Версия за печат

01389-2014-0008

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 от 12.05.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Градски транспорт" ЕАД, ул. "Тролейна" 48, За: Димитър Атанасов - експерт обществени поръчки, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 801653, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на резервни части за автобусната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по 13 обособени позиции”. Обособените позиции са: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автобус ,,Мерцедес” или еквивалент – 466 номенклатури; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автобус ,,Тедом” или еквивалент – 78 номенклатури; 3. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автобус ,,Ивеко” или еквивалент – 63 номенклатури; 4. Обособена позиция № 4 – Доставка на резервни части за автобус ,,Рено” или еквивалент – 38 номенклатури; 5. Обособена позиция № 5 – Доставка на резервни части за автобус ,,Неоплан” или еквивалент – 29 номенклатури; 6. Обособена позиция № 6 – Доставка на автомобилни ремъци – 14 номенклатури; 7. Обособена позиция № 7 – Доставка на лагери за автомобили – 34 номенклатури; 8. Обособена позиция № 8 – Доставка на филтри за автомобили – 18 номенклатури; 9. Обособена позиция № 9 – Доставка на семеринги – 33 номенклатури; 10. Обособена позиция № 10 – Доставка на метални профили – 76 номенклатури; 11. Обособена позиция № 11 – Доставка на боя и бояджийски материали – 44 номенклатури; 12. Обособена позиция № 12 – Доставка на крепежни елементи за автобуси – 77 номенклатури; 13. Обособена позиция № 13 – Доставка на резервни части за скоростни кутии за автобуси – 77 номенклатури;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Естеството на процедурата позволява достатъчно добре да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356233, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.05.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Злати Петров Златев
Длъжност: Изпълнителен директор на "Градски транспорт" ЕАД