Версия за печат

00267-2014-0043

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" № 1, За: Албена Дернева - експерт в Регионален природонаучен музей - Пловдив; Тодор Анчев - гл.юрисконсулт дирекция "ОП", Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 993358; 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 993358; 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/procurement/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" № 1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодството - ет.1

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ДИГИТАЛНА ПЛАНЕТАРИУМНА ПРОЕКТОРНА СИСТЕМА В СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР. ПЛОВДИВ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Обект" на настоящата обществена поръчка е „доставкa”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка. "Предмет" на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална Планетариумна проекторна система в сградата на Регионален Природонаучен Музей - гр. Пловдив“. Основната цел на Възложителя на обществената поръчка, е чрез закупуването на съоръжения и оборудване, представляващи Планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на звездното небе, Луната, Марс и др. (нар. "Планетариум"), да повиши качеството и броя на културните атракциони на територията на Община Пловдив, като по този начин се подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на традиционния ваканционен туристическия продукт на Община Пловдив.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38630000, 30230000, 30231000, 30232000, 30236000, 30237300

Описание:

Астрономически и оптически инструменти
Компютърно оборудване
Компютърни екрани и конзоли
Периферни устройства
Различни видове компютърен хардуер
Компютърни принадлежности

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

"Обект" на настоящата обществена поръчка е „доставкa”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка. "Предмет" на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална Планетариумна проекторна система в сградата на Регионален Природонаучен Музей - гр. Пловдив“. Основната цел на Възложителя на обществената поръчка, е чрез закупуването на съоръжения и оборудване, представляващи Планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на звездното небе, Луната, Марс и др. (нар. "Планетариум"), да повиши качеството и броя на културните атракциони на територията на Община Пловдив, като по този начин се подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на традиционния ваканционен туристическия продукт на Община Пловдив. Настоящият проект предвижда изпълнението на доставки, последващ монтаж и инсталиране на технологично оборудване, представляващо по своята техническа същност и предназначение Планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на звездното небе, Луната, Марс и др. (нар. "Планетариум"). За целта на разполагането на технологичното оборудване, е обособено и подготвено специално помещение в сградата на Регионален Природонаучен Музей - Пловдив - Зала "Геология". Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да изпълни доставки, последващ монтаж и инсталиране на най-малко следното технологично оборудване по представената техническа спецификация: 1. 8-метров полусферичен безшевен купол от композитни материали, годен за инсталиране в пръстенна система (без опорни колони). Куполът трябва да има звукоизолация поне 30 mm, поместена между два слоя от фибростъкло. Куполът трябва да има еднакъв радиус по допирателната във всички точки. 2. Прожекционна система от поне един DLP прожектор с две лампи, с минимална разделителна способност 1920 на 1200 пиксела, яркост поне 7 5000 лумена, контраст поне 7 500:1, и възможност за последваща подмяна със система с по-висока разделителна способност. Вертикалният ъгъл на прожекция трябва да е не повече от 155о. 3. Канална стерео съраунд система, подходяща за планетариуми; 4. Физическа или виртуална светлина-зарево за хоризонта на планетариума; 5. Професионален софтуер за управление на планетариум (легално копие) с възможност за 3D прожекция и възпроизвеждане на 3D съдържание; 6. Професионален софтуер за създаване на шоу програми за планетариум (легално копие); 7. Софтуер за прожектиране на живо в сферична проекция на съдържание, създадено за прожектиране върху плосък екран (легално копие). Софтуеърът трябва да включва AMNH Digital Universe база данни и Science and Sphere база данни. Софтуеърът да дава възможност за презентиране на собствени предавания без да се изисква програмиране. Софтуеърът да има висока резолюция на повърхността на Земята, Луната и Марс. Софтуеърът трябва да включва поне 5 (пет) триизмерни мъглявини. Софтуеърът да е на български език. 8. Поне един вид конзола (джойстик, iPad, и т.н.) за пълноценно управление на планетариума в реално време, която може да се свързва със софтуера за управление на планетариума.

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

140


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по банкова сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:Банка: "ИНВЕСТБАНК" АД, гр. Пловдив; Банков код (BIC): IORTBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG57IORT73753302000003; Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.Гаранцията за участие, предвидена от Възложителя съобразно чл.59, ал.2 от ЗОП, е в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева.В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за участие. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Пловдив или от упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. 2.Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път,документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец след датата на изпълнение на договора.При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка, за който се представя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата обществена поръчка ще се извърши от бюджета от Община Пловдив, а разплащането с избрания за изпълнител на обществената поръчка ще се извършва съобразно условията на проекта на договор за изпълнение от Документацията за участие в настоящата поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума подписват споразумение/договор. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.; Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;Срокът на обединението/консорциума е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че обединението/консорциума не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и в основното споразумение липсва някоя от горните клаузи, то следва липсващия текст да бъде добавен в допълнително споразумение, сключено между членовете на обединението/консорциума. Допълнителното споразумение, следва да отговаря на изискванията за форма, относими към основното споразумение и изискването, посочено в настоящата документация.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и на обявените от Възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка. Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти.Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. - е обявен в несъстоятелност; - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: - който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; - който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;- който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;- при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация; - които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Съответствието с поставените минимални изисквания се доказва с представянето на декларация по образец, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от доставка на стоки, сходни с предмета на обществената поръчка, за която участникът представя оферта (доставка и/или монтаж и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения, представляващи в съвкупност или предназначени за проекторни системи или други аналогични по своето предназначение технологични системи и/или съоръжения), реализирани от участника през последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. * Към декларацията се прилагат копия от следните съставни части на годишния финансов отчет (ГФО) на участниците - годишния баланс и отчета за приходите и разходите за последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, в зависимост от датата, на която същия е учреден или е започнал дейността си. * Забележка: Представянето на годишен баланс и на отчет за приходите и разходите за последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на участника. В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) и не може да представи информация за общия оборот и/или за оборота от доставка на стоки, сходни с предмета на обществената поръчка за последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно от започване на дейността си, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот и за оборот от доставка на стоки, сходни с предмета на обществената поръчка, от датата на учредяването си, респективно от започване на дейността си.
Минимални изисквания: 1. Участник в настоящата процедура следва да е реализирал общ оборот през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 500 000.00 (петстотин хиляди) лева; 2. Участник в настоящата процедура следва да е реализирал оборот от доставка на стоки, сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 300 000.00 (триста хиляди) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща посочване на договор/списък на договори, сходни с предмета на обществената поръчка, за която участникът представя оферта. * Под "изпълнен договор, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка", Възложителят ще разбира изпълнението на договор, включващ поотделно или в комбинация едно от следните: доставка и/или монтаж и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения, представляващи в съвкупност или предназначени за проекторни системи или други аналогични по своето предназначение технологични системи и/или съоръжения, изпълнени от участника през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. * Всеки договор, посочен в декларацията, трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение.
Минимални изисквания: 1. Участник в настоящата процедура следва да има изпълнен през последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най – малко един договор, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Пловдив - пл.Стефан Стамболов № 1, ет.3, зала 36.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”; Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. Трите общи плика („Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, „Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“) се запечатват в един общ непрозрачен и надписан плик. Съдържание на Плик № 1: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП; 2. Оферта, по смисъла на чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по образец - Образец № 1; 3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица, представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, и в официален превод. Документът се представя и от подизпълнителите на Участника, а в случай на обединение – от всички съдружници. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; 5. Споразумение/договор, подписано от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващият; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ до „д“, ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно т.III.2.2) от обявлението; 9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участникасъгласно т.III.2.3) от обявлението;10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 12.Документ за представена гаранция за участие; 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП . Съдържание на Плик № 2: Техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 и срок за изпълнение на поръчката. Съдържание на Плик № 3: В Плик № 3 участниците следва да представят задължително ценовото си предложение за обществената поръчка.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ