Версия за печат

02071-2014-0016

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010068

Дирекция "Международни проекти" - Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември" № 29, стая 295, За: Стойка Димитрова, България 1000, София, Тел.: 02 9827412, E-mail: dmp@mvr.bg, Факс: 02 9822818

Място/места за контакт: Дирекция "Международни проекти"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.dmp.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dmp.mvr.bg/Targove/EUFond_za_vunshni_granici/default.htm.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Поддръжка и ремонт на помещения за настаняване” Обособена позиция/лот 1 - „Ремонт на помещения в патрулна база Капитан Андреево от ГПУ Свиленград и преустройството им в ПНЗЛ” Обособена позиция/лот 2 – „Ремонт на помещения в ГПУ Средец и преустройството им в ПНЗЛ” Обособена позиция/лот 3 – „Проектиране, изграждане и осъществяване на авторски надзор на санитарен възел (10 тоалетни и 8 бани) за задържани лица, настанени в спортната зала на РДГП Елхово; Реновиране на съществуващо ПНЗЛ на ГПУ Елхово; Ремонт на помещения на втория етаж от сграда в РДГП Елхово и преустройството им в ПНЗЛ за нуждите на ГПУ Болярово и ГПУ Елхово; Изграждане на допълнително външно ел. захранване и осветяване районите около ПНЗЛ на ГПУ Елхово и ГПУ Болярово” Обособена позиция/лот 4 – „Довършване на ремонта на ПНЗЛ в ГПУ Малко Търново”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
По Обособена позиция 1 – Патрулна база Капитан Аднреево, ГПУ Свиленград; По Обособена позиция 2 – ГПУ Средец; По Обособена позиция 3 – РДГП Елхово и ГПУ Болярово; По Обособена позиция 4 – ГПУ Малко Търново
Код NUTS: BG34, BG341, BG343
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Посредством изпълнение на поръчката ще се повиши готовността на РДГП Елхово за посрещане на миграционен натиск, като ще разполага с помещения за настаняване на задържани лица с капацитет за повече от 200 човека.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поддръжка и ремонт на помещения за настаняване.

Стойност, без да се включва ДДС
420763 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие. Гаранцията за участие по обособени позиции е в размер на: - 800 лева по Обособена позиция 1; - 570 лева по Обособена позиция 2; - 2 300 лева по Обособена позиция 3; - 410 лева по Обособена позиция 4; Участникът определя сам формата на гаранцията за участие, както следва: а) Парична сума - внася се по набирателна сметка на Дирекция „Международни проекти” - МВР в Българска народна банка (БНБ) / BIC: BNBGBGSD / IBAN: BG02BNBG 96613300147103, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка и ремонт на помещения за настаняване” Обособена позиция/лот 1 - „Ремонт на помещения в патрулна база Капитан Андреево от ГПУ Свиленград и преустройството им в ПНЗЛ” или Обособена позиция/лот 2 – „Ремонт на помещения в ГПУ Средец и преустройството им в ПНЗЛ” или Обособена позиция/лот 3 – „Проектиране, изграждане и осъществяване на авторски надзор на санитарен възел (10 тоалетни и 8 бани) за задържани лица, настанени в спортната зала на РДГП Елхово; Реновиране на съществуващо ПНЗЛ на ГПУ Елхово; Ремонт на помещения на втория етаж от сграда в РДГП Елхово и преустройството им в ПНЗЛ за нуждите на ГПУ Болярово и ГПУ Елхово; Изграждане на допълнително външно ел. захранване и осветяване районите около ПНЗЛ на ГПУ Елхово и ГПУ Болярово” или Обособена позиция/лот 4 – „Довършване на ремонта на ПНЗЛ в ГПУ Малко Търново” Посочва се обособената позиция, за която се подава оферта. б) Банкова гаранция - неотменяема банкова гаранция в полза на Дирекция „Международни проекти” - МВР, изготвена съгласно Приложение № 12a - 12г. Гаранцията за участие следва да е със срок на валидност, какъвто е срокът на валидност на офертата. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три) процента от стойността на поръчката по съответната обособена позиция, без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение: парична сума, която се внася по набирателната сметка на възложителя или банкова гаранция – съгласно приложения образец - Приложение 14а -14г от документацията за участие. При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в пълен размер, в рамките на 30 календарни дни от изтичане на гаранционните срокове по договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите условия и начинът на плащане са описани подробно в раздел IV на приложения към документацията за участие проект на договор (Приложение 13).

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че определеният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът, определен за Изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като определеният изпълнител представи пред Възложителя нотариално заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице, както и техни обединения. За юридически лица - заверено копие от документа за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (оригинал или заверено от участника копие). Когато не е представен ЕИК съгласно Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице, или обединение включващо такова, следва да бъде приложен еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която въпросното лице е установено и да се представи официален превод на български език. За физически лица - заверено копие от документа за самоличност. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя договор за създаване на обединението; в случай, че представляващият не е посочен в договора за създаване на обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Участниците следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП. Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП водят до отстраняване на участника. Информация относно всички останали изискуеми документи са посочени в документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. За юридическите лица: 1.1. Заверено от участника с „вярно с оригинала” копие на отчет за приходите и разходите за всяка от последните три приключени финансови години, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Изискването не важи за участници, които са представили ЕИК и изискуемите документи са публикувани в Търговския регистър в Р България. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от последните три приключени финансови години. 3. За обединение, което не е юридическо лице: документите по т. 1 и 2 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор на възложителя.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има общ оборот (ако е физическо лице общ доход) за последните три приключени финансови години в размер на минимум: 1.1. По обособена позиция/лот 1 – 160 000 (сто и шестдесет хиляди) лева, без ДДС – общо за трите години. 1.2. По обособена позиция/лот 2 – 110 000 (сто и десет хиляди) лева, без ДДС – общо за трите години. 1.3. По обособена позиция/лот 3 – 470 000 (четиристотин и седемдесет хиляди) лева, без ДДС – общо за трите години. 1.4. По обособена позиция/лот 4 – 80 000 (осемдесет хиляди) лева, без ДДС – общо за трите години. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, оборотът следва да отговаря на съответното изискване за всяка позиция поотделно.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Подписан от участника списък на основните договори с предмет, сходен с този на настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години (считано от крайния срок за подаване на оферти) (Приложение № 8). Договорите следва да са приключили до крайния срок за подаване на оферти. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, описание на дейността по договора, качество на изпълнителя, начална и крайна дата на изпълнение на договора. Всеки договор от списъка, с който участникът доказва покриване на минималните изисквания на възложителя, следва да е придружен от препоръка за добро изпълнение.Препоръките посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Участникът следва да докаже обстоятелствата за договорите, с които доказва покриване на минималните изисквания на възложителя, декларирани в списъка на основните договори. За доказване на тези обстоятелства, в допълнение към препоръките за добро изпълнение, могат да се приложат и копия от договорите, приемо-предавателни протоколи или други доказателства (заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника).В случай, че участникът е участвал в консорциум, обединение или като подизпълнител, от приложените документи следва да е виден дела от дейностите по съответния договор. 2. Заверено копие на Удостоверение от Камара на строителите, доказващо, че участникът е регистриран в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите, за V категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, то той трябва да представи документ, удостоверяващ, че е регистриран в еквивалентна организация/регистър в съответната държава. Въпросният документ трябва да отговаря на изискванията от Раздел II, т. 9 от Указания към участниците. 3. Заверено копие на застрахователна полица доказващо, че участникът има сключена валидна (към крайния срок за подаване на оферти) застраховка съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За обединение, което не е юридическо лице: документите по т.1-3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор на възложителя.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, по всяка обособена позиция, следва да е изпълнил минимум 5 (пет) договора, сходни с предмета на настоящата поръчка, през последните 5 години (считано от крайния срок за подаване на оферти): Договори, сходни с предмета на поръчката са договори, с предмет – извършване на СМР. Под изпълнени договори се разбират договори, приключили към крайния срок за подаване на оферти по настоящата поръчка. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция/лот следва едновременно да бъдат изпълнени изискванията за съответните обособени позиции. 2. Участникът по всяка обособена позиция трябва да e регистриран в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите, за V категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, то той трябва да е регистриран в еквивалентна организацие/регистър в съответната държава. 3. Участникът по всяка обособена позиция трябва да има валидна, към крайния срок за подаване на оферти, застраховка съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 249 - 434029 от 24.12.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
20.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се заплаща по банков път: IBAN: BG65BNBG96613100147101 , БНБ-ЦУ, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: „Поддръжка и ремонт на помещения за настаняване” Обособена позиция/лот 1 - „Ремонт на помещения в патрулна база Капитан Андреево от ГПУ Свиленград и преустройството им в ПНЗЛ” Обособена позиция/лот 2 – „Ремонт на помещения в ГПУ Средец и преустройството им в ПНЗЛ” Обособена позиция/лот 3 – „Проектиране, изграждане и осъществяване на авторски надзор на санитарен възел (10 тоалетни и 8 бани) за задържани лица, настанени в спортната зала на РДГП Елхово; Реновиране на съществуващо ПНЗЛ на ГПУ Елхово; Ремонт на помещения на втория етаж от сграда в РДГП Елхово и преустройството им в ПНЗЛ за нуждите на ГПУ Болярово и ГПУ Елхово; Изграждане на допълнително външно ел. захранване и осветяване районите около ПНЗЛ на ГПУ Елхово и ГПУ Болярово” Обособена позиция/лот 4 – „Довършване на ремонта на ПНЗЛ в ГПУ Малко Търново”

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.05.2014 г.  Час: 11:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.05.2014 г.  Час: 14:30
Място

ул. "Ген. Пьотр Паренсов" № 9

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата поръчка се финансира по Дейност 3 на проект „Подкрепа с цел справяне с миграционния натиск на българо-турската граница” на Фонд за външните граници - „Спешни мерки”.

VI.3) Допълнителна информация

I. При подготовка на офертите, участниците могат да извършват оглед на помещенията, чийто ремонт и поддръжка са обект на настоящата поръчка до 20.05.2014г.Всички разходи на участниците за транспорт, нощувки, храна, дневни и т.н. ще бъдат за сметка на самите участници. Всички заинтересовани лица, които биха желали да направят оглед, трябва да заявят намерението си предварително на имейл: sgdimitrov.180@mvr.bg или тел. 982-33-21, като изрично посочат трите имена, ЕГН, номер на личната карта или паспорт (за български граждани), три имена по паспорт на латиница, номер на паспорт или лична карта и длъжност (за чужди граждани) за всеки от своите представители, които ще участват в посещението на място, както и телефон, факс и имейл за обратна връзка. II. При подписване на договор за обществена поръчка, избрания изпълнител следва да представи: 1. Заверено копие на валидно Удовстоверение от Камара на строителите, доказващо, че участникът, определен за изпълнител е регистриран в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите, за V категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, то той трябва да представи документ, удостоверяващ, че е регистриран в еквивалентна организация/регистър в съответната държава. Въпросният документ трябва да отговаря на изискванията от Раздел II, т. 9 от Указания към участниците.В случаите, в които участникът не представи исканите документи, възложителят сключва договора със следващия класиран участник. 2. Заверено копие на застрахователна полица доказващо, че участникът, определен за изпълнител има сключена валидна застраховка съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.В случаите, в които участникът не представи исканите документи, възложителят сключва договора със следващия класиран участник.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, Бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@coc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт на помещения в патрулна база Капитан Андреево от ГПУ Свиленград и преустройството им в ПНЗЛ”
1) Кратко описание

Ще бъдат ремонтирани помещения в патрулна база Капитан Андреево от ГПУ Свиленград и преустроени в ПНЗЛ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Ремонт на помещения в патрулна база Капитан Андреево от ГПУ Свиленград

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
82910 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт на помещения в ГПУ Средец и преустройството им в ПНЗЛ”
1) Кратко описание

Ще се извърши ремонт на помещения в ГПУ Средец и преустройство им в ПНЗЛ”.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Ремонт на помещения в ГПУ Средец.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
57904 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Проектиране, изграждане и осъществяване на авторски надзор на санитарен възел (10 тоалетни и 8 бани) за задържани лица, настанени в спортната зала на РДГП Елхово; Реновиране на съществуващо ПНЗЛ на ГПУ Елхово; Ремонт на помещения на втория етаж от сграда в РДГП Елхово и преустройството им в ПНЗЛ за нуждите на ГПУ Болярово и ГПУ Елхово; Изграждане на допълнително външно ел. захранване и осветяване районите около ПНЗЛ на ГПУ Елхово и ГПУ Болярово”
1) Кратко описание

Ще се проектира, изгради и ще се осъществи авторски надзор на санитарен възел (10 тоалетни и 8 бани) за задържани лица, настанени в спортната зала на РДГП Елхово; Ще се реновира съществуващ ПНЗЛ на ГПУ Елхово; Ще се ремонтират помещения на втория етаж от сграда в РДГП Елхово и ще се преустроят в ПНЗЛ за нуждите на ГПУ Болярово и ГПУ Елхово; Ще се изгради допълнително външно ел. захранване и осветяване районите около ПНЗЛ на ГПУ Елхово и ГПУ Болярово.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Проектиране, ремонт и осъществяване на авторски надзор.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
238752 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Довършване на ремонта на ПНЗЛ в ГПУ Малко Търново”
1) Кратко описание

Ще се довърши ремонта на ПНЗЛ в ГПУ Малко Търново.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Ремонт на ПНЗЛ в ГПУ Малко Търново.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41197 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г.