Версия за печат

00016-2014-0003

BG-Априлци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 113 от 24.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-150-izbor_na_izpylnitel_n.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Община Априлци изпълнява Проект с № 11/313/00046 “Развитие на интегриран селски туризъм в Община Априлци. Изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима и създаване на посетителски демонстрационен център”. Проектът е финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 11/313/00046 от 01.07.2011 г. между Община Априлци и ДФ “Земеделие”. Община Априлци също така изпълнява и Проект с № 11/226/00305 “Изграждане на хеликоптерна площадка за на територията на Община Априлци за за предотвратяване на пожари в общински горски фонд”. Проектът е финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 11/226/00305 от 09.07.2013 г. между Община Априлци и ДФ “Земеделие”. За реализиране на дейностите предвидени в проектите, Община Априлци следва да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд”. Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.14, ал.3, т.1 и чл.16, ал.4 и ал.8 от ЗОП, ще се осъществява, като ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на ЗОП. Естеството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Бенко Симеонов Вълев
Длъжност: Кмет на Община Априлци