00589-2014-0002

BG-Перник:

РЕШЕНИЕ

Номер: 121 от 25.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Перник, пл. Свети Иван Рилски № 1А, За: инж. Ема Михайлова, България 2300, Перник, Тел.: 076 684272, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 684308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pernik.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмета на настоящата поръчка е «Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване“. І.Описание на дейностите: Предмет на настоящата поръчка е: 1. Извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Перник. 2. Поддържане чистотата за обществено ползване при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник, в това число снегопочистване. ІІ. Дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Перник” ІІІ. Дейност „Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на община Перник” ІV. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в зимни условия в т.ч. снегопочистване.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

90511000, 90611000, 90612000, 90620000, 90630000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по почистване на улици
Услуги по метене на улици
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 121 от 21.03.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-593756
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 59 - 99328 от 25.03.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 589-2014-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

593756

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

21.03.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В хода на процедурата е постъпила жалба от страна на участник с твърдение за наличие на дискриминационни изисквания, а именно - притежаване на лиценз за извършване на превоз на товари, издаден по реда на Закона за автомобилните превози. След официално запитване до Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация е получен официален отговор с Вх № 14/СЛУ- 2156-7 от 24.04.2014 г., съгласно който за извършване на дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, какъвто е и предмета на настоящата процедурата, не се изисква притежаването на лиценз за извършване на обществен превоз на товари, издаден по реда на Закона за автомобилните превози. В предвид това, че посоченото изискване няма отношение към предмета на поръчката, тъй като в предмета и не са включени дейности, свързани с превоз на товари по смисъла на ЗАП, изискването участниците да разполагат с такъв лиценз се явява в противоречие с разпоредбите на ЗОП. С цел осигуряване законосъобразното откриване и провеждане на процедурата, отстраняване на нарушения на материалния закон, както и предвид факта, че срокът за извършване на промяна чрез решение за промяна съгласно изискванията на чл.27а от ЗОП е изтекъл и поради невъзможността нарушенията да бъдат отстранени по пътя на даване на разяснения по реда на чл.29 от ЗОП, тъй като това ще бъде по същество промяна на посочената процедура и ще доведе до нарушаване на основни принципи, като публичност, прозрачност, свободна, лоялна конкуренция и равнопоставеност на участниците, прекратявам процедурата на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП поради установени нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Илинка Миткова Никифорова
Длъжност: Заместник Кмет на Община Перник - И. Д. Кмет съгласно Заповед № 1123/13.07.2012 г. на Кмета на Община Перник