Версия за печат

00485-2014-0002

BG-Завет: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Завет, ул."Лудогорие" №19, За: Зюлфие Исмаил - Заместник кмет, РБългария 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет, ул."Лудогорие" 19, За: Ирена Минева - Директор на Дирекция "СА", Република България 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 200, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет, ул."Лудогорие" 19, За: Ирена Минева - Директор на Дирекция "СА", Република България 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 2020

Място/места за контакт: Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител на СМР на обект: Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община Завет“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Завет, с.Веселец, с.Сушево, с.Прелез
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира целево от държавния бюджет със средства, отпуснати с ПМС №19 от 07.02.2014г. за одобряване на средства от резерва по чл.1,ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2. от Закона за държавния бюджет на Р.България за 2014г. за финансиране на одобрени проекти по Публична инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите”, разделени на подобекти, както следва: ПОДОБЕКТ 1: Благоустрояване на централна градска част на гр.Завет – втори етап Включва следните квартали: Главна алея в Градски парк – кв.93 – традиционно място за отдих и общоградски мероприятия. Тя е и главният подход към градския стадион; Части от квартали – северно от сградата на Община Завет: Рехабилитация на главна алея в Градски парк – подход за стадиона – част от кв.93, гр.Завет; Рехабилитация прилежащо пространство – градина пред „Младежки клуб”–рехабилитация на пространство около част от кв.44; рехабилитация на зелени площи при Музей-галерия с тротоарното пространство – част от кв. 84; рехабилитация на пространство около „Битов комбинат” с тротоарни площи по главен път – част от кв.83, парцел Х; Рехабилитация на околоблоково пространство с тротоарни площи по главен път - част от кв.82; рехабилитация на тротоарни площи покрай главен път в част от кв.48, кв.99, кв.78 и кв.76 по плана на гр.Завет. Всички цитирани по-горе квартали тангират с главния път, преминаващ през центъра на гр.Завет. Проектът предвижда изграждане на тротоари – изцяло нови покрай този път с настилка от вибропресовани бетонови плочи и оформяне на почти непрекъсната тангираща на пътя озеленена ивица за отделянето му от жилищните територии. ПОДОБЕКТ 2: Село Веселец - п. І, кв.41 Проектът предвижда цялостно рехабилитиране на градината в обособения имот чрез изграждане на нова алейна мрежа по очертаните през годините пешеходни подходи, ведно с изграждане на места за отдих и игри на децата. ПОДОБЕКТ 3: Село Сушево - между кв.№№ 5, 6, 13, 16 и 17 Проектът предвижда цялостно рехабилитиране на градината в обособения имот чрез изграждане на нова алейна мрежа по очертаните през годините пешеходни подходи, ведно с изграждане на места за отдих и игри на децата. Новопроектираната площадка за детски игри е за деца на възраст от 3 до 12 години. Обособени са два входа на градината към площадката – от юг и от североизток. ПОДОБЕКТ 4: Село Прелез, кв.37 Проектното решение предвижда изграждане на обширна детска площадка и алеи с кътове за отдих, алейно осветление и външна чешма, тип „фонтанка”. Благоустройствените дейности предвиждат реновация и на част от съществуващия тротоар извън територията на детската градина, в чиито обхват попада и мястото на автобусната спирка. По този, тангиращ на съществуващата външна ограда тотоар ще се рехабилитират и зелени площи, ще се изградят рампи за преминаване на детски и инвалидни колички, ще се оформят короните и обособят местата около основата на стъблата на съществуващата алейна декоративна дървесна растителност.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45112700, 45112711, 45112723

Описание:

Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни работи по оформяне на зелени площи на игрищата

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител на СМР на обект: Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детскии гри и кътове за отдих в населените места в община Завет“ е разделена на подобекти както следва: разделении на подобекти, както следва: ПОДОБЕКТ 1: Благоустрояване на централна градска част на гр.Завет – втори етап Включва следните квартали: Главна алея в Градски парк – кв.93 – традиционно място за отдих и общоградски мероприятия. Тя е и главният подход към градския стадион; Части от квартали – северно от сградата на Община Завет: Рехабилитация на главна алея в Градски парк – подход за стадиона – част от кв.93, гр.Завет; Рехабилитация прилежащо пространство – градина пред „Младежки клуб”–рехабилитация на пространство около част от кв.44; рехабилитация на зелени площи при Музей-галерия с тротоарното пространство – част от кв. 84; рехабилитация на пространство около „Битов комбинат” с тротоарни площи по главен път – част от кв.83, парцел Х; Рехабилитация на околоблоково пространство с тротоарни площи по главен път - част от кв.82; рехабилитация на тротоарни площи покрай главен път в част от кв.48, кв.99, кв.78 и кв.76 по плана на гр.Завет. Всички цитирани по-горе квартали тангират с главния път, преминаващ през центъра на гр.Завет. Проектът предвижда изграждане на тротоари – изцяло нови покрай този път с настилка от вибропресовани бетонови плочи и оформяне на почти непрекъсната тангираща на пътя озеленена ивица за отделянето му от жилищните територии -1 121 034.90лв. без ДДС. ПОДОБЕКТ 2: Село Веселец - п. І, кв.41 Проектът предвижда цялостно рехабилитиране на градината в обособения имот чрез изграждане на нова алейна мрежа по очертаните през годините пешеходни подходи, ведно с изграждане на места за отдих и игри на децата - 120 153.84лв.без ДДС. ПОДОБЕКТ 3: Село Сушево - между кв.№№ 5, 6, 13, 16 и 17 Проектът предвижда цялостно рехабилитиране на градината в обособения имот чрез изграждане на нова алейна мрежа по очертаните през годините пешеходни подходи, ведно с изграждане на места за отдих и игри на децата. Новопроектираната площадка за детски игри е за деца на възраст от 3 до 12 години. Обособени са два входа на градината към площадката – от юг и от североизток - 75 000.00лв.без ДДС. ПОДОБЕКТ 4: Село Прелез, кв.37 Проектното решение предвижда изграждане на обширна детска площадка и алеи с кътове за отдих, алейно осветление и външна чешма, тип „фонтанка”. Благоустройствените дейности предвиждат реновация и на част от съществуващия тротоар извън територията на детската градина, в чиито обхват попада и мястото на автобусната спирка. По този, тангиращ на съществуващата външна ограда тотоар ще се рехабилитират и зелени площи, ще се изградят рампи за преминаване на детски и инвалидни колички, ще се оформят короните и обособят местата около основата на стъблата на съществуващата алейна декоративна дървесна растителност - 91 500.00лв.без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
1407688.74 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

70


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл.60(1) от ЗОП може да бъде представена в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Съгласно чл. 60(2) от ЗОП кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена като банкова гаранция – безусловна и неотменима, с условия по нея допълнително посочени в документацията за участие, като срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, задължително е с два месеца по-дълъг от крайния срок за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. - Гаранцията за изпълнение съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката като гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3(три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за изпълнение, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че е налице основание за задържане гаранцията за изпълнение или за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя. Разходите по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка: IBAN IBAN: BG50IORT81163300600000 BIC код BIC:IORTBGSF Име на банката ТБ „Инвестбанк” АД Адрес на банката гр.Разград, офис Завет, ул.”Лудогорие” №19 в полза на Община Завет.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Максимално допустимата стойност за изпълнението на видовете СМР по реализирането на поръчката, съгласно утвърдената сума в Приложение №1 от ПМС №19 от 07.02.2014г. за одобряване на средства от резерва по чл.1,ал.2, раздел ІІ, т.4.1.2. от Закона за държавния бюджет на Р.България за 2014г. за финансиране на одобрени проекти по Публична инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите” е в размер на 1 407 688,74 лв. /един милион четиристотин и седем хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и 0,74 стотинки/ без включен ДДС. Заплащането на договорената стойност ще става по следната схема : - Авансово плащане- в размер на 30%/тридесет процента/ от стойността по договора, платимо в срок от 7/седем/ календарни дни след подписването на "Протокол за откриване на строителната площадка и предоставяне на строителна линия и ниво" Акт Обр.№2 от консултанта, упражняващ „Строителен надзор” на обекта при постъпили средства от държавния бюджет към община Завет; - Окончателно плащане, представляващо разликата от уговореното възнаграждение и изплатената с аванса сума до размера на действително извършените СМР, но не повече от стойността по договора, платимо в срок от 30/тридесет/ календарни дни след постъпването на останалите средства от държавния бюджет към община Завет за разплащане на действително извършените дейности, доказани с изготвен Констативен протокол за установяване на действително извършени работи по образец (на Възложителя) респ. съответния Акт образец № 19 за приемане на извършени СМР, тристранно подписан от Възложител, Изпълнител и Консултант, упражняващ строителен надзор на обекта, всички необходими документи, изискуеми по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и подписани Актове Обр.15 „Констативен акт за установяване годността на строежа” за всеки от обектите на строителството. Плащането на дължимите суми ще се извършва по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка след представяне на фактура за дължимата стойност.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват Договор за създаване на обединение (или консорциум), в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

На основание чл.47, ал.3 от ЗОП са определени следните обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на участника: Участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът е лишен от правото да упражнява определена професия /строител/ или дейност /строителна/, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Когато участникът е юридическо лице посоченото изискване се прилага за лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. Участникът е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. Участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участникът има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Когато участникът е юридическо лице посоченото изискване се прилага за лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници: - при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; -които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В пар.1, т.23а от ДР на ЗОП е дадено определениe за "свързани лица" по смисъла на ЗОП. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1 от „а” до „д”, чл. 47, ал.2, т.5 и чл. 47, ал.5, т.1 и чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т. 4 и чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд- образец №15 се представя от от всички лица, които ще бъдат ангажирани в изпълнение на строителството включително и от подизпълнителите. Органите от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията в страната, където трябва да се предоставят услугите, свързани с данъци и осигуровки са Националния осигурителен институт и Национална агенция по приходите, за задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция главна инспекция по труда. Други документи, които трябва да съдържа Плик №1 с надпис „Документи за подбор" са Административни сведения – попълва се образец № 2 ;Оферта за участие - попълва се образец № 2А.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да има регистрация в ЦПР на строителя, съгласно Зак. за камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. Съгласно чл.49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони.В процедурата за възлагане на ОП може да участва всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗOП и обявените изисквания от възложителя в документацията за участие. Всяка оферта трябва да отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на изискванията на ЗОП и да съдържа необходимите документи, като поредността на документите е съгласно приложения списък. Всички страници в пликовете №1, №2 и №3 трябва да са номерирани последователно, като всеки отделен плик започва от страница №1. Съдържание на „Плик № 1” с надпис „Документи за подбор”Предвид чл. 57, ал.2, т.1 от ЗОП в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, участниците представят следните документи и информация:1. Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника- попълва се по образец № 1;2. Копие от докум. за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ. Ако е посочен ЕИК, кандидатът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в ТР, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР.” Когато не е представен ЕИК участниц.ЮЛ или ЕТ представят и удост. за актуал.състояние съгласно чл.24 от ППЗОП.3.Участникът обединение/консорциум, което не е ЮЛ прилага нотар. заверен оригинал на учредит.акт (договор) за създаване на обединен., подписан от лицата в обединен.в който е предвид.разпреде-ие на дейно-те на члено-те на обед-то по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият;4.Нотар. завер. пълномощно на лицето, подписващо офертата – оригинал, представя се само, ако лицето не е упълномощено по право.5.Документ за регистра-я по ЗДДС, ако е регистриран (копие). Ако участника не е регистриран по ЗДДС, указва това в офертата си.;6.Деклар.за запознаване с документац-та за участие и за липса на възражения – обр. № 8;7.Деклар. относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1/ от„а” до „д”/; чл.47,ал.2,т.5 и чл.47,ал.5, т.1 от ЗОП – обр. № 5;8. Деклар. относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1,т.2 и т.3; чл.47, ал.2,т.1,т.3 и т.4 и чл.47, ал.5,т.2 от ЗОП -– обр. № 6; 9. Информа-я за подизпълнит.както вида на работите които ще извършват и дела на тяхното участие- обр. № 9; 10.Деклар. от подизпълнит. за съгласието му да участва като такъв - обр. № 10; 11;Деклар.от член на обединението - обр. № 11; 12.Доказат-ва за иконом. и финанс. възможности – съгласно раздел ІІІ.2.2 от „Обявление за поръчка”; 13.Доказат-ва за технически възможности – съгласно раздел ІІІ.2.3 от „Обявление за поръчка”; 14.Деклар. за приемане на условията в проекта на договор-обр. № 7; 15.Деклар. че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включт. минимална цена на труда и условията на труд обр.№15;16. Деклар. за солидарна отговорност/приложимо за членове на обедин.които не са ЮЛ/ образец № 17; 17.Деклар. за липсата на обстоятел-ва по чл. 106, § 1, буква (а),(б),(в),(г),(д), (е), чл. 107,§ 1от Регламент/ЕС №966/2012;18.Др. инфор-я, посочена в обявлението или в документацията за участие; „Плик №2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.В документацията за участие подробно е описана подготовката на офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверени копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2011г., 2012г., 2013г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписани и подпечатани от кандидата на всяка страница. • Заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен или посочване на ЕИК в случай, че горепосочените документи са публикувани в Търговския регистър, а именно: * Заверено копие на балансите за последните 3 три /2011, 2012 и 2013 г./ финансови години; * Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 /2011, 2012 и 2013 г / финансови години; * Заверено копие на одиторските доклади от експерт-счетоводителя заверил финансовите отчети за последните 3 /2011, 2012 и 2013 г./ финансови години, ако участникът не подлежи на одит съгласно Закона за счетоводството, следва да представи декларация за това обстоятелство-свободен текст. Ако съгласно законодателството на държавата някоя от финансовите години още не е приключила или срокът за изготвяне на финансови отчети още не е изтекъл, участникът представя междинни финансови отчети или незаверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя по-горе документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените по-горе документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.Ако е посочен ЕИК, кандидатът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР.”Информация за общия оборот и за оборота от строителството, сходно с предмета на настоящата поръчка за последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си - образец № 12 Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което/които ще осъществяват строителството, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.
Минимални изисквания: В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три години (2011, 2012 и 2013 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер на 2 500 000.00 лева без ДДС (два милиона и петстотин хиляди лева без ДДС) и оборот сходен с предмета на поръчката не по-малко от 1 300 000.00лв. (един милион и триста хиляди лева без ДДС). Под „сходен” оборот навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира оборот от строително-монтажни работи за изграждане, благоустрояване, основен ремонт, реконструкция на зелени площи, паркове, детски площадки, градини, места за отдих, пешеходни зони и/или алеи, тротоари (без в това число да са включени дейности, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти). В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 300 000 лева (триста хиляди лева) с оглед обезпечаване на строителството до момента на разплащането, в една от следните форми – собствени финансови средства или достъп до кредитна/и/ линия/и/. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им, с изключение на изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност”. Доказва се с: удостоверение от банка за достъп до собствени финансови ресурси, гарантирана неоменима кредитна линия отпусната от банка или еквивалентен финансов инструмент( друга приемлива форма на разполагаеми средства).Копие от валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Съгласно чл. 49 ал. 3 от ЗОП за допускане до участие в процедурата на участниците, установени в друга-държава членка на ЕС възложителят няма право да изиска набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. С оглед необходимостта от наличие на застраховка за професионална отговорност за целия срок на договора участниците трябва да представят декларация свободен текст, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът представя Списък на договори за строителство, изпълнявани през последните 5 /пет / години изпълнени от участника, считано до датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка - Образец № 13, придружен от препоръки за добро изпълнение за най – важните строителни обекти и/ или фактури и/или други документи, удостоверяващи изпълнението и стойността на сходните с предмета на поръчката дейности. Препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Подчертават се договорите с предмет, сходен с предмета на поръчката, като се представя информация за тях, съгласно образеца, в това число посочване на заплатената на участника стойност (оборот) за извършени дейности с предмет, сходен на предмета на поръчката. 2.Участниците да са сертифицирани по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквиваленти мерки и ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквиваленти мерки;3. Списък - декларация на екипа съдържащ данни за ръководния пресонал,който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката по Образец №14. Автобиография във формат по Образец/Приложение №1 към Образец №14/ и документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените към експертите минимали изисквания и обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки и др.), както и Декларация за разположение на експерт по образец Приложение №2 към Образец №14 и декларация по Закона за защита на личните данни - Приложение №3 към Образец №14. 4.Декларация за техническото оборудване, с което ще разполага участникът при изпълнение на обществената поръчка - образец № 16. Наличието на минимално необходимите количества машини се доказва с копия на документи за собственост (за МПС – копие на регистрационен талон) или на договор, от който произтича правото на участника да ползва оборудването и/или фактури, и/или копие от инвентарна книга.Съгласно чл.51а, ал.1 от ЗОП участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: 1.През последните 5 години ( считано до датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка) участникът да е изпълнил успешно два договора за изпълнение на обекти, сходни с предмета на поръчката.Списък на основните договори по Образец, придружен от:копия на разрешения за ползване и/или удостоверения за въвеждане в експлоатация и/или други документи, които доказват успешното изпълнение на договорите; снимков материал от реализирани обекти; референции (препоръки) за добро изпълнение, в които се посочват Възложителя, стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то еизпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Ако участникът не представи препоръка за всеки един договор, с които покрива минималните изисквания на Възложителя за технически възможности, или препоръките не съдържат необходимата информация, посочена по-горе, договорът няма да бъде признат за покриване на минималните изисквания.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.2.Копие от валидни сертификати ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквивалентни мерки; ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквивалентни мерки;3.Технически ръководител на обекта се изисква да е строит. инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър” с професионална квалификация „строит.инженер”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 7 г. стаж по специалността; специфичен професионален опит – минимум 3г. професионален стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника; Инженер – геодезист който: има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Геодезия, картография и фотограметрия“ или “Геодезия“ или еквивалентна с минимум 3 г. стаж по специалността; Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна по специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или еквивалентна с общ трудов стаж поспециалността минимум 5 години.Ландшафтен Архитект с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ или еквивалентна и притежава минимум 3 год.професионален стаж по специалността;Специалист– контрол на качеството – да има придобита професионална квалификация,отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно; минимум 3 г. стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника;Специалист по здравословни и безопасни услосия на труд – строителен инженер с образователна степен „магистър”. Да притежава валиден сертификат за преминат курс по ЗБУТ. Професионален опит минимум 3 /три/ години стаж по специалността и минимум 3 г. стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника;За Специалист по опазване на околна среда - „магистър” „Еколог” с доказан опит в областта на опазване на околната среда при извършване на СМР.Участникът трябва да посочи поне 5 работника, притежаващи опит и проф.умения в дейности по изграждане и поддръжка на зелени площи.Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от инженерно-техническия състав отделни лица. 4.Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване-Багер (колесен или верижен)-2бр;Самосвал-2бр;Багер (комбиниран)-2бр;Челен товарач-2бр; Пневматичен или хидравличен чук (шило) за разбиване-1бр;Валяк до 2 т.-2бр.Механична трамбовка за уплътняване на земни основи и каменни настилки -3бр;Режеща машина за инертни материали-1бр; Ръчна режеща машина (инертни материали и бетон) –1бр;Водоноска-1бр;Ъглошлайф-2бр
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: „ОС” е показател „Срок за изпълнение” ; тежест: 20
Показател: „ОСОД” е показател „Срок за отстраняване на дефекти” ; тежест: 20
Показател: "ТО" е Техническа оценка на офертата на участника - ; тежест: 20
Показател: "ОЦ" е показател – „Предлагана цена” ; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.05.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

От датата на публикуването на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра за обществени поръчки на АОП Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, за която има създадена преписка на официалната страница на Община Завет, раздел – Профил на купувача със следния интернет адрес:www. zavet-bg.com.Всяко лице може да изтегли безплатно Документацията за ОП от създадената преписка за настоящата обществена поръчка на посочения интернет адрес.За лицата, които желаят да получат документацията за обществената поръчка на хартиен носител, Възложителят определя цена на документацията в размер на 20,00 (двадесет) лева, която е крайна цена и включва разходите за нейното отпечатване и размножаване. Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Център за информация и услуги на граждани/фронт офис/ в Община Завет, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч. след представяне на документ за внесени 20.00 /двадесет/ лева в полза на Община Завет, касово или с превод по банкова сметка IBAN BG79 IORT 8116 8400 6001 00, BIG код IORTBGSF, код на плащане 447000, ТБ Инвестбанк АД Разград , в полза на Община Завет.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.05.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

BG

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.05.2014 г.  Час: 10:00
Място

Обшинска администрация - Завет,гр.Завет, ул."Лудогорие" №19, заседателна зала №201

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на получените оферти, по смисъла на чл.68 ал.3 от ЗОП, имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно), както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1).Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е открита с Решение № УД-02-107/ 09.04.2014 г. на Зюлфие Алиосманова Исмаил за Кмет на Община Завет съгласно Заповед №УД-02-103/08.04.2014г. 2). Възложителят обявява, че се е възползвал от правото, предоставено му посредством нормата на чл.64, ал.3 от ЗОП и е съкратил нормативно установения срок за получаване на оферти от 40 дни на 28 дни, тъй като обявлението е изпратено за публикуване в РОП по електронен път и от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалната интернет страница на Община Завет. 3) Инвестиционните проекти за обектите ще бъдат предоставяни само в електронен вариант като част от Документацията за обществената поръчка, публикувана на официалната интернет страница на Община Завет - www.zavet-bg.com, раздел "Профил на купувача". 4) За датата и часа на отваряне на ценовите оферти, участниците подали оферта, ще бъдат уведомени от комисията чрез съобщение, публикувано в преписката за обществената поръчка, създадена на официалната интернет страница на Възложителя (www.zavet-bg.com, раздел "Профил на купувача"). С публикуване на съобщението в Профила на купувача ще се счита, че всички заинтересовани лица са уведомени. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.5). Продължение от Раздел ІІІ.2.3 "Технически възможности": Минимални изисквания (дясно):В предвид сложността и обхвата на строително-монтажните работи обект на настоящата поръчка, участникът трябва да има на трудов или граждански договор минимум 20 работника за изпълнението им.Участникът трябва да докаже че има на разположение професионален клас дребногабаритна градинска техника и специализиран инвентар за изпълнение на дейности по озеленяване, съобразно спецификата на паркоустройствените работи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА ЗАВЕТ, ул."Лудогорие" №19, Република България 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ