Версия за печат

00850-2014-0002

BG-Вършец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Вършец, бул. България №10, За: Антон Димитров Тошев, България 3540, Вършец, Тел.: 09572 2222, E-mail: admin_varshetz@mail.bg, Факс: 09572 2323

Място/места за контакт: Общинска администрация - Вършец

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varshets.bg.

Адрес на профила на купувача: www.varshets.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Общински път MON 1090 / ІІІ- 162 Долна бела речка - Стояново (Долно Озирово - Горно Озирово - граница Община Вършец - Враца) - Лютаджик от км 0+000 до км 7+000 и общински път MON 1091 / ІІІ -162 Стояново - п.к.Главаци/ Черкаски - г-ца Община (Вършец - Берковица) - Слатина - Ягодово (MON 2009) от км 0+000 до км 11+000
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), което включва: Обект 1: Рехабилитация на общински път MON 1090 / ІІІ- 162 Долна бела речка - Стояново (Долно Озирово - Горно Озирово - граница Община Вършец - Враца) - Лютаджик от км 0+000 до км 7+000; Обект 2: Рехабилитация на общински път MON 1091 / ІІІ -162 Стояново - п.к.Главаци/ Черкаски - г-ца Община (Вършец - Берковица) - Слатина - Ягодово (MON 2009) от км 0+000 до км 11+000.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233000, 45233221, 45233223, 45233229

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Работи по пътна маркировка на пътища
Работи по подравняване на пътна настилка на пътища
Работи по поддръжане на банкети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.Обект 1: Рехабилитация на общински път MON 1090 / ІІІ- 162 Долна бела речка - Стояново (Долно Озирово - Горно Озирово - граница Община Вършец - Враца) - Лютаджик от км 0+000 до км 7+000 • Осигуряване, обзавеждане и поддържане на лаборатория – 1бр.; Осигуряване, инсталиране и поддържане на офисно оборудване за екипа на Инженера – 1бр.; Изграждане и поддържане на отбивни пътища и отбивни маршрути за извеждане пътното движение извън обекта – 1бр.; Сигнализация на отбивни пътища и отбивни маршрути извън обекта – 1бр.; Сигнализиране на пътното движение – 1бр.; Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС - 1435,5 м3.; Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС – 323 м3.; Изкоп за окопи и дренажи съгласно ТС - 4981,536 м3.; Изкоп за съоръжения в земни почви – 128 м3.; Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС – 13777м2.; Студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтовар-ване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС: - За кръпки - 424,672 м3, - За мрежовидни пукнатини - 91,04 м3.; Демонтаж на единична предпазна ограда и превоз на депо – 108м.; Разчистване на терена и изваждане корените на изсечени дъртета и храсти – 9765 м2.; Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС – 4454т.; Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер / , за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС - 1237,71 т.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см: - за директно трасе – 28468м2, - за черни пътища 14x10x4=560m2 – 560 м2.; Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС - 11176,8 м2.; Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС – 56936 м2.; Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на а ТС – 112м3.; Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС - от каменни фракции – 2314м3. ; Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи – 648м.; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи - 1516,96 м2.; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи - 8,17 м2.; Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи - 16,2 м2.; Излят на място бетон М150, за подпорни стени, фундаменти и устои, включително кофраж и всички необходими материали, без армировка и всички свързани стова разходи – 49 м3.; Излят на място бетон М150, за подпорни стени, фундаменти и устои, включително кофраж и всички необходими материали, без армировка и всички свързани стова разходи – 50 м3.; Нов тръбен водосток ф80, включително всички свързани с това разходи – 8 м.; Нов тръбен водосток ф50, включително всички свързани с това разходи – 80 м.; Доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, съгласно чертежа – 200 м.; Връхна конструкция за плочести водостоци с L до 5м включително всички свързани с това разходи - 29,4 м2.; Продължава в раздел VI.3.

Прогнозна стойност без ДДС
5662408 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

14


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие - парична сума или банкова гаранция в размер на 56 000.00 лв/петдесет и шест хиляди лева/. При банкова гаранция за участие, същата следва да бъде безусловна и неотменима, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер на 1 (един) % от стойността на обществената поръчка без ДДС, внесена или учредена преди подписването на договора. Банковата гаранция за изпълнение следва да е безусловна и неотменима, да е издадена в полза на възложителя за конкретния договор и да е със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора. Паричните суми се внасят по банковата сметка на община Вършец в банка "Инвестбанк" клон София - Арсеналски офис Вършец, BG 65 IORT 8038 3300 4177 00, BIC IORTBGSF. 3. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е под формата на запис на заповед, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размера на авансовото плащане.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Проектът е финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената, както следва: 1. Авансово плащане в размер 50% (петдесет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка, и се изплаща в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписване на договора и след представяне на запис на заповед издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размера на авансовото плащане. Сумата на аванса се приспада от окончателното плащане, като оригинала на записа на заповед се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деня на издаване на фактурата по окончателното плащане. 2.Окончателно плащане на останалата част от стойността на договора се изплаща в срок до 30 дни от въвеждане на обекта в експлоатация, като се приспада аванса и се представят: Протокол за установяване на извършените натурални видове СМР и оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ: І. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1. Начален документ на оферта – Прил. № 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.; 3.Документ, подписан от всички участници в обединението /Нот. заверено пълномощно/ определящ лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура; 4. Административни сведения за участника - Прил. № 2; 5. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, останалите документи се представят в превод на български език; Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 6. Декларация за оглед на обекта - Прил. № 3; 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Прил. № 4; 8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Прил.№ 5; 9. Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява/т, както и дела на участието му/им - Прил. № 6; 10. Декларация за съгласие от подизпълнител - Прил. № 7; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП - Прил. № 8; 12. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка с нотариална заверка на подписите (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум); 13 Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция) - Прил. № 9; 14. Доказателства за иконом. и фин. възможности, посочени в Раздел III.2.2.) от настоящото обявление; 15. Доказателства за техн. възможности, посочени в Раздел III.2.3) от настоящото обявление; 16. Декларация (по образец съгласно Прил. № 18) за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП; 17. Декларация (по образец съгласно Прил. № 19) удостоверяваща възможността на участника за доставка на основните строителни продукти.; 18. Декларация (по образец съгласно Прил. № 20) за запознаване с условията на откритата процедура и с инвестиционния проект. ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: 1. Техническо предложение към офертата, включващо срок за изпълнение и гаранционен срок - Прил. № 12; 2. Приложения към Техн. предложение: 2.1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ; 2.2. ЛИНЕЕН ГРАФИК И ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА РЪКА; 2.3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА; ПЛИК № 3 „Предлагана цена”: 1.Ценово предложение (оригинал) - Прил. № 11; 2. Количествено-стойностни сметки /Прил. № 21/. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и посочените в документацията, съобразно условията на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3 и т. 4, ал. 5, т. 2 , ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 5.за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.За юридическите лица: а ) Информация за общия оборот за последните три приключили финансови години по образец, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал. б ) Заверено от участника копие на годишен баланс за всяка от предходните три години ( 2013 г., 2012 г. и 2011 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции. в ) Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2013 г., 2012 г. и 2011 г. , когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции. При представяне на ЕИК и при положение, че документите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, се допуска позоваване на тези обстоятелства съгласно чл.47, ал.11 от ЗОП. 2.За физическите лица: Заверени от участника копия от годишните декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица или други документи удостоверяващи дохода на физическите лица (напр. справка от работодател, когато лицето е на трудов договор) за всяка от предходните три години (2013 г., 2012 г. и 2011 г.) За чуждестранните участници, може да се представят еквивалентни документи, съгласно законодателството на страната, където са установени. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
Минимални изисквания: Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот за последните три години (2013 г., 2012 г. и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям от 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди/ лева без ДДС – общо за трите календарни години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за строителство, сходни с предмета на поръчката, които участникът е изпълнил през последните 5 /пет/ години с посочени: предмет, цена, място и срокове на изпълнение, съгласно образец на Възложителя. Списъкът трябва да бъде придружен от препоръки за добро изпълнение на посочените договори в списъка. В препоръките задължително трябва да бъдат посочени наименованието на възложителя, предметът и общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с Възложителя. За сходни с предмета на поръчката се приемат договори с предмет ново строителството, реконструкцията и рехабилитация на пътища и улици. 2. Списък на инженерно-техническия състав на участника (по образец), предложен за изпълнение на строителството на обекта - предмет на обществената поръчка. Списъкът трябва да е придружен от професионални автобиографии и документи, доказващи образованието, професионалната квалификация и трудовия стаж (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост, копия на трудова или осигурителна книжка ; за лицата работещи/ работили по граждански договори - препоръки (референции) от съответния възложител и др., които участникът прецени за релевантни. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, декларация за съгласие и др.). Когато участникът няма сключен трудов договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията на поръчката. 3. Списък на собствено и/или наето техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи) (по образец); Съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условия, че докаже, че ще има на разположение тези ресурси (представяне на предварителен договор или друг документ, от който да е видно, че участникът ще има на разположение изискваното оборудване в хода на процедурата). 4. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 за управление на качество за дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган; Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП, Възложителя приема освен сертификати , също и други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 5. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 за управление на околната среда за дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган; Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП, Възложителя приема освен сертификати , също и други доказателства за въведени еквивалентни мерки за опазване на околната среда. Посочените сертификати трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 6. Заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура) трета категория или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица за посочения обхват на дейностите.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да имат изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата поне два договора с предмет сходен с предмета на обществената поръчка. За сходни с предмета на поръчката се приемат договори с предмет ново строителството, реконструкцията и рехабилитация на пътища и улици. 2. Участникът следва да има внедрена система за управление съгласно стандарти : ISO 9001:2008 за управление на качество за дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка или еквивалент , издаден от акредитиран сертифициращ орган; ISO 14001:2004 за управление на околната среда за дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка или еквивалент, или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган; 3.Участникът следва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета категория или да е вписан в съответния регистър на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. 4.Участникът следва да разполага с екип, предвиден за изпълнение на обекта, който да бъде ангажиран с изпълнението на строително–монтажните работи, както следва : 4.1. Технически ръководител – строителен инженер със специалност „Пътно строителство“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност) и 5 (пет) години професионален опит в тази област или „строителен техник” със стаж по специалността не по-малко от 10 години. - Участниците задължително включват в екипа си освен това минимум един инженер – геодезист магистър по „Геодезия” или еквивалент, един инженер със степен магистър със специалност „Пътно строителство” и един инженер – координатор по ЗБУТ с минимум 2 годишен опит в тази област. 5. Участникът в откритата процедура /сумарно обединението/ да разполага с техническо оборудване и механизация /собствени или наети/, необходими за изпълнение на обществената поръчка, както следва: минимум 1 бр. бордови товарен автомобил; минимум 8 броя товарни автомобили – самосвали; минимум 1 бр. автокран; минимум 3 броя колесни багера; минимум 2 брой багер челен товарач (фадрома); 2 броя ръчна трамбовка; 5 броя валяци два от който виброваляка; 2 бр. асфалторазтилач; 1 бр. пътна фреза; 1 бр. гудронатор; 1 бр. автометла; 1бр. водоноска;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: А. Финансов показател /в проценти/; тежест: 50
Показател: А1. Предложена цена /в точки/; тежест: 100
Показател: Б. Tехнически показател /в проценти/; тежест: 50
Показател: Б1. Техническо предложение /в точки/; тежест: 50
Показател: Б2. Срок за изпълнение /в точки/; тежест: 30
Показател: Б3. Гаранционен срок /в точки/; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в обществената поръчка може да се закупува от касата на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, етаж 3, стая 305 или се заплаща по банков път по сметка на община Вършец BG 29 IORT 8038 8400 4180 00, BIC IORTBGSF, код 448090 в "Инвестбанк" АД, клон София - Арсеналски, офис Вършец, като докуметацията се изпраща на участника по пощата или по куриер за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

В заседателната зала на община Вършец

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел II.2.1. : Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС – 2524 м. Обект 2: Рехабилитация на общински път MON 1091 / ІІІ -162 Стояново - п.к.Главаци/ Черкаски - г-ца Община (Вършец - Берковица) - Слатина - Ягодово (MON 2009) от км 0+000 до км 11+000 • Осигуряване, обзавеждане и поддържане на лаборатория – 1бр.; Осигуряване, инсталиране и поддържане на офисно оборудване за екипа на Инженера – 1бр.; Изграждане и поддържане на отбивни пътища и отбивни маршрути за извеждане пътното движение извън обекта – 1бр.; Сигнализация на отбивни пътища и отбивни маршрути извън обекта – 1бр.; Сигнализиране на пътното движение – 1бр.; Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС - 3293,1 м3.; Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено рас-тояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС – 343 м3.; Изкоп за окопи и дренажи съгласно ТС - 8698,48 м3.; Изкоп за съоръжения в земни почви - 70,2 м3.; Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС – 28168 м2.; Студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгла-сно изискванията на ТС: - за кръпки - 674,55 м3, - за мрежовидни пукнатини - 145,08 м3.; Разчистване на терена и изваждане корените на изсечени дъртета и храсти - 4341,4 м2.; Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер / , за профи-лиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съглас-но изискванията на ТС – 8628 т.; Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер / , за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС - 1967,12 т.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см: -за директно трасе – 52833 м2, - за кръстовище при км 9+470 – 185 м2, - за черни пътища 25x10x4=1000m2 – 1000 м2.; Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС - 16863,8 м2.; Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС – 106036 м2.; Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на а ТС – 188 м3.; Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС. - от каменни фракции – 3520 м3.; Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи – 1584 м.; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи - 3544,33 м2.; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи - 30,18 м2.; Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи - 13,69 м2.; Излят на място бетон М200, за подпорни стени, фундаменти и устои, включително кофраж и всички необходими материали, без армировка и всички свързани стова разходи – 44 м3.; Нов тръбен водосток ф50, включително всички свързани с това разходи – 99 м.; Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС – 4088 м.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Oбщина Вършец, бул. България №10, България 3540, Вършец, Тел.: 09527 2222, E-mail: admin_varshetz@mail.bg, Факс: 09527 2323

Интернет адрес/и:

URL: www.varshets.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Oбщина Вършец, бул. България №10, България 3540, Вършец, Тел.: 09527 2222, E-mail: admin_varshetz@mail.bg, Факс: 09527 2323

Интернет адрес/и:

URL: www.varshets.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ