Версия за печат

02711-2014-0072

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП гр.Шумен, ТП "ДГС Преслав", ул."Симеон Велики" № 10, За: Янита Спасева, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП "ДГС Преслав"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Горско стопанствоДруго (моля пояснете): Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка чрез покупка на семена и фуражи за нуждите на ТП "ДГС Преслав" за 2014г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП "ДГС Преслав", гр.Велики Преслав,ул."Симеон Велики" № 10
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Доставка чрез покупка на семена и фуражи за нуждите на ТП "ДГС Преслав" за 2014г."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03111000

Описание:

Семена


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
7630 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 577901 от 06.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 31 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка чрез покупка на семена и фуражи за нуждите на ТП "ДГС Преслав" за 2014г."
V.1) Дата на сключване договора
08.04.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.03.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Пестицид" ООД, ул."Христо Ботев" № 11, Република България 2151, с.Врачеш, обл.София, Тел.: 0888 220443, E-mail: kristian_ilinkolov@abv.bg, Факс: 054 800274

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 7630 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.04.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- открита процедура,

Налице са предпоставките на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП за провеждане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление; с Решение № 1/06.01.2014г. на директора на ТП ДГС „Преслав” е открита процедура по чл.64 и сл. от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на семена и фуражи за нуждите на Държавно Горско Стопанство "Преслав", гр. В.Преслав, област Шумен” за 2014г. Поради липса на подадени оферти за участие, на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП процедурата е прекратена с Решение № 21/21.02.2014г. на директора на ТП ДГС „Преслав”.