Версия за печат

00118-2013-0041

BG-Сливен: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Христо Георгиев, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: hgeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: инж. Христо Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Информация и публичност по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Сливен
Код NUTS: BG342
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществената поръчка обхваща дейности по информация и публичност по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
39946 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Технически показател:Максимален брой алтернативни креативни предложения за продукт; тежест: 30
Показател: Технически показател:Срок на изготвяне на алтернативните креативни предложения за продукт; тежест: 10
Показател: Технически показател:Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя, с изключение на билбордове и постоянни табели; тежест: 15
Показател: Технически показател:Срок за изработка, доставка и монтаж на билбордове и постоянни табели; тежест: 15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 572118 от 28.11.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № U-10 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:“Информация и публичност по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”
V.1) Дата на сключване договора
23.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.11.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"СПОТ. КОММ" ЕООД, ЕИК 202076854, ж.к. "Младост" 1, бул. "Андрей Ляпчев" 51, Бизнес сграда Евромаркет, ет.1, офис 103, България 1000, София, Тел.: 0889 966639, E-mail: spott.comm@gmail.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 40392 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 39946 BGN без ДДС
В Брой месеци 13
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката е част от проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611311, E-mail: hgeorgiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Интернет адрес/и:

URL: www.sliven.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.04.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор