00384-2014-0004

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 6 от 28.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com/section-153-profil_na_kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка чрез покупка на употребяван бордови камион до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ – Община Бяла Слатина“

II.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката е за доставка чрез покупка на употребяван бордови камион до 3,5 т. за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ – Община Бяла Слатина“ със следните технически характеристики: 1.Тип на автомобила - Товарен автомобил – тип Бордови 2.Места - 4 + 1 места 3.Двигател - дизелов двигател с мощност от 56 kw до 85 kw 4. Технически допустима максимална маса - Максимум 3 500 кг. 5. Допустима максимална маса определена от компетентен орган- Максимум 2 740 кг. 6. Брой оси - Да има две оси като задната ос да е с двойна гума 7. Волан- Дясно разположение със сервоусилвател 8. Окачване на задната ос- Тип “ресор” 9.Обем на двигателя - От 2 000 куб.см до 2 800 куб.см ; 4-ри цилиндров 10. Скоростна кутия- 5-степенна, механична 11. Максимална скорост- до 180 km / h 12. Дължина на автомобила- Между 5.30 м. и 6.90 м. 13. Размер на товарния кош-Дължина м /у 3.00 м. и 3.40 м., Ширина м /у 1.95 м. и 2.10 м., Изработен от алуминий 14. Задвижващ мост - Да бъде задният 15. М /у - осово разтояние - Да бъде в границите м /у 3.00 м. и 3,50 м. 16. Начин на плащане - По банков път 17. Срок на доставка - До 5 дни след сключване на договора за доставка 18.Място на доставката - Общинско предприятие: “Чистота и строителство”, гр.Бяла Слатина, ул. “Христо Ботев ” - № 9 19.Срок на разплащане - До 5 работни дни от представяне на приемо-предавателен протокол и фактура; 20. Изисквания за автомобила - По кабината , шасито и коша да няма участъци обхванати от корозия 21.Първоначална регистрация - не по рано от 2002 г. / включително 22. Оборудване - Пълен комплект гуми ( 6 бр. ) с размер 15 цола , като протекторът да е с остатъчен ресурс минимум 90 %, Резервна гума с размер 15 цола и остатъчен ресурс минимум 80 %;

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34134000

Описание:

Камиони с платформи и самосвали

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 5 от 07.04.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 384-2014-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

597925

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.04.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Техническите характеристики на употребявания бордови камион са неправилно зададени, което е предпоставка за промяна на техническите спецификации, описващи предмета на поръчката. Установените нарушения при откриването и провеждане й, не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина