Версия за печат

00267-2014-0043

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14РОП42 от 25.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов" № 1, За: Албена Дернева - експерт в Регионален природонаучен музей - Пловдив; Тодор Анчев - гл.юрисконсулт дирекция "ОП", Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 993358; 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 993358; 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/procurement/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Обект" на настоящата обществена поръчка е „доставкa”, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка. "Предмет" на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална Планетариумна проекторна система в сградата на Регионален Природонаучен Музей - гр. Пловдив“. Основната цел на Възложителя на обществената поръчка, е чрез закупуването на съоръжения и оборудване, представляващи Планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на звездното небе, Луната, Марс и др. (нар. "Планетариум"), да повиши качеството и броя на културните атракциони на територията на Община Пловдив, като по този начин се подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на традиционния ваканционен туристическия продукт на Община Пловдив.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на доставките, предмет на настоящата поръчка, е 300 000.00 лв. (триста хиляди лева) без вкл. ДДС или 360 000.00 лв. (триста и шестдесет хиляди лева) с вкл. ДДС. С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е по-висока от 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури. Предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на делегираните бюджетни средства, като възложителят, с оглед на обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката не надвишава стойностния праг, посочен в чл.45а, ал.2, т.2, б."б" от ЗОП, ще приложи предвидените в ЗОП опростени правила. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка един изключително формален характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността най-изгодното предложение да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини налага участниците да спазват стриктно настоящите указания и правилата на ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Инж.Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет на Община Пловдив