Версия за печат

00016-2014-0003

BG-Априлци: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" №109, За: Станислава Нанкова - Директор "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-150-izbor_na_izpylnitel_n.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: град Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, включващи: Подготвителни земни работи - Изсичане на храсти – крайпътни, Изкоп за преснемане на банкети средна деб.15 см с извозване на изкопаната пръст на 1 км, Изкоп машинен за необлицован окоп в т.ч. превоз изкопаната пръст на 1 км., Подравняване земно легло за път с булдозер /автогрейдер / ср.деб.15 см с прибутване до 50 м., Уплътняване земно легло с вибрационен валяк за път при леко движение, Изкоп за покрит окоп в т.ч. превоз 1 км. Изграждане на нови отводнителни съоръжения - тръбни водостоци със стоманобетонови тръби ф 800 4 бр. Пътни работи - Направа настилка от несортиран трошен камък при уплътняване до 96% плътност Изпълнение на строително-монтажни работи за създаване на посетителски демонстративен център, по части „Архитектурна”, „Електро”, „В и К” и "Оборудване и обзавеждане посетителски център", подробно описани в техническия проект за демонстрационния център. Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд, включващи Зона FATO - Бетон В20, Армировка плоча, Кофраж стени, Изкопи и депо на място, Обратен насип от депо на място и Обратен насип от депо извън обекта.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233000, 45233120, 45213313, 45223500, 45262310

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ център
Стоманобетонни конструкции
Специализирани строителни работи по изливане на стоманобетон

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

По приложените към документацията за участие инвестиционни проекти и количествени сметки.

Прогнозна стойност без ДДС
350395 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност 1913 лв. - за Обособена позиция № 1, 364 лв. - за Обособена позиция № 2 и 1225 лв. - за Обособена позиция № 3, в една от следните, избрана от него форми: - Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци или Банкова гаранция в полза на Възложителя. Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за участие” (Образец № 9). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по сключени с ДФ "Земеделие" договори с № 11/313/00046 от 01.07.2011 г. и № 11/326/00305 от 09.07.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. Начин на плащане, според проекта на договор, който е част от документацията за обществената поръчка: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от приетата договорна цена. Авансът се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на фактура и запис на заповед. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва междинни плащания на база на действително изпълнени работи и след подписване на протокол по образец за извършени СМР, след представяне на оригинални фактури и запис на заповед по ал.9. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актувани количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 работни дни след отстраняване на несъответствията и получено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общият размер на авансово и междинни плащания не може да надхвърля 50% от приетата договорна цена. (4) Възложителят извършва окончателно плащане в срокове и условия по реда на ПМС 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване на останалата дължима сума. Възложителят подава Заявка за безлихвен заем до ДФЗ – РА след цялостното изпълнение на предмета на обществената поръчка по всички обособени позиции. Преведените авансово средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на договора, подлежат на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Преди всяко едно плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и проверка по места на изпълнение за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи, като всяка документална проверка и проверка на място се документира с протокол. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Запис на заповед на стойност, равна на стойността на получения аванс, с която се задължава без протест да заплати сумата по авансовото плащане при условие, че виновно не спази срока на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2. Административни сведения (Образец № 2); 3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 5. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д” от ЗОП, чл.47, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП (Образец № 3а и 3б); 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.1 и 3 от ЗОП (Образец № 4); 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП (Образец № 5); 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие (Образец № 6); 10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП – за спазване изискванията за минимална цена на труда (Образец № 7). "Минимална цена на труда" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; Информация за минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии може да бъде получена от Националния осигурителен институт. 11. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 (Образец № 8); 12. Документ за внесена гаранция за участие (платежно нареждане или банкова гаранция, оформена съгласно Образец № 9) в размер съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. В нареждането за плащане следва да бъде записано „Гаранция за участие по обществена поръчка № 00016-2014-0003 ОП № … (изписва се номера на обособената позиция)”. Подробните условия по гаранциите са описани в Раздел “Изисквания и условия към гаранциите” от документацията; 13. Заверено копие от документ за закупена документация за участие;14. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: 15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За Обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 - Заверено копие на Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) или еквивалентен документ, според законодателството на държавата, в която участника е учреден; За обособена позиция № 3 - а) Справка за общия оборот за последните 3 /три/ години – 2011, 2012, 2013 г. по Образец № 10; б) Заверено копие от отчета за приходите и разходите на участника за последните 3 години (2011, 2012 и 2013 г.), оформени съгласно Закона за счетоводството или приложимото законодателството на страната, в която е учредено чуждестранното юридическо лице. в) Заверено копие на Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство от Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) или еквивалентен документ, според законодателството на държавата, в която участника е учреден.
Минимални изисквания: За ОП № 1 - Сумарният годишен оборот на участника, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, само от дейност „Строителство” от последните 3 години, да е не по – малко от 445 000 лв. или тяхната равностойност във валута. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението. За ОП № 2 - Сумарният годишен оборот на участника, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, само от дейност „Строителство” от последните 3 приключили финансови години, да е не по – малко от 100 000 лв. или тяхната равностойност във валута. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице изискването по се отнася общо за обединението За ОП № 3 -Сумарният общ годишен оборот на участника, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, от последните 3 (три) години, да е не по – малко от 250 000 лв. или тяхната равностойност във валута. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За ОП № 1 а) Заверено копие от Удостоверение за вписване ЦПР на строителя към СК за изпълнение на строежи от ІV категория за съответната група или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентен орган съгласно националният му закон. б) Декларация списък (Образец №14) на собствена и/или наета строителна техника, необходима за изпълнението на обекта. в) Списък на договорите (Образец № 11) с предмет “Пътни, инфраструктурни и обекти на туристическата инфраструктура”, изпълнени през последните 5 години, придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. г) „Списък на инженерно-техническия състав” (Образец №12), придружен от следните документи: Биография, подписана от съответния член на екипа (Образец № 13); Заверено копие от диплома за завършено образование; Удостоверение и сертификати за придобита квалификация. д) Заверени копия на валидни сертификати ISO 9001 или еквивалент. За ОП № 2 а) Заверено копие от Удостоверение за вписване ЦПР на строителя към СК за изпълнение на строежи от ІV категория за съответната група или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентен орган съгласно националният му закон. б) Списък на договорите (Образец № 11) с предмет “Сградно строителство, Ремонт на административни и обществени сгради”, изпълнени през последните 5 години, придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. в) „Списък на инженерно-техническия състав” (Образец №12), придружен от следните документи: Биография, подписана от съответния член на екипа (Образец № 13); Заверено копие от диплома за завършено образование; Удостоверение и сертификати за придобита квалификация. г) Заверени копия на валидни сертификати ISO 9001 или еквивалент. За ОП № 3 а) Заверено копие от Удостоверение за вписване ЦПР на строителя към СК за изпълнение на строежи от І категория за 2 група или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентен орган съгласно националният му закон. б) Заверени копия на валидни сертификати ISO 9001 или еквивалент. в) „Списък на инженерно-техническия състав” (Образец №12), придружен от следните документи: Биография, подписана от съответния член на екипа (Образец № 13); Заверено копие от диплома за завършено образование; Удостоверение и сертификати за придобита квалификация.
Минимални изисквания: За ОП № 1 - Участникът трябва да е вписан в ЦПР на строителя към СК за изпълнение на строежи от ІV категория за съответната група. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице – еквивалентен документ. В случай на обединение за изпълнение на строежа или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Участникът следва да разполага със следната специализирана строителна техника собствена или наета: Трактор – багер, комбиниран с челен товарач минимум - 1 бр.; Булдозер – минимум 1 бр.; Автогрейдер – минимум 1 бр.; Валяк вибрационен - 1 бр.; Самосвали – минимум 2 бр.; Вибротрамбовка – минимум 1 бр.; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Участникът трябва успешно да е изпълнил, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, минимум 5 договора с предмет, подобен на предмета на обособената позиция: „Пътни, инфраструктурни и обекти на туристическата инфраструктура”, за период от последните 5 години, считано до датата на подаване на документите за участие в процедурата. В случай на обединение, изискването се отнася за обединението като цяло. Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, наети по трудов и/или граждански договор, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обособената позиция, включващ минимум следните позиции: Технически ръководител на обекта с образователна степен магистър, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или специалност аналогична на изискваната; Отговорник по контрола на качеството: образование висше с придобита специалност, отговаряща на съответната позиция. Координатор по безопасност и здраве: образование висше с придобита специалност, отговаряща на съответната позиция; Специалист „Геодезист” - образователна степен магистър, специалност „Геодезия”. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно. За ОП № 2 - а) Участникът трябва да е вписан в ЦПР на строителя към СК за изпълнение на строежи от ІV категория за съответната група. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице – еквивалентен документ. В случай на обединение за изпълнение на строежа или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Участникът трябва успешно да е изпълнил, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, минимум 5 договора с предмет, подобен на предмета на обособената позиция: „Сградно строителство, Ремонт на административни и обществени сгради”, за период от последните 5 години, считано до датата на подаване на документите за участие в процедурата. В случай на обединение, изискването се отнася за обединението като цяло. Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, наети по трудов и/или граждански договор, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обособената позиция, включващ минимум следните позиции: Технически ръководител на обекта с образователна степен магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или специалност аналогична на изискваната; Отговорник по контрола на качеството: образование висше с придобита специалност, отговаряща на съответната позиция; Координатор по безопасност и здраве: образование висше с придобита специалност, отговаряща на съответната позиция. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно. Продължава в VI.3)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Най-ниска предложена цена; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.05.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 60 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията за участие се заплаща в брой на касата на Община Априлци или по банкова сметка на Възложителя: Банкова сметка (IBAN): BG 84 UBBS 80 02 84 41 10 48 10; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Код за вид плащане: 44 70 00 Търговска Банка: "ОББ" АД - клон Априлци

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.06.2014 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Априлци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по сключени с ДФ "Земеделие" договори с № 11/313/00046 от 01.07.2011 г. и № 11/326/00305 от 09.07.2013 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

VI.3) Допълнителна информация

Към ІІІ.2.3) Технически възможности - Минимални изисквания: За ОП № 3 - Участникът трябва да е вписан в ЦПР на строителя към СК за изпълнение на строежи от І категория за 2 група. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице – еквивалентен документ. В случай на обединение за изпълнение на строежа или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, наети по трудов и/или граждански договор, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обособената позиция, включващ минимум следните позиции: Ръководител на обекта с образователна степен магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или специалност аналогична на изискваната. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години; Технически ръководител с минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или специалност аналогична на изискваната. Трудов стаж по специалността – минимум 3 години; Специалист „Геодезист” - образователна степен магистър, специалност „Геодезия”. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е кумулативно. Минимално изискване и за трите ОП: Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството в строителството според международно признат стандарт ISO 9001 или еквивалент. Когато участникът е обединение, изискването важи за всеки член на обединението (чл.25, ал.8 от ЗОП). Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Априлци, кв. Център, ул. Васил Левски №109, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

URL: www.obshtina-aprilsi.com.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима
1) Кратко описание

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, включващи: Подготвителни земни работи - Изсичане на храсти – крайпътни, Изкоп за преснемане на банкети средна деб.15 см с извозване на изкопаната пръст на 1 км, Изкоп машинен за необлицован окоп в т.ч. превоз изкопаната пръст на 1 км., Подравняване земно легло за път с булдозер /автогрейдер / ср.деб.15 см с прибутване до 50 м., Уплътняване земно легло с вибрационен валяк за път при леко движение, Изкоп за покрит окоп в т.ч. превоз 1 км. Изграждане на нови отводнителни съоръжения - тръбни водостоци със стоманобетонови тръби ф 800 4 бр. Пътни работи - Направа настилка от несортиран трошен камък при уплътняване до 96% плътност.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233000, 45233120

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища

3) Количество или обем

По приложените към документацията за участие инвестиционни проекти и количествени сметки.

Прогнозна стойност, без ДДС
191379 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция СМР за създаване на посетителски демонстративен център
1) Кратко описание

Изпълнение на строително-монтажни работи за създаване на посетителски демонстративен център, по части „Архитектурна”, „Електро”, „В и К” и "Оборудване и обзавеждане посетителски център", подробно описани в техническия проект за демонстрационния център.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45213313

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ център

3) Количество или обем

По приложените към документацията за участие инвестиционни проекти и количествени сметки.

Прогнозна стойност, без ДДС
36496 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция СМР за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд
1) Кратко описание

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд, включващи Зона FATO - Бетон В20, Армировка плоча, Кофраж стени, Изкопи и депо на място, Обратен насип от депо на място и Обратен насип от депо извън обекта.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45223500, 45262310

Описание:

Стоманобетонни конструкции
Специализирани строителни работи по изливане на стоманобетон

3) Количество или обем

Зона FATO Бетон В20 490 куб.м.; Армировка плоча 47 993 кг.; Кофраж стени 1 832 кв.м.; Изкопи и депо на място 71 куб.м.; Обратен насип от депо на място 71 куб.м.; Обратен насип от депо извън обекта 691 куб.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
122520 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3