00118-2013-0042

BG-Сливен: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Христо Георгиев, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: hgeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: инж. Христо Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Сливен
Код NUTS: BG342
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществената поръчка е с предмет извършване на одит по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”. Одитът на проекта ще бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител, като докладът за одит трябва да бъде приложен към окончателния финансов отчет. Докладът трябва да бъде изготвен съгласно договора за безвъзмездна помощ, изискванията на националното одиторско законодателство (Закона за независимия финансов одит, Международните одиторски стандарти и Международните стандарти за свързани по съдържание услуги, и по-специално – на МСССУ № 4400). Одиторската проверка, която одиторът ще извърши, трябва да бъде осъществена при спазване на нормативно определените срокове и да включва извършването на процедури за проверка на достоверността на представената във финансовия отчет информация чрез наличие на релевантни първични документи; спазването на принципите на счетоводството; ефективния контрол по отношение на отчетността; съответствието между финансовия отчет и техническия доклад за изпълнение на проекта; целевото и правомерно разходване на средствата по проекта и др.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
35450 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател: Технически показател - Т; тежест: 70
Показател: Подпоказател Т1: "Срок за извършване на междинен одит"; тежест: 20
Показател: Подпоказател Т2: "Срок за извършване на финален одит"; тежест: 25
Показател: Подпоказател Т3: "Анализ на дейностите, които ще бъдат реализирани при изпълнението на обществената поръчка"; тежест: 25
Показател: Финансов показател - Ц; тежест: 30
Показател: Подпоказател Ц1: "Цена за основните строителни обекти"; тежест: 25
Показател: Подпоказател Ц2: "Цена за допълнителния строителен обект"; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 572138 от 28.11.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № U-11 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”
V.1) Дата на сключване договора
30.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

22

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Прима Финансконсултинг" ЕООД, ЕИК 121100122, ул. "Метличина поляна", бл. 114А, вх. А, ет.11, ап. 55, България 1000, София, Тел.: 02 9814059, E-mail: prima_finance@abv.bg, Факс: 02 9814059

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 35450 BGN без ДДС
В Брой месеци 13
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката е част от проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: hgeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Интернет адрес/и:

URL: www.sliven.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.04.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор