Версия за печат

00267-2014-0034

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14РОП34(3) от 12.05.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: Атанаска Згурова - гл. юрисконсулт дирекция ОП, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656800; 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на дейности, свързани с осигуряването на публичност за нуждите на проект „Образование – за равен старт” - BG051PO001-4.1.05-0156".

II.3) Кратко описание на поръчката

Целта на настоящата поръчка е да бъде възложено отпечатването и разпространението на информационни материали по проекта - рекламни материали (Брошури, плакати, стикери, табели за визуализация, бележници,чаши, химикали,раници,рекламни папки), както и на Сборник с добри практики, с цел по-всеобхватно популяризиране на проектното предложение, привличане на общественото внимание и идентификация на участниците. Съгласно изискванията на ЕС и с цел подчертаване приноса на Общността и ОП за финансирането на обектите на интеревенция по проекта, ще бъдат изработени табели за визуализация, както и ще бъдат поставени стикери на всеки артикул оборудване, закупен по проекта.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000, 22100000, 22459100, 44423450, 22817000, 39221120, 30192121, 18931100

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни книги, брошури и диплянки
Рекламни стикери и ленти
Указателни табелки
Бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета
Чаши
Химикалки
Раници

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 14РОП34 от 07.04.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-598128
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 267-2014-34
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

598128

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.04.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Вместо:

08.05.2014 г., Час: 10:00 Място: Административната сграда на общината в гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, зала № 36 на 3 етаж

Да се чете:

16.05.2014 г., Час: 09:00 Място: Административната сграда на общината в гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, зала № 36 на 3 етаж

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
07/05/2014 17:00
Да се чете:
15/05/2014 17:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.05.2014 г. 


Възложител

Трите имена: ИНЖ. ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ
Длъжност: Кмет на Община Пловдив