ед. цена за всеки един от артикулите /без ДДС/ е окончателна за целия период, за който ще се сключи договора за доставката и не подлежи на промяна с изключение на посоченото в чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП. Ценовото предложението на кандидата/участника/ в зависимост от това дали се подава за една или за повече обособени позиции, трябва да покрива цялата номенклатура от стоки /изделия/, за които участва. Офертната цена е в лева и включва всички разходи по изпълнението и франко складова база краен получател - до склада на Възложителя - “Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, без включен ДДС.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Срокът за изпълнение на поръчката е 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора с избрания Изпълнител, чрез периодични доставки по заявка на възложителя, до изчерпване стойността на договора по обособени позиции.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Плик № 1 трябва да съдържа:Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника на всяка страница (Приложение № 1);Оферта за изпълнение на поръчката (Приложение № 2);Декларация за валидност на офертата. (Приложение № 3);Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката, подписана от участника (Приложение № 5);Административни сведения – подписани от участника (Приложение № 6);Удостоверение за актуално състояние – заверено от участника копие или ЕИК, като за целта се попълва Декларация (Приложение № 7) за единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - документ за самоличност (заверено от участника копие).Когато участникът в процедурата е обединение (сдружение, консорциум) от физически и/или юридически лица се представят:Договор в писмена форма, за създаване на обединението – оригинал или заверено копие;Нотариално заверено пълномощно на упълномощения (ако лицето е различно от представляващия обединението) да подписва и представлява участниа в процедурата – ако е приложимо;Декларация по чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки за участие в обединение – (Приложение № 18).Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (Приложение № 8);Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП от ЗОП (Приложение № 9);Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 10);Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/не използване на подизпълнители.При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител (Приложение № 16);Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнена и подписана от представляващия подизпълнителя (ако е приложимо) (Приложение № 17).Заверено от участника копие от документа за закупена документация, в случаите когато документацията е закупена от участника, а не свалена от сайта;Оригинал на документ за внесена/учредена гаранция за участие в процедурата в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция (Приложение № 19) или парична сума, внесена по сметка или на каса на Възложителя. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Доставка на резервни части за автомобилната техника на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна по 13 обособени позиции." В случай, че участника представя банкова гаранция за участие същият е длъжен да представи и заверено за вярност копие на представената оригинална банкова гаранция.18. Изрично пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие.Декларация, че участникът приема условията в проекта на договор към настоящата документация – (Приложение № 20);Проект на договор - Приложение № 21;Плик 2 и Плик 3. Възложителят отстранява от по-нататъшно участие в процедурата участник, за който са налице посочените в чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП обстоятелства, посочени в документацията.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Копие от Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключили години, а именно (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). 2.Информация за общия оборот и оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, за последните три финансово приключили години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участника е чуреден или е започнал дейността си – Приложение № 9

Изисквано минимално/ни ниво/а:

На основание чл. 25, ал. 6 от ЗОП Възложителят поставя условие, участникът да покрие минимален изискуем оборот от доставки сходни с предмета на поръчката за послените 3 (три) приключили финансови години, а именно (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си в зависимост за коя/кои позиции участника участва в размер както следва: Минимални изисквания: За обособена позиция № 1 – не по-малко от 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лв.; За обособена позиция № 2 – не по-малко от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 3 – не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 4 – не по-малко от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 5 – не по-малко от 40 000 (четиридесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 6 – не по-малко от 20 000 (двадесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 7 – не по-малко от 30 000 (тридесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 8 – не по-малко от 60 000 (шестдесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 9 – не по-малко от 10 000 (десет хиляди) лв.; За обособена позиция № 10 – не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 11 – не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лв.; За обособена позиция № 12 – не по-малко от 15 000 (петнадесет хиляди) лв.; За обособена позиция № 13 – не по-малко от 1 340 000 (един милион триста и четиридесет хиляди) лв. Декларирания от участника оборот от доставки, сходни с предмета на поръчката, следва да бъде документално доказан с копията от годишните счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за 2011, 2012 и 2013 г. и/или с други подходящи документи и информацията, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и за оборота от доставки, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.). * Под оборот „сходен с предмета на настоящата поръчката” следва да се разбира оборот от доставки обхващащи видовете доставки по една и/или няколко от обособените позиции и/или еквивалентни.* Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние е всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък-Декларация на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение. Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. За доказване на изискването участниците представят документ по образец от тръжната документация - Приложение № 12. 2.Заверено копие на документ за оторизация (писмо, договор или друг документ) за продажба на резервни части, материали или консумативи, издадена от производителя или от официален представител на производителя за всяка от позициите за които участника участва. 3. Декларация (в свободен текст) или друг подходящ документ, доказващ произход и качество на предлаганите резервни части, материали и консумативи за обособената/те позиция/и за която участва и че при изпълнение на поръчката ще бъдат доставяни и монтирани оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани такива. 4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника по образец – Приложение № 13. 5. Декларация (в свободен текст) за обособената/те позиция, за която участва за наличието на собствена или наета складова база, за съхранение и продажба на резервни части и консумативи, обект на поръчката. Към декларацията се представят документи доказващи собствеността и/или документи доказващи наема на базата, с която участника разполага.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в настоящата процедура трябва да има опит в изпълнението на договори за доставка, сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, според обособената позиция, за която участва. В зависимост от това за коя/колко обособени позиции кандидатства Участникът в процедурата, през последните три години той трябва да е изпълнил поне един договор сходен* с предмета на обособената позиция от настоящата поръчка за която кандидатства. Доказва се с представяне на Списък-Декларация на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение. Препоръките следва да отговарят на изискванията на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. За доказване на изискването участниците представят документ по образец от тръжната документация - Приложение № 12. Минимални изисквания: Участникът да има изпълнени поне един договор за доставки със сходен* предмет с предмета на настоящата поръчка през периода от 2011г. до настоящия момент. * Забележка: Под изпълнение на договор с предмет „сходен с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира доставка на резервни части за автомобили, обхващащи една и/или няколко дейности, попадащи в обособените позиции и/или еквивалентни, като под доставки сходни с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме договори както следва: За обособени позиции № 1,2,3,4,5 и 13 – доставка на различни резервни части за автобуси, автомобили и друга автомобилна техника; За обособена позиция № 6 – доставка на различни видове ремъци за тролейбуси, автобуси, трамваи и др. автомобили; За обособена позиция № 7 – доставка на различни видове лагери за тролейбуси, автобуси, трамваи и др. автомобили; За обособена позиция № 8 – доставка на филтри за автобуси, автомобили и друга автомобилна техника; За обособена позиция № 9 – доставка на различни видове семеринги за тролейбуси, автобуси, трамваи и др. автомобили; За обособена позиция № 10 – доставка на метални профили. За обособена позиция № 11 – доставка на бои и спомагателно оборудване за бояджийно на автосервизи и бояджийски цехове; За обособена позиция № 12 – доставка на крепежни елементи; * В случай на участие на чуждестранни физически или юридически лица, същите представят документи, доказващи техническите възможности, съласно действащото в страната законодателство, в която са реистрирани.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Общата предложена цена за всички единични бройки резервни части; тежест: 70
Показател: Срок за доставка на заявени резервни части; тежест: 20
Показател: Срок за подмяна на дефектни /различни от заявените/ резервни части; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.06.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документацията за участие могат да я получат на следния адрес: Република България, Област Варна, гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48, Административна сграда, ет. 2, стая № 3 всеки работен ден от 8.00-12.00 часа и от 12.30-16.30 часа в срок до 13.06.2014 г., след заплащане по банков път на документацията или заплащане в касата на дружеството и издаване на надлежен документ за закупена докуменатция. Възложителят не може да откаже изпращане на документацията за сметка на лицето отправило искането съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗОП. Комплекта тръжна документация може да бъде получен чрез куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване и/или e-mail с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и приложено копие на платежен документ за преведена сума за документацията за участие. След заплащане на документацията за участие по банков път, Участникът следва за изпрати искане/писмо до Възложителя, с минимално съдържание: цитиран адрес за кореспонденция, име и обект/предмет на обществената поръчка и документ удостоверяващ заплащането/закупуването на документацията за участие. Искането/Писмото може да бъде изпратено и по факса на Възложителя, който факс е цитиран в Обявлението. Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно: Област Варна, гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48, Административна сграда, ет. 2, Стая № 3, всеки работен ден от 8.00-12.00 часа и от 12.30-16.30 часа. В случай, че участникът е обединение, е достатъчно един член на обединението да е закупил документацията за участие. Цената на документацията за участие е в размер на 7.00 лв. (седем лева) с ДДС. Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен и на официалната интернет страница на Възложителя – „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, в раздел „Профил на купувача“ – www.gtvarna.com ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!: В случай, че документацията бъде изтеглена от сайта на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, следва ФЛ или ЮЛ в 3 (три) дневен срок да уведоми Възложителя, и да му предостави данни за кореспонденция: адрес, телефон, факс, имейл-адрес. В този случай не се дължат средства за закупуване на документацията! Сумата може да се заплати в брой, на касата на Дружеството, находящ се в адинистративната сграда на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, всеки работен ден от 8.00 - 12.00 часа и от 12.30 -16.30 часа или по банков път до крайния срок за получаване на докуменатцията посочен в Обявлението. В случай на закупуване на документацията по банков път, се извършва превод по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД IBAN: BG91RZBB91551064189217, SWIFT BIC: RZBBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.06.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.06.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на дружеството

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ал. 4 и ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.05.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
530795 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
70219 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13483 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
61084 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 5 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент – 29 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент – 29 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
18196 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8888 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14125 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
28240 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 9 – Доставка на семеринги – 33 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на семеринги – 33 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4129 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 10 – Доставка на метални профили – 76 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на метални профили – 76 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30144 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 11 – Доставка на боя и бояджийски материали – 44 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на боя и бояджийски материали – 44 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
49619 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси – 77 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на крепежни елементи за автобуси – 77 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6780 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;
1) Кратко описание

Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно номенклатура, по единични цени, при възникнала необходимост от закупуване за периода на договора

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
667738 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12