Версия за печат

00267-2014-0044

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Ваня Джурова- юрисконсулт (тел: 032 656 726), Нели Милкова- ръководител проект (тел: 032 656 885), Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: youth_at_risk@abv.bg, Факс: 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки", ОП "Европейски политики и сътрудничество"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/.

Електронен достъп до информация: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/procurement/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: ., Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656725

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за осигуряване на кетъринг“ по проект: BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на град Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Избор на изпълнител за осигуряване на кетъринг“ по проект: BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

55500000

Описание:

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За осъществяване на предмета на настоящата обществена поръчка се изисква Изпълнителят да извърши следните дейности: -Осигуряване на кафе паузи при провеждането на 8 бр. кръгли маси за не повече от 35 участника. -Осигуряване на кетъринг за 3 пълни хранодена (закуски, обяди и вечери) и кафе паузи при провеждане на 2 младежки обмена. Закуските и вечерите ще бъдат за не повече от 35 участника, а обядите и кафе паузите – за не повече от 70 участника

Стойност, без да се включва ДДС
41955.8 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора се представят в една от следните форми: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция. В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, съответно на договора. Участниците в обществената поръчка и определения изпълнител избират сами формата на гаранция- парична сума или банкова гаранция. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банкова сметка на Община Пловдив за внасяне на парични гаранции: обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ банкова сметка: BG50 IORT 7375 3102 0000 00 банков код: IORTBGSF 1. Гаранция за участие. Гаранцията за участие е в размер на 300 /триста/ лева, и се представя задължително от всеки участник в процедурата. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок не по-малко от 200 /двеста/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. В случай че в банковата гаранция е записана по-малка сума или е посочен друг срок, участникът бива отстраняван от участие в процедурата. 1.1. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. 1.2. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 1.3. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ процента от общата стойност на договора без включен ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди сключването на договора. 2.1. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни след приключване изпълнението на поръчката. 2.2. Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор, част от Документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № Д03-9/ 28.01.2014 г., проект BG06-103„Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014. Разплащането по договора ще става по следната схема: Фактурата за всяко конкретно събитие се представя на ръководителя на проекта, най-късно до 5 /пет/ дни след изпълнение на услугата, като към фактурата се прилагат оригинал на заявката и приемо-предавателен протокол за всяко конкретно събитие. Дължимата сума се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в 30 /тридесет/ дневен срок, след приемане на качественото изпълнение на съответната дейност, отчетено с доклад, предаден с приемо-предавателен протокол и представена надлежно оформена съгласно ЗСч. фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в документацията за участие в обществената поръчка, както и да представи всички изискуеми документи. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: -за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2 и 3; ал. 2, т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от ЗОП; -който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; -за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, който участникът следва да постави следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1- 6, т. 8, 12 -14 от ЗОП: -1- Списък с документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; -2- Документ „Оферта”, попълнен в съответствие с образеца от документацията за участие; -3- Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка. Този документ се представя, когато лицето, определено да представлява участника, не е официално упълномощено за това, съгласно документите за съдебна регистрация на участника. Представя се в оригинал или нотариално заверено копие; -4- При участници обединения- Споразумение или Договор за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка– оригинал или нотариално заверено копие; -5- Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, а когато не е представен ЕИК- копие от удостоверение за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Копие от еквивалентен документ (преведен на български в официален превод) на съдебен или административен орган на държавата, в която са установени- при участие на чуждестранни юридически лица; -6- Документ за гаранция за участие; Гаранцията за участие може да се представи като парична сума внесена по банковата сметка на община Пловдив, или като банкова гаранция, която задължително трябва да бъде представена в оригинал, и имаща срок на валидност не по-кратък от 200 /двеста/ дни от датата, посочена за получаване на офертата. Когато се представя банкова гаранция за участие, условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗОП. -7- Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП. ( посочени в Раздел III.2.2); -8- Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП. ( посочени в Раздел III.2.3); -9- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2 и 3; ал. 2, т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от ЗОП, изготвени по образците от документацията; -10- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП- декларация за участие на подизпълнители, изготвена по образеца от документацията. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, за всеки от подизпълнителите задължително се представят документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образеца от документацията, която също се поставя в Плик № 1. -11- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (по образец). Документите в Плик № 1 следва да бъдат подредени по реда, в който са изброени по- горе. 2.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. 3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документа „Ценово предложение“, изготвено пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Всички документи, съдържащи се в Плик № 1, № 2 и № 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/ или изтривания.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: 1. За юридическите лица: а. Заверено от участника копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три финансово приключили години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, а за чуждестранните участници - еквивалентни документи в съответствие със законите в страната, в която са установени; б. Декларация-справка за оборота от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка на участника за последните три финансово приключили години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. (в свободен текст) 2. За физическите лица: а. Заверено от участника копие (с гриф «вярно с оригинала») на Декларация от НАП за доходите на физическото лице за всяка от последните 3 години, а за чуждестранните участници - еквивалентен документ в съответствие със законите в страната, в която са установени. б. Декларация-справка за оборота от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка на участника за последните три финансово приключили години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. (в свободен текст) Представянето на счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по ЕИК партидата на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимален оборот от извършени услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три финансово приключили години (в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) – 80 000,00 /осемдесет хиляди/ лева. Информацията се представя под формата на декларация от участника. Забележка: Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по осигуряване на кетъринг при организиране и/или провеждане на корпоративни, специални събития, публични събития, конференции, обучения и/или семинари. *** В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за икономически и финансови възможности на участниците се прилагат само за членовете на обединението, чрез които същото доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. *** При участие на подизпълнители, изискването за оборот се отнася и за подизпълнителя, съобразно процентното му участие в изпълнението на дейностите от предмета на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: 1. Декларация, съдържаща списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 /три/ години, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите (в свободен текст). В декларацията трябва да са описани стойностите на договорите, датите на приключване на изпълнението им и получателите, както и адрес и телефон за контакт с възложителите на договорите. Декларацията трябва да бъде придружена от минимум 2 бр. препоръки за добро изпълнение за описани в нея договори. В препоръките следва да се съдържа информация за предмета на договора, както и за датата на неговото приключване. Препоръките задължително трябва да са издадени от възложителите на договорите. 2. Декларация, съдържаща списък на лицата, предложени за изпълнение на поръчката(по образец); Декларацията следва да бъде придружена от: Професионални автобиографии на предвидените за изпълнение на поръчката експерти (по образец); Документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни /осигурителни книжки, договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи); Декларация за ангажираност от експертите, предвидени за изпълнението на поръчката (по образец); 3. Участникът следва да представи копие на документ за собственост или договор за наем на обект за производство на храни, регистриран в БАБХ за извършване на съответната дейност. 4. Участникът следва да представи заверено копие на удостоверението за регистрация от БАБХ за извършване на съответната дейност на въпросния обект. 5. Участникът следва да представи справка – декларация (по образец), относно всички транспортни средства, които са на негово разположение за срока на изпълнение на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Към декларацията да се приложат четливи, заверени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността или копия на договори за наем или договори за лизинг, в които да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на договора. Участникът следва да представи и копие на удостоверение за регистрация на съответното транспортно средство, издадено от съответния компетентен орган, за превоз на хранителни продукти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участникът трябва да е изпълнил най-малко 2 /два/ договора, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертата. - Участникът трябва задължително да разполага с екип за изпълнение на обществената поръчка. В екипа на участника трябва да има най-малко следните експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка: Ръководител на екип Образование - минимална образователна степен - магистър Професионален опит - минимум 3 години опит в организирането на информационни събития, семинари, обучения, работни срещи и осигуряване на кетъринг. Помощен персонал - минимум двама сервитьори, притежаващи необходимата професионална квалификация за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка: Образование – средно професионално Професионален опит - минимум 2 години професионален опит. Изпълнителят има право да предложи и други - допълнителни експерти извън ясно определените от него като ключови, за да представи цялостната си визия за изпълнение на проекта от гледна точка на необходимите човешки ресурси. Приложените документи на експертите, които не са определени като ключови, няма да подлежат на разглеждане за целите на настоящата процедура. - Участникът трябва да има на разположение минимум 1 /един/ обект за производство или търговия с хранителни стоки, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните, включително за храни от животински произход. - Участникът трябва да разполага минимум с 1 /едно/ транспортно средство, притежаващо удостоверение за регистрация за превоз на суровини и храни. Забележка:Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по осигуряване на кетъринг при организиране и/или провеждане на корпоративни, специални събития, публични събития, конференции, обучения и/или семинари. *** В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за икономически и финансови възможности на участниците се прилагат само за членовете на обединението, чрез които същото доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. *** При участие на подизпълнители, изискването за оборот се отнася и за подизпълнителя, съобразно процентното му участие в изпълнението на дейностите от предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: обща стойност на поръчката (с включен ДДС); тежест: 60
Показател: срок за заявка от Възложителя; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.05.2014 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
05.06.2014 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06.06.2014 г.  Час: 13:00
Място

Зала № 36, на административната сграда на община Пловдив, находяща се на адрес пл. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Пловдив

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката е по Проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

VI.3) Допълнителна информация

Получаването на документацията не е обвързано с плащане. Същата може да бъде изтеглена безплатно от адреса на профила на купувача, посочен в т. І.1 от настоящото обявление. На същия адрес се публикуват: всички отговори на запитвания, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. Комисията обявява поне 2 дни по-рано на сайта на общината, директория „Профил на купувача”, раздел „Обществени поръчки”, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието, на което ще бъдат отворени ценовите оферти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ