Версия за печат

00140-2014-0006

BG-Ихтиман: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ихтиман, ул. "Цар Освободител" 123, За: инж.Тони Кацаров, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ixtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ihtiman-obshtina.com/..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: Местата за изпълнение на поръчката са гр. Ихтиман, с. Черньово и с. Полянци, общ. Ихтиман, обл. Софийска, Р България.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи законосъобразното изпълнение на дейностите по управление и отчитане по проект: „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79400000, 71541000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на дейностите по проекта в съответствие с изискванията на Възложителя и с обхват на работите, както следва: 1. Цялостно управление на дейностите по проекта до окончателното им изпълнение; 2. Изпълнение на всички дейности, свързани с ефективното, точно и качествено управление на проекта; 3. Управление и изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и изпълнението на проекта; 4. Прозрачно управление и изпълнение на проекта, включително мониторинг и докладване, верификации и разплащания и осчетоводяване на разходите, администриране и докладване за нередности; 5. Управление на проекта и подготовка на документите във връзка с докладване на изпълнението на проекта; 6. Планиране на дейностите, тяхната продължителност, бюджет и ресурси; 7. Ефективно разпределение на ресурсите и управление на разходите; 8. Своевременна информация за степента на изпълнение и разходите по проекта; 9. Идентифициране и анализ на рисковете; 10. Подготовка и окомплектоване на документи (фактури, актуализирани графици и бюджети и др.) и заявки за междинно и окончателно плащане на отпуснатата безвъзмездна помощ към Разплащателната агенция /РА/; 11. Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от РА, по време на изпълнение на проекта; 12. Окомплектоване заявката с необходимите документи за окончателно плащане от ДФЗ-РА, в съответствие с изискванията на Наредба №25 от 29.07.2008 г. и всички изм., обн. в ДВ на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” и Договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/321/01507. 13. Оказване на съдействие на общинската администрация при реализацията на проекта до неговото успешно завършване; 14. Отчитане на дейностите от извършване на цялата инвестиция по проекта до получаване на окончателното плащане на стойността му по финансовата помощ от Разплащателната агенция. Изпълнението на Проекта ще се извършва едновременно до неговото окончателно изпълнение и извършване на цялата инвестиция.

Прогнозна стойност без ДДС
74513.46 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на: 700,00 (седемстотин лева) лв. без ДДС. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя: IBAN: BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF при Банка „ЦКБ” АД, офис Ихтиман б) банкова гаранция в полза на Възложителя. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822” Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Ихтиман или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Възложителят приема и образец на банката, която издава гаранцията, но следва да се спазва изискването за задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Ихтиман или упълномощено от него длъжностно лице. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: IBAN: BG98CECB97903347378500 BIC: CECBBGSF при Банка „ЦКБ” АД, офис Ихтиман Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържането, усвояване и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор № 23/321/01507 „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822” за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” Заплащането на консултантските услуги на настоящата открита процедура ще се извършва по следната схема: 1. Авансово плащане – 50 % (петдесет) процента от стойността на Договора за консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822”, след одобряване на процедурата от ДФ”Земеделие”-РА и подписване на Анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Ихтиман и Държавен фонд „Земеделие” и представяне на фактура от Изпълнителя; 2. Окончателно плащане до 100% (сто) процента от стойността на Договора за консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822”, платимо след като са изпълнени кумулативно следните условия: - завършване на обектите, съгласно график за изпълнение, съответно предаването им на Възложителя с Протокол Образец 15 и приемането им с приемо - предавателен протокол; - след изготвяне на писмен доклад на лицето, осъществяващо строителен надзор на обектите, относно съответствието на обектите с одобрения технически проект и качественото извършване на строителството; - и след писмен доклад на лицето, осъществяващо финансовото управление и отчитане на проекта, за съответствие на завършения етап с изискванията на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Окончателно плащане по Договора става срещу одобрена фактура на Изпълнителя и е в размер до 1.6933 % /едно цяло шест хиляди деветстотин тридесет и три процента/ от реално извършените и одобрени от ДФЗ-РА разходи за строително-монтажни дейности по проекта.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 1.2.3. изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, без това да води до отпадане на солидарната отговорност на останалите членове на обединението; 1.2.4. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят конкретно/и лице/а, което/които да представлява/т обединението като цяло и съответните му членове - за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

На основание чл. 47 от ЗОП в процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; - обявен е в несъстоятелност; - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; - е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с упражняване на консултантски услуги по управление и отчитане на дейностите по инвестиционни проекти, съгласно законодателството и на която и да е друга държава. - е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; - има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; - има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. -осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; - участник, при който, лицата по ал. 4 на чл. 47 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; -участник, който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко физическо/ юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на условията, посочени от Възложителя, както и на всички изисквания, произтичащи от Закона за обществените поръчки, свързаните с него подзаконови нормативни актове и релевантното към поръчката законодателство. Учасниците следва да представят следните документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (в оригинал). 2. Оферта – Образец № 1 (в оригинал); 3. Административни сведения - Образец № 2 (в оригинал); 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – Образец № 3 (в оригинал); 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 4 (в оригинал); 6. Декларация за извършена пре/регистрация по ЗТР (свободен текст), с посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - когато участникът е регистриран в България търговец (в оригинал). Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни лица представят документ за регистрация, издаден от компетентен орган в страната, в която са установени и съответен документ за актуално състояние или еквивалент, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод.; 7. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участник- съгласно ІІІ.2.2) от обявлението; 8. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника съгласно ІІІ.2.3) от обявлението; 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл 47, ал. 1, т.1, б. „а” – „д” от ЗОП - по образец №11 (в оригинал); 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - по образец №12 (в оригинал).; 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал.5, т. 2 от ЗОП - по образец №13 (в оригинал).; 12. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - по образец № 14 (в оригинал); 13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения образец № 15 към настоящата документацията (в оригинал).; 14. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. - по образец № 16 (в оригинал); 15. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал) в размер и форма, съгласно раздел ІІІ Д, т. 1 от настоящите указания; 16. Декларация от членовете на обединението по смисъла на чл. 56, ал. 1, т.2, както и за обстоятелствата по чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП - по образец № 17 - ако е приложима (в оригинал); 17. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участника е обединение, което не е юридическо лице) (в оригинал);.18. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице); 19. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – по образец № 18 (в оригинал); 20. Техническото предложение, 21. Ценовата оферта;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Умастикът следва да представи: -Справка по чл. 50 ал. 1 т. 3 от ЗОП 8/информация за общия оборот по образец № 7/; - Заверени от участника копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013 г.) (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) - за юридическите лица и едноличните търговци или декларация (свободен текст в оригинал), че горните документи са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията (когато участникът е регистриран в България търговец);
Минимални изисквания: -В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три финансово приключени години (2011, 2012 и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер на не по-малко от 150 000.00 лева без ДДС (сто и петдесет хиляди лева без ДДС); -В процедурата могат да участват лица, които са реализирали положителен финансов резултат за последната финансова година ( 2013 г.).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: -Справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно) -Списък на служителите (по Образец 9), придружен с заверени от участника копия от дипломи/удостоверения/сертификати за завършено образование и/или придобита професионална квалификация и/или други документи удостоверяващи изпълнение на изискванията за технически възможности и професионална квалификация на персонала. Към посочените документи се прилагат заверени копия на граждански договори (в случай че са посочени такива) и справка за актуалното състояние на трудовите договори, издадено от Националната агенция по приходите не по-рано от един месец преди датата, определена като крайна за подаване на оферти. -Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите поне 1 (един) договор за управление и отчитане на инфраструктурни и/или други проекти; юридически и/или икономически консултации, във връзка с инфраструктурни и/или други проекти. -Участникът следва да разполага с минимум 3 (трима) служители на трудов или граждански договор към датата на подаване на офертата, като поне един следва да притежава валидно удостоверение/сертификат/диплома за завършен курс по „Управление на проекти” или еквивалентен, издадено от акредитирана организация – учебно заведение или ЦПО. - Всеки участник следва да притежава сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Финансов показател (цена за изпълнение на поръчката); тежест: 50
Показател: Технически показател /Техническият показател вкличва 2 подпоказатела - Подпоказател 1 -Предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение с тежест на подпоказателя 60 и Подпоказател 2 Управление на риска с тежест на подпоказателя 40 / ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да направят това в деловодството на Община Ихтиман, ул. „Цар Освободител” №123, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч. Документацията за участие може да се закупи до 7 дни преди изтичане срока за подаване на офертите. Лицата имат правото да разгледат документацията преди да я закупят. Цената на документацията е 12 лв. (дванадесет лева). Сумата може да бъде заплатена на касата на Община Ихтиман или внесена по банков път на следната сметка: IBAN: BG14CECB97908447378500 BIC: CECBBGSF вид на плащане 447000 при Банка „ЦКБ“АД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор № 23/321/01507 „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822” за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за обжалване са посочени в чл.120 от ЗОП, като жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, вкл. относно условия, съдържащи се в документацията за участие, е 10-дневен и започва да тече след изтичане на 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ